ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ ЯК НАУКОВА ПРОБЛЕМА

  • Наталя Миколаївна Калинюк
Ключові слова: професійна ідентичність, міждисциплінарна інтеграція, вища медична освіта, громадське здоров’я, педагогіка

Анотація

У статті досліджено проблемні моменти розуміння професійної ідентичності як наукової проблеми. Проаналізовано позиції науковців з обраної проблематики та доведено, що ідентичність має певну структуру, ознаки і розглядається в контексті взаємодії двох компонентів – особистісного й соціального, які безпосередньо залежать один від одного. Визначено, що професійна ідентичність є міжінтегральним поняттям, в якому виявляється взаємозв’язок особистісних характеристик, що забезпечують орієнтацію в світі професій, уможливлюють реалізацію особистісного потенціалу в професійній діяльності як майбутніми медичними працівниками так і фахівцями сфери громадського здоров’я, а також сприяють прогнозуванню можливих наслідків професійного вибору. Вказано, що нерівномірність формування професійної ідентичності майбутніх фахівців медичних спеціальності чи громадського здоров’я пов’язана, на нашу думку, з віковими особливостями студентів медичних закладів вищої освіти та трансформаційними змінами в емоційно-вольовій сфері особистості, де спостерігаються кризові та динамічні періоди. Обґрунтовано необхідність відповідності змісту української вищої медичної освіти визначеним високим світовим стандартам при формуванні професійної ідентичності майбутніх фахівців медичних спеціальностей та громадського здоров’я. Доведено важливість застосування міждисциплінарної інтеграції під час підготовки майбутніх фахівців медичних спеціальностей та громадського здоров’я у медичних закладах вищої освіти як запоруки гармонізації освітнього простору на теренах України. Джерелами формування професійної ідентичності є професійна освіта; особистісний потенціал; суб’єктивні очікування і можливості соціальних перспектив; суспільне визнання професіоналізму суб’єкта діяльності. Доведено актуальність подальшого дослідження підготовки фахівців медичних спеціальностей та громадського здоров’я у медичних закладах вищої освіти на засадах міждисциплінарної інтеграції та його впливу на формування їх професійної ідентичності.

Посилання

1. Калинюк Н. Імплементація міжнародних та європейських освітніх стандартів у системі реалізації державної освітньої політики: гармонізація освітнього простору у формуванні професійної компетентності майбутніх фахівців. Збірник наукових праць Національної академії державної прикордонної служби України. Серія: Педагогічні науки. 2018. № 3 (14). С. 243–255.
2. Поваренков Ю. П. Психологическая характеристика профессиональной идентичности субъекта труда. Вестник КГУ им. Н.А. Некрасова. Сер.: Педагогика. Психология. Социальная работа. Ювенология. Социокинетика. 2014. № 3 (20). С. 9–16.
3. Waterman A. S. Identity development from adolescence to adulthood: An extension of theory and a review. Development psychology. 1982. V. 18. № 3. P. 341–358.
4. Slay H., Smith D. A. Professional identity construction: Using narrative to understand the negotiation of professional and stigmatized cultural identities. Human Relations. 2011. № 64. Р. 85–107.
5. Разумна А. Г. Персоніфікація і персоналізація в структурі професійної ідентичності майбутніх психологів, які набувають другу вищу. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Психологічні науки. 2016. Вип. 3 (2). С. 81–86.
6. Коропецька О. М. Проблема професійної ідентичності в контексті реформи освіти в Україні. Проблеми загальної та педагогічної психології. 2007. Т. IX. Ч. 3. С. 152–158.
7. Нагорна Л. П. Соціокультурна ідентичність: пастки ціннісних розмежувань. Київ: ІПіЕНД ім. І.Ф. Кураса НАН України, 2011. 271 c.
8. Luyckx K., Duriez B., Klimstra T. A. Identity statuses in young adult employees: Prospective relations with work engagement and burnout. Journal of Vocational Behavior. 2010. № 77. Р. 339–349.
9. Professional identity formation in medical education for humanistic, resilient physicians: pedagogic strategies for bridging theory to practice / H. S. Wald, D. Anthony, T. A. Hutchinson et al. Academic Medicine. 2015. Vol. 90(6). P. 753–760.
10. Романишина О. Я. Основні чинники і концепції формування професійної ідентичності студентів у процесі навчання у ВНЗ. Наукові записки Чернівецького університету. Сер.: Педагогіка і психологія. 2015. Вип. 748. С. 136–142.
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
33-38
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ