ПРОФЕСІЙНА ІДЕНТИЧНІСТЬ МАЙБУТНІХ ПРАКТИЧНИХ ПСИХОЛОГІВ НА ЕТАПІ НАВЧАННЯ В ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Вікторія Михайлівна Синишина
Ключові слова: професійна підготовка, майбутні практичні психологи, професійна ідентичність, заклади вищої освіти, особистісне становлення

Анотація

Статтю присвячено теоретичному та емпіричному дослідженню проблем індивідуального та професійного розвитку фахівців у галузі практичної психології, які відіграють вирішальну роль у подальшій діяльності практичних психологів. Необхідність підготовки практичних психологів зумовлена низкою вимог, що висуваються до представників цієї професії, зокрема формування у них професійної ідентичності, що забезпечує успіх професійної діяльності. Тому зміст навчання психолога обов’язково має передбачати формування особистості практикуючого психолога, його професійне становлення, зміну внутрішньої психічної структури суб’єкта навчання, оскільки основним інструментом у роботі практикуючого психолога є він сам.

Професійне становлення розуміємо як складний, неоднозначний, багатоваріантний процес, невіддільний від загального розвитку особистості. Прийняття професії створює ситуацію залученості до системи вимог і цінностей професії практичного психолога.

Професійна ідентичність студентів-психологів зумовлена двома основними складниками: усвідомлення власних професійних якостей і співставлення себе з представниками професійного середовища, повноправними членами якого вони повинні стати після завершення навчання. Професійна ідентичність майбутніх практичних психологів має різні джерела формування. Одним із них є професійна освіта, зміст якої забезпечує певну міру ідентичності випускника з образом професіонала. Саме тому освітня система поряд із трансляцією знань і вмінь (інформуванням) повинна забезпечувати умови для навчання і виховання розвиненої особистості, зорієнтованої на ефективну професійну діяльність, споріднену з власними суб’єктивними структурами. Майбутні практичні психологи повинні бути готовими до прийняття відповідальних рішень, розв’язання поточних конфліктів, успішного функціонування в професійному просторі.

Основними завданнями закладів вищої освіти, пов’язаними з формуванням професійної ідентичності майбутніх практичних психологів є: забезпечення особистісного, парадигмального, інструментального, ситуативного самовизначення студентів, інформаційна підтримка освітнього процесу та педагогічної майстерності викладачів.

Посилання

1. Вінтюк Ю. Професійна підготовка майбутніх психологів: проблема та її складові. Педагогіка і психологія професійної освіти. Сер. Дидактика, методика і технології навчання. 2016. Вип. 3. С. 92–102.
2. Вірна Ж. П. Мотиваційно-смислова регуляція у професіоналізації психолога: монографія. Луцьк: РВВ «Вежа», 2003. 320 с.
3. Кучеровська Н. О. Психосемантична структура професійної свідомості психолога-практика: автореф. дис. … канд. психол. наук: 19.11.01 / Ін-т психології ім. Г. С. Костюка АПН України. К., 2007. 19 с.
4. Литвиненко І. С. Особистісний аспект – проблематика професійного становлення студентів-психологів. Вісник ОНУ ім. І. І. Мечникова. Сер.: Психологія. 2014. Вип. 1 (31). С. 186–194.
5. Малейчук Г. И. Модель становления идентификации. Пахолопя. 1998. № 2 (11). С. 3–19.
6. Матвієнко О. В., Затворнюк О. М. Професійна підготовка майбутніх психологів як психолого-педагогічна проблема. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2014. Вип. 1(1). С. 215–220.
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
39-43
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ