ВЗАЄМОДІЯ З ТЬЮТЕРОМ ЯК СКЛАДОВА ЧАСТИНА АДАПТАЦІЇ СТУДЕНТІВ-ПЕРШОКУРСНИКІВ ДО УМОВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: майбутні педагоги, професійна компетентність, тьюторство, партнерська взає- модія учасників освітнього процесу

Анотація

У статті автори аналізують роль кураторства і тьюторства у процесі адаптації майбутніх вихователів закладів дошкільної освіти та вчителів початкової школи до умов навчання в закладі вищої освіти. Роз- криті типові проблеми, види і форми адаптації студентів-першокурсників до умов нового освітнього та соціального середовища, обґрунтовано актуальність адаптації студентів в аспекті професійної підго- товки до партнерської взаємодії. Розкрито сутність понять «адаптація», «адаптація студентів до умов ЗВО» «тьюторство», «взаємо- дія», схарактеризовано їх ознаки. У статті наголошено на нагальній потребі розвитку тьюторства як спеціально організованої профе- сійної діяльності. Із метою з’ясування рівня адаптованості до умов закладу вищої освіти проаналізовано результати опитування студентів-першокурсників спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта» педаго- гічного факультету Херсонського державного університету. Респонденти продемонстрували низький рівень готовності змінюватися, інтегруватися у нове сере- довище життєдіяльності, схильність до уникнення нових вражень та емоційних переживань. Суб’єк- тивний показник загальної задоволеності від вступу до закладу вищої освіти також нижче середнього. На основі аналізу цих показників сформульовано висновки щодо труднощів пристосування першо- курсників до нового соціального середовища та запропоновано шляхи ефективної адаптації студентів у закладі вищої освіти. Отримані результати мають практичну цінність і можуть бути застосовані при впровадженні систе- ми тьюторства. У статті наведено конкретні приклади форм роботи з першокурсниками у період адаптації. Зроблено висновок про те, що на першому році навчання у закладі вищої освіти існує потреба в роз- робці наскрізної методичної системи адаптативної діяльності тьюторів для формування в майбутніх педагогів загальних та фахових компетентностей, особистісних якостей, необхідних у науковій та педа- гогічній роботі.

Посилання

1. Бородіна І.І. Поведінкові патерни в діагностиці соціально-дезадаптованих студентів. Вчені записки Кримського інженерно-педагогічного університету. Cерія: Педагогіка. Психологія. 2016. № 4. С. 42–47.
2. Дем’яненко Н.М. Система тьюторства : актуалізація ретродосвіду Великої Британії. Зб. наук. праць Полтавського держ. пед. у-ту імені В.Г. Короленка. Полтава, 2006. Вип. № 6(57). С. 72–75.
3. Лучанінова О. Куратор академічної групи як ключовий суб’єкт виховної системи ВТНЗ. URL : file:///C:/Users/1/Downloads/domtp_2017_1_15.pdf (дата звернення: 03.08.2020).
4. Рагозіна Л. Партнерська взаємодія у системі інститутів соціальної сфери: збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 листопада 2018 р., м. Ніжин) / За заг. ред. С.О. Борисюк та О.В. Лісовця. Ніжин : Видавництво НДУ ім. М. Гоголя, 2018. 188 с.
5. Саннікова О.П., Кузнецова О.В. Адаптивность личности. Морнография. Одесса : Издатель Н.П. Черкасов, 2009. 258 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
67-72
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ