ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

  • Регіна Юхимівна Васильєва
  • Лариса Миколаївна Семенець
  • Дмитро Абрамович Степанчиков
Ключові слова: критичне мислення, позашкільна освіта, загальнодидактичні принципи, педагогічні умови, дидактичні умови

Анотація

У статті висвітлюються аспекти розвитку критичного мислення вихованців позашкільних закладів освіти в процесі гурткової роботи з фізики. Акцентовано увагу на завданнях освіти нової української школи – всебічному розвитку особистості, здатної до критичного мислення. Зазначено, що кращими видами організації діяльності учнів із формування зазначеного мислення є групові й колективні, оскільки критичне мислення має соціальну природу. Наголошено, що саме в таких формах найчастіше проводяться заняття в позашкільних закладах освіти.

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури виокремлено чотири основні етапи формування критичного мислення. Розглянуто зміст основних принципів побудови технології формування критичного мислення в закладах позашкільної освіти при організації роботи гуртка з фізики: проблемності змісту матеріалу, інформаційної насиченості, комуникативності, мотивації і потреби в знаннях, науковості, достовірності і доступності, соціальної обумовленості. Реалізація принципів технології розвитку критичного мислення здійснюється через запровадження педагогічних та дидактичних умов. На практиці процес формування критичного мислення здійснено через включення у зміст гурткового заняття завдань, розв’язок яких потребує мислення вищого рівня; організацію діяльності учнів під час заняття, як дослідження певної проблеми. Передбачено інтерактивну взаємодію учнів між собою, розвиток умінь формулювати самостійно висновки, аналізувати графіки, схеми, результати дослідів. Зазначено, що результатом заняття є формування власних суджень, а не засвоєння (заучування) відомих фактів, а вчитель у процесі викладання постійно оцінює результат діяльності учнів з використанням зворотного зв’язку на основі дослідницької діяльності. Розглянуто організацію проведення заняття гуртка з фізики на та наведено приклад практичної задачі , що сприяє розвитку критичного мислення.

Запропоновано цілеспрямовано формувати критичне мислення, підбираючи завдання в яких вихованці вимушені вибирати оптимальні системи відліку, аналізувати одержані розв’язки на предмет достовірності, проводити аналогії між різними на перший погляд фізичними процесами, встановлювати приховані зв’язки між фізичними процесами, розв’язувати змішані задачі, в яких розглядаються явища, що описуються у різних розділах фізики тощо.

Посилання

1. Baron, J., Badgio, P., & Gaskins, I.W. Cognitive style and its improvement: A normative approach. In R.J. Sternberg (Ed.), Advances in the psychology of human intelligence. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 1985. Vol. 3. P. 60–67.
2. Попова Г. Д. Педагогічний потенціал системи позашкільної освіти. Наукові записки Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова. Сер.: Педагогічні та історичні науки. 2014. Вип. 121. С. 190–196.
3. Про позашкільну освіту: Закон України від 17 груд. 2000 р. № 1841-III. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1841-14 (дата звернення: 5.10. 2019).
4. Тягло А. В. Критическое мышление на основе элементарной логики: учебное пособие. Харьков, 2001. 211 с.
5. Чуба О. Формування критичного мислення як психолого-педагогічна проблема сучасності. Педагогіка і психологія професійної освіти, 2013. № 3. С. 202–208.
6. Шакирова Д. М. Формирование критического мышления учащихся и студентов: модель и технология. Educational Technology & Society, 2006. Vol. 9, № 4. P. 284–292.
7. Шарко В. Д. Сучасний урок фізики: технологічний аспект: посібник для вчителів і студентів. Київ, 2005. 220 с.
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
10-15
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ