ЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ АСИМЕТРІЇ В РАЗІ ВДОСКОНАЛЕННЯ ТЕХНІКО-ТАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЖІНОЧОМУ БОКСІ

Ключові слова: тренування жінок, навчання дівчат, підготовка юніорок, асиметрія в спорті, техніка в боксі

Анотація

У статті розглянуто значення функціональної асиметрії та рівень впливу на побудову спеціальних рухів, які знадобляться під час навчання складно координаційних вправ та у процесі вдосконален- ня технічної та тактичної підготовки з боксу у індивідів жіночої статі. Особливо це буде актуально у молодших вікових групах жіночого боксу – дівчат та юніорок. Мета дослідження – вивчення впливу функціональної асиметрії в боксі. Матеріал і методи дослідження: теоретичний аналіз спеціальної та наукової літератури, узагальнення даних, матеріал Інтернету. Результати дослідження. Виявлено декілька видів функціональної асиметрії; нестачу літературних джерел з боксу, в яких освітлюється функціональна асиметрія в тренуванні жіночої статі, вплив функціональної асиметрії на розвиток та домінування певних фізичних якостей, особливі методичні підходи з метою усунення асиметрії, зміна функціональної асиметрії з віком та спортивним стажем, підвищення варіативних дій під час стресових ситуацій. Наголошено недоцільність визначення асиметрії тільки за домінуючою кінцівкою, а за допомогою інтегрального підходу до визначення провідних кінцівок (рука, нога) та сенсорними системами (око, вухо), що формує індивідуальний профіль асиметрії. Вплив індивідуального профі- лю асиметрії на засвоювання, вдосконалення технічних і тактичних навчальних вправ у видах спорту. Наведені приклади з різних видів спорту та спортивних єдиноборств про значення функціональної аси- метрії та її психологічний вплив на особливості підготовки. Визначені оптимальні тести для виявлення індивідуального профілю асиметрії, які доступні для проведення в зручних умовах. Визначено, що дані досліджень з функціональної асиметрії, наведені провідними вченими, будуть у нагоді для вдоскона- лення техніко-тактичної підготовки в жіночому боксі. Висновки. Перед початком вдосконалювання техніко-тактичної підготовки слід визначити індивідуальний профіль асиметрії жінки-боксера. Загаль- ні тести для визначення асиметрії слід з’єднати зі спеціальними боксерськими вправами. За результа- тами тестів слід розробити індивідуальну модель тренування для кожного індивіда на основі його ІПА, починаючи із самої молодшої вікової групи жіночого боксу –дівчат та юніорок.

Посилання

1. Абрамова Т.Ф., Никитина Т.М., Акопян А.О., Кочеткова Н.И., Красников В.А. Особенности пространственной ориентации и формы туловища и таза высококвалифицированных спортсменок, специализирующихся в боксе. Вестник спортивной науки. 2014. № 4. С. 38–43. URL: http://sportfiction.ru/articles/osobennosti-prostranstvennoy-orientatsii-i-formytulovishcha-i-taza-vysokokvalifitsirovannykh-sports/ (дата звернення: 06.07.2018).
2. Аксютин В.В., Коробейніков Г.В. Психологічний стан та спеціальна працездатність у боксерів із різними стилями ведення поєдинку. Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. 2014. № 12. С. 3–6. DOI: 15561/18189172.2014.1201 (дата звернення: 20.02.2020).
3. Анисимов М.П. Методика обучения технико-тактическим действиям смешанного боевого единоборства с учетом латеральных предпочтений : дис…канд. пед. наук : 13.00.04. Нац. гос. ун-т физ. культ. спорт. и здор. им. П.Ф. Лесгафта. Санкт-Петербург, 2019. 174 с.
4. Аслаев Т.С., Токмакова Н.Ю. Становление технического мастерства девушек-боксеров посредством развития сенсомоторной координации. Известия Тульского государственного университета. Физическая культура. Спорт. 2016. С. 89–93. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stanovlenie-tehnicheskogomasterstva-devushek-bokserov-posredstvom-razvitiyasensomotornoy-koordinatsii (дата звернення: 20.02.2020).
5. Бердичевская Е.М. Функциональная межполушарная асимметрия и спорт. Хрестоматия. Функциональная межполушарная асимметрия : коллективная монография. Медико-биологическое отделение РАМН. Москва : Научный мир, 2004. С. 636–671.
6. Дубовой С.Г., Анисимов Г.И. Особенности формирования технико-тактических двигательных действий у юных боксеров различного профиля функциональной асимметрии. Ученые записки. 2011. № 9(79). С. 68–72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/osobennosti-formirovaniya-tehniko-takticheskihdvigatelnyh-deystviy-u-yunyh-bokserov-razlichnogoprofilya-funktsionalnoy-asimmetrii (дата звернення 20.02.2020).
7. Крайнова Т.В., Бердичевская Е.М. Возрастная динамика стабилографических характеристик позной устойчивости юных спортсменок на этапе начальной подготовки в эстетической гимнастике. Физическая культура, спорт – наука и практика. 2016. № 3. C. 63–72. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/vozrastnaya-dinamika-stabilograficheskih-harakteristikpoznoy-ustoychivosti-yunyh-sportsmenok-na-etapenachalnoy-podgotovki-v (дата звернення: 20.02.2020).
8. Масуми Ш. Биомеханика функциональной асимметрии и двигательных предпочтений в спорте : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04. Рос. гос. ун.-т физкульт., спорт., молодеж. и туризм (ГЦОЛИФК). Москва, 2014. 103 с.
9. Монастырев С.Н., Гладких Т.В. Критерии определения ведущей (толчковой) ноги с учетом показателей моторной асимметрии нижних конечностей у спортсменов различной специализации и уровня подготовленности. Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 8 (174). С. 150–154.
10. Москвин В., Москвина Н. Индивидуальные различия функциональной асимметрии в спорте. Наука в олимпийском спорте. 2015. № 2. С. 58–62.
11. Мясникова Т.И., Швирид А.И. Взаимосвязь мануальной асимметрии и качества выполнения композиций с мячом у юных гимнасток. Человек. Спорт. Медицина. 2020. Т. 20, № 1. С. 67–73. DOI: 10.14529/hsm200108 (дата звернення: 20.02.2020).
12. Нікітенко С., Никитенко А. Визначення рухової асиметрії у боксерів-початківців. Фізична культура, спорт та здоров’я нації. 2016. № 20. С. 534–540. URL: http: //nbuv.gov.ua/UJRN/Fkszn_2016_20_108 (дата звернення: 10.02.2020).
13. Палатний А. Результати кваліфікованих спортсменок України на провідних міжнародних змаганнях із боксу. Фізичне виховання, спорт і культура, здоров’я у сучасному суспільстві. 2018. № 1(41). С. 89–94. DOI:10.29038/2220-7481-2018-01-89-94; URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Fvs_2018_1_15 (дата звернення: 31.05.2020).
14. Седоченко С.В., Германов Г.Н., Сабирова И.А. Влияние вида спорта на особенности функциональных мышечних асимметрий у фехтовальщиков и теннисистов. Ученые записки. 2015. № 2 (120). С. 139–143.
15. Соловьев П.Ю. Методика билатерального обучения боксеров-юношей 13–15 лет : дис… канд. пед. наук : 13.00.04. Волг. гос. акад. физ-ры. Волгоград, 2003. 210 с.
16. Слободянюк В.О. Удосконалення структури тренувального процесу кваліфікованих важкоатлеток у річному циклі на етапі спеціалізованої базової підготовки : дис.. канд. наук. з фіз. вих. і спорту : 24.00.01. НФВСУ. Київ, 2018. 255 с.
17. Тришин А.С., Бердичевская Е.М. Стабилографические тренажеры в оценке специфических навыков позной координации у квалифицированных баскетболистов. Вестник АГУ. 2016. Выпуск 1(176). С. 55–59. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/stabilograficheskietrenazhery-v-otsenke-spetsificheskih-navykov-poznoykoordinatsii-u-kvalifitsirovannyh-basketbolistov/viewer (дата звернення: 01.03.2020).
18. Улан А.М. Орієнтація підготовки фехтувальників з урахуванням функціональної асиметрії : дис. канд. наук з фізичного вихов. і спорту : 24.00.01. НУФВСУ. Київ, 2018. 238 с.
19. Фарфель В.С. Управление движениями в спорте. Москва : Советский спорт, 2011. C. 91.
20. Шинкарук О., Улан А. Спортивний відбір і орієнтація підготовки спортсменів з урахуванням функціональної асиметрії: теоретичні передумови. Теорія, методика фізичного виховання і спорту. 2016. № 1. С. 15–18.
21. Fort-Vanmeerhaeghe A., Gual Gabriel, Romero-Rodriguez D., Viswanat Unnitha. Lower limb neuromuscular asymmetry in volleyball and basketball players. Journal of Human Kinetics, 2016, Vol. 50 (March), Pp. 135–143. DOI:10.1515/hukin-2015-0150. URL: http://www.johk.pl/files/10078-50-2016-v50-2016-15.pdf (дата звернення: 06.03.2020).
22. McGrath R.L., Kantak S.S. Reduced Asymmetry in Motor Skill Learning in Left-Handed Compared to Right-Handed Individuals. Human Movement Science, 2016, Vol. 45, pp. 130–141.
23. Rodrigues P.C., Vasconcelos O., Barreiros J., Barbosa R. Manual Asymmetry in a Complex Coincidence-Anticipation Task: Handedness and Gender Effects. Laterality, 2009, Vol. 14, Iss. 4, pp. 395–412. DOI: 10.1080/13576500802469607 (дата звернення: 20.02.2020).
24. Romanenko V., Podrihalo O., Podragalo L., Iermakov S., Sotnikova- Meleshkina Z., Bobrova O. The study of functional asymmetry in students and schoolchildren practicing martial arts. Physical Education of Students. 2020. No. 3. pp. 154–161. DOI: 10.15561/20755279.2020.0309. URL: https://sportedu.org.ua/index.php/PES/article/view/1175 (дата звернення: 20.02.2020).
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
33-41
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ