ФЕНОМЕН ЕКОНОМІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЙ В ПЕДАГОГІЧНІЙ ТЕОРІЇ

  • Віра Панасівна Курок
  • Тетяна Володимирівна Кондратенко
Ключові слова: майбутні учителі трудового навчання та технологій, економічна компетентність, економічна підготовка в контексті трудової підготовки учнів, проектно-технологічна діяльність учнів

Анотація

У статті розкрито сутність феномену економічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій, актуалізованого вимогами сьогодення, потребою суспільства в компетентних педагогах, здатних до ефективної педагогічної діяльності в сучасних соціально-економічних умовах. Висвітлено цілісність цього явища у безпосередньому взаємозв’язку з процесом фахової підготовки в закладах вищої педагогічної освіти, освітнім процесом закладів загальної середньої освіти, що передбачає проектно-технологічну діяльність учнів на уроках трудового навчання та технологій. Сформованість в учнів необхідного рівня компетентностей знаходиться в повній взаємозалежності від майстерності вчителя, зокрема, від рівня сформованості його власної економічної компетентності.

На основі аналізу наукових досліджень доведено, що традиційно економічну підготовку розглядали в контексті трудової підготовки учнів. В сучасних умовах розвитку соціально-економічних відносин, продуктивних сил, суспільства актуалізується трудова підготовка молодого покоління, що спрямована на формування техніко-технологічних та економічних знань, практичних умінь й навичок, необхідних для оволодіння учнями майбутньою професією, покращення їх загальної життєвої компетентності, поліпшення рівня особистого та сімейного життя.

Вивчення проблеми формування економічної компетентності різних фахівців у вітчизняних і зарубіжних джерелах дало змогу констатувати, що в педагогічній теорії накопичений певний досвід щодо її розв’язання. Водночас виявлено відсутність системності та комплексності у формуванні економічної компетентності майбутніх учителів трудового навчання та технологій, однозначного тлумачення цього концепту. Враховуючи специфіку, й те, що її формування досягається змістом освіти, розтлумачено поняття «економічна компетентність майбутнього учителя трудового навчання та технологій».

Багатоаспектне висвітлення вказаної проблеми спрямоване на всебічне розкриття специфіки означеної якості майбутніх фахівців та подальше її врахування закладом вищої педагогічної освіти в процесі фахової підготовки.

Посилання

1. Гуцан Т. Г. Формування професійних компетенцій майбутнього вчителя економіки для діяльності в умовах профільного навчання. Методологія сучасних наукових досліджень: матеріали V наук.-практ. конф. молодих учених (м. Харків, 12 лист. 2008 р.). Харків, 2008. С. 36.
2. Концепція розвитку економічної освіти в Україні: ріш. колегії М-ва освіти і науки України від 04.12.2003 р. (протокол № 12/7-4).
3. Кулішов В. С. Економічна підготовка старшокласників у процесі профільної технологічної освіти. Педагогіка вищої та середньої школи. 2013. № 37. С. 210–214.
4. Насырова Э. Ф. Формирование профессиональной компетентності учителя технологии и предпринимательства в процессе обучения дисциплинам предметной подготовки : автореф. дисс. ... канд. пед. наук. Москва, 2007. 20 с.
5. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року: затв. Указом Президента України від 25.06.2013 р. Урядовий кур’єр. 2013. 04 липня (№ 117).
6. Нова українська школа. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/nova-ukrainska-shkola (дата звернення: 03.04.2018).
7. Падалка О. С. Професійно-економічна підготовка майбутніх учителів у вищих навчальних закладах: автореф. дис. ... д-ра пед. наук. Київ, 2009. 47 с.
8. Хлопотова Е. В. Формирование экономической компетентності будущего учителя технологии и предпринимательства (специальность «030600.00 – Технология и предпринимательство») : автореф. дисс. ...канд. пед. наук. Екатеринбург, 2005. 22 с.
9. Шпак О., Терес В., Примаченко Н. Особливості економічної компетенції учнів. Молодь і ринок. 2013. № 1. С. 7–12.
10. Bakhodirova Z. B. kizi, Esanbaeva М. М. Pedagogical conditions for development of the fundamentals of the economic competence of students of vocational training colleges. Образование через всю жизнь: непрерывное образование в интересах устойчивого развития. 2015. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/pedagogicalconditions-for-development-of-the-fundamentals-of-theeconomic-competence-of-students-of-vocational-trainingcolleges (дата звернення: 15.04.2017).
11. Siegfried, C. & Wuttke, E. How can Prospective Teachers Improve their Economic Competence? Zeitschrift für ökonomische Bildung. 2016. 4. S. 65–86. URL: http://www.zfoeb.de/2016_4/2016_4_siegfried_wuttke_economic_competence.pdf (дата звернення: 15.04.2017).
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
16-21
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ