ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА ВЧИТЕЛЯ В КОЛЕДЖАХ ВЕЛИКОЇ БРИТАНІЇ ТА УКРАЇНИ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • Олександр Миколайович Бігун
Ключові слова: педагогічна освіта, підготовка вчителя, майбутні вчителя, коледжі Великої Британії, коледжі України, педагогічна підготовка вчителя, заклади педагогічної освіти

Анотація

У статті проаналізовано зміст, форми, засоби та методи педагогічної підготовки майбутніх учите­лів у коледжах Великої Британії та України, визначено перспективи застосування позитивних сторін зарубіжного досвіду для вдосконалення підготовки майбутніх учителів у національних коледжах. Зосереджено увагу на необхідності впровадження сучасних підходів до підготовки компетентних фахівців нової генерації, що передбачає зміни у змісті, методах і формах організації освітнього про­цесу в закладах педагогічної освіти України. Аналізуються професійні якості педагога, визначені британськими органами освіти. Здійснено аналіз змісту, методів і форм підготовки майбутніх учи­телів у британській системі вищої освіти на прикладі Королівського коледжу та коледжу Ньюкас­ла. Визначено і обґрунтовано типові підходи до забезпечення ефективності педагогічної підготов­ки в коледжах Великобританії: перелік навчальних модулів, дисциплін професійної підготовки та їх обсяг, рівень співпраці із середніми школами, особливості педагогічної практики, типові форми організації навчального процесу, основні методи навчання. У дослідженні порівнюються моделі під­готовки майбутніх учителів у коледжах Великобританії та України, аналізуються особливості профе­сійної ідентифікації молодих фахівців. З’ясовано, що для британської педагогічної школи суттєвим є комплекс професійних якостей викладача, які є невід’ємною частиною його професійного успіху. Встановлено, що педагогічна підготовка майбутніх учителів у коледжах поєднує теоретичні та прак­тичні компоненти навчального процесу, включає аналіз педагогічних традицій цієї країни, світовий досвід викладання, але вимагає впровадження компетентнісно-орієнтованого підходу в педагогічній освіті, наближення психолого-педагогічної та методичної підготовки до умов практичної професій­ної діяльності. Висвітлено впровадження сучасних підходів до підготовки компетентного викладача нового покоління, що, у свою чергу, передбачає зміну змісту, методів і форм організації навчального процесу в навчальних закладах України.

Посилання

1. Задорожна І.П. Особливості методичної підготовки вчителів англійської мови у Великій Британії : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 «теорія і методика професійної освіти» / Тернопільський держ. педагогічний ун-т ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль, 2002. 20 с.
2. Козаченко І.В. Інноваційні технології в системі підготовки майбутніх учителів іноземних мов у Великій Британії та Україні (порівняльний аналіз) : дис. канд. пед. наук : 13.00.04. Переяслав-Хмедьницький, 2015. 223 с.
3. Концепція розвитку педагогічної освіти. URL : https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-koncepciyi-rozvitku-pedagogichnoyi-osviti (дата звернення: 23.04.2019).
4. Освітньо-професійна програма за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт» галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» Луцького педагогічного коледжу. URL : http://lpc.org.ua/%D1%84%D1%96%D0%B7%D0%B8%D 1%87%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D1%83%D0%BB% D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%96- %D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%822/ https://drive.google.com/file/d/1ESK0h3SfI4d- VHRXFCqrVIUXR8RxyylY/view (дата звернення: 25.04.2019).
5. Попович І. Історичні аспекти розвитку професійної підготовки вчителя-дослідника у вищих навчальних закладах Великої Британії. URL : file:///D:/%D0% 97%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0 %BA%D0%B8/Nzspp_2016_1_51.pdf (дата звернення: 25.04.2019).
6. Хижняк О.В. Підготовка майбутніх учителів у системі вищої освіти Великої Британії : дис канд. пед. наук : 13.00.01. Луганськ, 2013. 245 с.
7. Career Entry and Development Profile Companion Guide. A Guide for ITT Tutors and Induction Tutors. URL : https://dera.ioe.ac.uk/3770/1/cedp_companion_guide.PDF (дата звернення: 25.04.2019).
8. Department of English Modules. URL: https:// www.kcl.ac.uk/artshums/depts/english/modules/ level4/4aaea003.aspx (дата звернення: 23.04.2019).
9. Get qualified to teach. URL : https://www.ncl-coll. ac.uk/-nse/pgce (дата звернення: 23.04.2019).
10. Newcastle college. URL : https://www.ncl-coll.ac.uk/ -nse/intro-courses (дата звернення: 26.04.2019).
11. Prospects. Work experience. URL : https://www. prospects.ac.uk/postgraduate-courses-results?keyword=P-GCE%20-%20results&featuredCourses=108235,3422&¬size=20&page=0 (дата звернення: 22.04.2019).
12. Study in the UK. URL : https:// www.hotcoursesabroad.com/study/course/uk/postgraduate-certificate educationbiologypgce/52409528/program. html?nationCode=207&nationCntryCode=207 (дата звернення: 22.04.2019).
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
92-98
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ