МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИВЧЕННЯ СТАНУ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНО-ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ УЧНІВ ДО ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Ключові слова: цінності, система цінностей, професійні цінності, професійно-ціннісні орієнтації, професійне самовизначення

Анотація

У статті автором проаналізовано сучасні вітчизняні і зарубіжні підходи до визначення поняття «про- фесійно-ціннісні орієнтації». Зроблено висновок, що у контексті теми дослідження зарубіжні науковці переважно вивчають вплив певних соціально-психологічних факторів на ціннісну сферу працівників. Натомість вітчизняні науковці більше зосереджуються на психолого-педагогічному аналізі механізмів формування ціннісних орієнтацій і їх впливі на розвиток особистості. Визначено, що професійно-цінніс- ні орієнтації виступають змістовим складником професійного самовизначення учнів і є провідною регу- лювальною функцією самопізнання, самоставлення, саморегуляції. Відповідно, виконуючи мотиваційну, спонукальну роль, професійно-ціннісні орієнтації спрямовують людину на самозміни та саморух. З метою висвітлення методики вивчення стану сформованості професійно-ціннісних орієнтацій у учнів у статті надано авторське визначення поняття «професійно-ціннісні орієнтації у учнів до тру- дової діяльності», визначено (на основі компонентно-процесуальної моделі свідомого привласнення зростаючою особистістю духовних цінностей (І. Бех)) його компонентна структура (пізнавальний, емоційно-мотиваційний, довільного імпульсу, практично-дієвий та самоціннісний компоненти і від- повідні до них показники) та охарактеризовано рівні їх сформованості (високий, середній, низький). Надано перелік методик для діагностики рівнів сформованості професійно-ціннісних орієнтацій у учнів, які широко використовуються в психолого-педагогічній практиці, що свідчить про їх надій- ність та відповідність віковому виміру психологічної структури особистості підлітка і старшоклас- ника. Зроблено висновок, що описана методика дасть змогу повною мірою дослідити особливості професійно-ціннісних орієнтацій сучасних учнів старшого підліткового та юнацького віку до трудо- вої діяльності.

Посилання

1. Lapierre L.M., Li Y., Kwan H.K., Greenhaus J.H., DiRenzo M.S., & Shao P. A meta-analysis of the antecedents of work-family enrichment. Journal of Organizational Behavior, 2018. No. 39 (4), 3. Pp. 85–401. URL: https://doi.org/10.1002/job.2234 (дата звернення: 18.07.2020).
2. Wiernik Brenton M., & Kostal Jack W. Protean and boundaryless career orientations: A critical review and meta-analysis. Journal of Counseling Psychology, 2018. No. 66 (3), pp. 280–307. URL: http://doi.org/10.31234/osf.io/ftm2k (дата звернення: 18.07.2020).
3. Haugland B.О., Lassen R.M., & Giske T. Professional formation through personal involvement and value integration. Nurse Educ. Pract., Mar. 2018. (29), pp. 64–69. URL: http://doi.org/10.1016/j.nepr.2017.11.013 (дата звернення: 18.07.2020).
4. Levy D., Shlomo S.B., & Itzhaky H. The “Building Blocks” of Professional Identity among Social Work Graduates. Social Work Education, 2014. Vol. 33, pp. 744–759. URL: https://doi.org/10.1080/02615479.2014.883600 (дата звернення: 18.07.2020).
5. Бех І.Д. Компонентна технологія сходження зростаючої особистості до духовних цінностей. Початкова школа : науково-методичний журнал. 2018. № 1. С. 5–10.
6. Волощук І.П. Формування професійних ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах технічного ліцею : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2013. 19 с.
7. Лисенко О.М. Теоретичні і методичні засади формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів дошкільних навчальних закладів у системі фахової підготовки : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.04. Хмельницький, 2019. 41 с.
8. Мамчур Є.А. Психолого-педагогічні основи формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх учителів іноземної мови. Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16: Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2014. Вип. 23. С. 25–28.
9. Печерська Г.О. Професійні ціннісні орієнтації вчителів. Науковий вісник Миколаївського державного університету імені В.О. Сухомлинського. Сер. : Психологічні науки : зб. наук. праць. 2013. Т. 2. Вип. 10. С. 252–257.
10. Повар І., Повар. О. Ціннісний вимір професійної підготовки майбутнього фахівця. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету ім. Л. Українки : науковий журнал. 2016. № 2 (304). С. 94–100.
11. Рудіна О.М. Формування ціннісних орієнтацій старшокласників в умовах навчально-виховного процесу гімназії : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07. Київ, 2002. 20 с.
12. Шемигон Н.Ю. Формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки : автореф. дис... канд. пед. наук : 13.00.04. Харків, 2008. 21 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
53-58
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ