ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ: ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕДІАЗАСОБІВ НА УРОКАХ ІНОЗЕМНИХ МОВ

  • Лада Вікторівна Петрик
Ключові слова: професійна підготовка, вчитель початкової школи, медіазасоби, особливості застосування медіазасобів, іноземні мови

Анотація

Стаття актуалізує питання змістового наповнення підготовки майбутнього вчителя початкової шко­ли до застосування медіазасобів на уроках іноземних мов відповідно до переліку трудових функцій, які зазначені у Професійному стандарті «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої осві­ти» (2018). Зокрема, сконцентровано увагу на виокремленні особливостей впровадження майбутнім вчителем початкової школи медіазасобів, що забезпечує ефективність організації процесу формування іншомовних компетенцій молодших школярів.

Визначені особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов у початковій школі об’єд­нано у дві групи – загально-педагогічні та суто методичні. Загально-педагогічні особливості медіазасо­бів можуть бути враховані під час викладання предметів різних освітніх галузей, які визначені в базовій навчальній програмі Державного стандарту загальної початкової освіти (2018). Ці особливості мають наскрізний характер. Вони впливають на суто методичні та корелюють їх. Своєю чергою суто мето­дичні особливості застосування медіазасобів на уроках іноземних мов відповідають вимогам обов’яз­кових результатів та змісту викладання іноземних мов у початковій школі, які визначені навчальною програмою іноземних мов для загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів (форми 1–4). Усі особливості застосування медіазасобів взаємозалежні та доповнюють одна одну, що впливає на результати та ефективність вивчення іноземних мов у початковій школі.

У статті також окреслені чинники, що зумовили необхідність визначення особливостей застосування меді­азасобів на уроках іноземних мов у початковій школі. До таких чинників віднесено роль вчителя у навчально­му процесі, характеристика дітей сучасного покоління, психологічні особливості розвитку дітей молодшого шкільного віку, специфіка предмета «Іноземна мова» та різні підходи до класифікації медіазасобів.

Готовність вчителя початкової школи враховувати особливості застосування медіазасобів у майбут­ній професійній діяльності сприяє продуктивній організації уроків іноземних мов та оптимізації про­цесу навчання відповідно до завдань Нової української школи.

Посилання

1. Гуріненко І.Ю. Педагогічні умови застосування засобів мас-медіа у професійній підготовці майбутніх державних інспекторів з пожежної безпеки : автореф. дис. на здобуття ступеня канд. пед. наук : спец. 13.00.04 «Теорія і методика професійної освіти». Умань, 2012. 20 с.
2. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року від 2016 року № 988-р. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/ npas/249613934 (дата звернення: 07.02.2019).
3. Котенко О.В. Методика навчання іноземних мов у початковій школі : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2013. 356 с.
4. Мантуленко В.В. Особенности использования электронных медиа в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной школы : автореф. дис. на соискание ученой степени канд. пед. наук : спец. 13.00.01 «общая педагогика, история педагогики и образования». Самара, 2007. 21 с.
5. Про затвердження Державного стандарту початкової освіти : Постанова Кабінету Міністрів України вiд 21.02.2018 р. № 87 / Кабінет Міністрів України. URL : https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro-zatverdzhennya-derzhavnogo-standartu-pochatkovoyi-osviti (дата звернення: 07.02.2019).
6. Словник української мови URL : http://sum.in.ua/s/ osoblyvistj (дата звернення: 07.02.2019).
7. Шевцова Г.Г. Молодший шкільний вік: традиції та інновації в дослідженнях. Педагогічні науки: Зб. наук. праць. Вип. LXVIII. м. Херсон, ХДУ, 2015. С. 134–138.
8. McCrindle, Mark The ABC of XYZ: Understanding the global generations, 2014. URL: https://www.academia.edu/
35646276/The_ABC_of_XYZ_-_Mark_McCrindle_PDF. pdf 269 p. (дата звернення: 07.02.2019).
9. Prensky, Marc Digital Natives, Digital Immigrants. URL: https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20 -%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20 -%20Part1.pdf (дата звернення: 07.02.2019).
10. The Partnership for 21st Century Skills. Framework for 21st Century Learning URL : https://www.teacherrambo.com/ file.php/1/21st_century_skills.pdf (дата звернення: 21.09.2019).
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
120-125
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ