РЕАЛЬНИЙ СТАН ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ-ФІЛОЛОГІВ ДО ДОСЛІДНИЦЬКОЇ РОБОТИ

Ключові слова: готовність, когнітивний критерій, технологічний критерій, показник, рівень

Анотація

У статті розкрито основні результати дослідження готовності майбутніх учителів-філологів до здійс-нення дослідницької діяльності. Вивчення стану проблеми в науковій літературі свідчить про те, щонайбільшу увагу дослідники приділяють змісту і специфіці дослідницької діяльності загалом. У робо-тах багатьох учених знайшли відображення питання формування творчої особистості вчителя, розвит-ку творчого потенціалу і творчої індивідуальності вчителя та методи її формування, творчого стилюта творчої активності студентів у процесі їх підготовки. Узагальнення наукового доробку з пробле-ми підготовки майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності дало змогу розкрити її суть,яка полягає, на нашу думку, в творчому пошуку майбутнім учителем-філологом оптимальних шляхіврозв’язання дослідницьких завдань, результатом якого є новизна, оригінальність і соціальна значущістьпродукту цього пошуку, а також збагач ення майбутнього вчителя-філолога досвідом, новими знаннямиі вміннями. Вивчення стану організації навчально-виховного процесу із формування дослідницькихумінь майбутніх учителів-філологів вищих навчальних закладів підтвердило актуальність і доціль-ність вибраної проблеми дослідження. Результати констатувального експерименту дали змогу зробитивисновок про недостатній рівень готовності майбутніх учителів-філологів до виконання дослідницькоїдіяльності: вони слабо обізнані в її сутності, поверхово орієнтуються в методах і методиках науковихдосліджень; не досить переконані в необхідності залучення всіх студентів до наукової роботи. Намибули виявлені суттєві причини, які зумовлюють недоліки в організації та підготовці майбутніх учителів-філологів до дослідницької діяльності: слабка практична спрямованість науково-дослідної роботи сту-дентів, недостатня інформаційна база, малоефективна реалізація та впровадження результатів дослі-джень, слабка взаємозацікавленість і відповідальність студента та викладача за результати науковогопошуку. Зроблений нами аналіз показав, що науковцями і дослідниками не розроблено проблеми під-готовки майбутніх учителів-філологів до науково-дослідної роботи, а також не з’ясовано теоретичнихзасад, педагогічних умов та методики такої підготовки.

Посилання

1. Данилов М.А. Проблемы методологии педагогики и методики исследований. Москва : Педагогика, 1971. 350 с.
2. Кловак Г.Т. Ґенеза підготовки майбутнього вчителя до дослідницької педагогічної діяльності у вищих педагогічних навчальних закладах України (кінець ХІХ–ХХ століття) : автореф. дис. … докт. пед. наук. Київ, 2005. 26 с .
3. Микитюк О.М. Становлення та розвиток науково-дослідної роботи у вищих педагогічних закладах України (історико-педагогічний аспект). Харків : ОВС, 2003. 256 с.
4. П’ятницька-Познякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі. Київ : Центр навч. л-ри, 2003. 116 с.
5. Сластёнин В.А., Мищенко А.И. Профессионально-педагогическая подготовка современного учителя. Сов. педагогика. 1991. № 10. С. 79–84.
6. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Київ : Знання-Прес, 2003. 295 с.
Опубліковано
2020-11-04
Сторінки
93-98
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ