МІЖДИСЦИПЛІНАРНА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ МОВНОЇ ОСОБИСТОСТІ

  • Олександр Вікторович Хоменко
Ключові слова: міждисциплінарність, міждисциплінарна інтеграція, інтегративне навчання, професійна мовна особистість, міжкафедральна взаємодія

Анотація

У статті порушено проблему підготовки нового соціально-професійного типу особистості фахівця, кваліфікація якого розглядається як синтез його загальних та професійних компетентностей, до яких належить і здатність спілкуватися іноземними мовами. Здійснено спробу довести значення міждисци­плінарної інтеграції для такої підготовки. Зауважено, що формування професійної іншомовної комуніка­тивної компетентності відбувається сьогодні відокремлено від формування професійної компетентності майбутнього фахівця. Наголошено, що досягти їх органічної єдності можна лише шляхом переходу на інтегративне навчання, оскільки концепція консолідації знань через інтегративне навчання є сучасною в загальнокультурному плані як прагнення до єдиного системного сприйняття світу, до взаємопроникнен­ня культур. Представлено авторське визначення поняття «інтегративне навчання». Виділено компоненти інтегративного навчання іноземної мови майбутніх фахівців: дидактико-методичний, результативно-ді­яльнісний, змістовний. Визначено принципи інтегративного навчання та окреслені шляхи його реаліза­ції як механізму забезпечення якості оволодіння мовою для спеціальності. Акцентовано увагу на визна­ченні оптимального співвідношення фундаментальних і прикладних знань, оскільки проблема такого співвідношення в інтегративному (мовному і професійному) навчанні практично не висвітлена. Окрес­лено критерії вибору оптимального співвідношення спеціальних і мовних знань з позиції інтеграції дис­ципліни «іноземна мова» та спеціальних дисциплін. Зазначено, що реалізація інтегративного навчання можлива лише завдяки міжкафедральній взаємодії, що передбачає створення в структурі кафедр або поза ними (в залежності від фінансових можливостей вищого навчального закладу) міжкафедральної навчально-наукової лабораторії. Підкреслено, що доцільність створення такої лабораторії зумовлюється світовими освітніми тенденціями. Описано функції лабораторії. Приділено увагу концепції викладання командою, модифікація якої відповідно до умов наших вищих навчальних закладів розглядається як базисна. Зазначено, що йдеться про білінгвальне викладання, яке передбачає високий рівень співпраці між викладачами фахових дисциплін та викладачами іноземних мов при розробці інтегрованих курсів.

Посилання

1. Крупченко А.К., Кузнецов А.М. Генезис и принципы профессиональной лингводидактики : монография. Москва : Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования, 2011. 140 с.
2. Манушин Р. Взаимосвязь фундаментальных и прикладных аспектов образовательного процесса. Наука и образование / МГТУ им. Н.Э. Баумана. 2012. № 10. URL: http://technomag.edu.ru/doc/467932.html (дата звернення: 15.01.2019).
3. Попова Т.Г. Испанский научно-технический текст: традиции и современные подходы к изучению : монография. Москва : Изд-во РУДН, 2003. 160 с.
4. Хоменко О.В. Іншомовна підготовка студентів економічних спеціальностей в контексті глобалізації : монографія. Київ : КНУТД, 2014. 364 с.
5. Хоменко О.В. Тенденції іншомовної підготовки студентів економічних спеціальностей у контексті глобалізації: теоретико-методологічний аспект : дис. … док. пед. наук : 13.00.04 / Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. Київ, 2015. 400 с.
6. Davis J.R. Interdisciplinary Courses and Team Teaching: New Arrangements for Learning. Arisona : Oryx Press, 1997. 288 p.
7. Hutchinson T. English for Specific Purposes: A Learner-centered Approach. Hutchinson T., Waters A. Cambridge : Cambridge University Press, 1987. 315 p.
Опубліковано
2019-10-24
Сторінки
144-149
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ