МОДЕЛІ СПІВРОБІТНИЦТВА ФАХІВЦІВ У ХОДІ ІНКЛЮЗИВНОГО НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ: СВІТОВИЙ ДОСВІД

  • Наталія Сергіївна Щерба
Ключові слова: учні з особливими освітніми потребами, категорії, вчитель-предметник, ассистент вчителя, досвід педагогічного співробітництва Італії, Австрії, Бельгії та США

Анотація

У статті аналізується сучасний стан запровадження інклюзивної освіти в Україні та виокремлюються найактуальніші напрями наукових досліджень, спрямованих на вирішення нагальних питань. Серед останніх, у першу чергу, неготовність педагогічних працівників до роботи з учнями з особливими освітніми потребами та їх необізнаність щодо інноваційного вітчизняного та провідного іноземного досвіду, що стосується співробітництва фахівців у ході інклюзивного навчання.

На прикладі систем середньої освіти Італії, Австрії, Бельгії та США розглянуті можливості для співробітництва вчителів масової та спеціальної школи у ході навчання усіх чотирьох категорій дітей з особливими освітніми потребами. Останні, згідно з матеріалами Саламанкської декларації, можуть спостерігатися в осіб з: інвалідністю, обдарованістю, незнанням державної мови та належністю до маргіналізованих груп осіб (тобто з несприятливого соціального середовища). Проведене дослідження дозволяє виокремити низку моделей педагогічного співробітництва.

В контексті навчання учнів з інвалідністю в Італії практикується вивчення в інклюзивних класах предметів, традиційних для спецшкіл (наприклад, азбуки Брайля, мови жестів) за умови, що в них навчаються учні з інвалідністю, які потребують їх вивчення. В Австрії в інклюзивних класах може постійно чи погодинно працювати спеціальний педагог, щоб їм допомагати. В Бельгії учні з інвалідністю мають відвідувати деякі уроки в масовій школі, додатково займаючись із фахівцями зі спецшкіл чи вчителями продовженого дня. Навчання учнів з особливими освітніми потребами трьох інших категорій ретельно вивчається в США. Традиційна модель навчання учнів, що не володіють державною мовою, “Push-In Pull-Out” (PIPO) поступово витісняється моделями співробітництва, зокрема: лідер – підтримка, командне викладання, паралельне викладання, викладання «на станціях», збагачене викладання, викладання за місцем у класі, викладання-спостереження, альтернативне викладання тощо. Ці ж моделі використовуються в навчання учнів з інвалідністю та запроваджуються в навчання обдарованих дітей.

Посилання

1. Про проведення науково-педагогічного експерименту «Розвиток інклюзивного освітнього середовища у Запорізькій області» : Наказ Міністерства освіти і науки України від 15 липня 2016 року № 8. Дата оновлення: 15.07.2016. URL: http://old.mon.gov.ua/files/normative/2016-07-21/5789/nmon_836_15072016.pdf (дата звернення 22.10.19)
2. Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів : Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН від 20 грудня 1993 року. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_306 (дата звернення 21.10.19).
3. Саламанкская декларация о принципах, политике и практической деятельности в сфере образования лиц с особыми потребностями : Декларация ЮНЕСКО. Дата обновления: 10.06.1994. URL: http://www.notabene.ru/down_syndrome/Rus/declarat.html (дата обращения 23.10.19).
4. Конвенція про права осіб з інвалідністю : Конвенція ООН. Дата оновлення: 06.07.2016. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71 (дата звернення 21.10.19).
5. Національна стратегія розвитку інклюзивної освіти на 2020–2030. Дата оновлення: 21.07.2019. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/gromadskeobgovorennya/2019/07/26/210719-strategiya-inklyuziya.docx (дата звернення 23.10.19).
6. Щодо посадових обов'язків асистента вчителя : Лист МОНмолодьспорт № 1/9-675 від 25.09.12 року. Дата оновлення: 25.09.2012. URL: https://osvita.ua/legislation/Ser_osv/32125/ (дата звернення 20.10.19).
7. Про освіту : Закон України від 09.08.2019 № 2145‑VIII. Дата оновлення: 09.08.2019. URL: https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення 20.10.19)
8. Колупаєва А.А. Педагогічні основи інтегрування школярів з особливостями психофізичного розвитку в загальноосвітні навчальні заклади : монографія. Київ : Педагогічна думка, 2007. 458 с.
9. Дубовская Н. А. Развитие инклюзивного образования в Италии. URL: http://www.ncfu.ru/uploads/doc/dubovskaya_ipmop_2015.pdf (дата звернення 23.10.19)
10. Special Education across Europe in 2003. Trends in provision in 18 European countries. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education / C .J. W. Meijer, ed., 2003. 64 р.
11. Huynh T. Rethinking Push-In Pull-Out (PIPO): The Cause for Sheltered Co-Teaching. URL: https://www.empoweringells.com/push-in-pull-out/ (accessed 21.10.19).
12. Chubb M. Co-teaching in Math class. URL: https://buildingmathematicians. wordpress.com/2017/09/28/co-teaching-in-math-class/ (accessed 23.10.19).
Опубліковано
2020-03-03
Сторінки
51-55
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ