МОВНА ПОЛІТИКА В ДОШКІЛЬНОМУ СЕКТОРІ ОСВІТНЬОЇ СИСТЕМИ СІНГАПУРУ

Ключові слова: мовна політика, мовна освіта, білінгвізм, дошкільна освіта, англійська мова, рідна мова, навчальний процес

Анотація

Дослідження особливостей мовної освіти в дошкільному секторі країни, яка є мультинаціональ- ною за складом населення і має високоякісну освітню систему, є корисним з точки зору запроваджен- ня ефективних та апробованих засобів оновлення та оптимізації вітчизняної дошкільної освіти. Мета статті полягає у вивченні та аналізі мовної політики Сінгапуру й засобів її реалізації в дошкільному секторі освіти країни. Методи. Робота ґрунтується на методологічних принципах науковості, об’єктив- ності та цілісності. В процесі дослідження застосовувалися такі методи наукових досліджень, як ана- ліз наукової літератури і нормативних документів, синтез, порівняння, узагальнення й систематизація отриманих даних. Результати дослідження. Простежено основні напрями діяльності держави із забезпечення білінгвальної освіти в дошкільному секторі Сінгапуру, а також уніфікації та регулювання діяльності закладів дошкільної освіти Сінгапуру у сфері мовної освіти. Встановлено, що запропонована Мініс- терством освіти Сінгапуру концептуальна рамка «Виховання дітей раннього віку» дала змогу створити єдину концептуальну й методологічну базу для розроблення навчальних програм в окремих закладах дошкільної освіти. Іншим напрямом діяльності уряду Сінгапуру стало зменшення наслідків домінуван- ня англійської та китайської мов у дошкільному секторі країни, збільшення кількості програм вивчен- ня малайської і тамільської мов у дошкільних закладах освіти задля забезпечення рівного доступу до мовної освіти для представників усіх етносів Сінгапуру за рахунок відкриття нових дитячих садочків із пропозицією вивчення англійської мови та трьох рідних мов на вибір. Висновки. Визначено, що білінгвальна політика країни запроваджена з прагматичною метою об’єд- нання багатонаціонального суспільства й досягнення економічного росту, з одного боку, та збережен- ня національної спадщини, культури й традицій етносів, які проживають у Сінгапурі, з іншого боку. Незважаючи на приватний характер дошкільного сектору освіти, уряд країни бере активну участь у його регулюванні та спрямовує свої зусилля на забезпечення потреб усіх етнічних груп населення в мовній освіті.

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 2020. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/bazovijkomponent-doshkilnoyi-osviti-v-ukrayini (дата звернення: 13.12.2020).
2. Ефремова Л., Самедова А. Билингвизм и особенности овладения иностранными языками у детей дошкольного возраста. Теория и методика обучения и воспитания. 2017. № 1. С. 40–44. URL: https://www.cyberleninka.ru/article/n/bilingvizm-iosobennosti-ovladeniya-inostrannymi-yazykami-u-deteydoshkolnogo-vozrasta (дата звернення: 13.12.2020).
3. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 13.12.2020).
4. Концепція розвитку англійської мови в університетах. 2019. Міністерство освіти і науки України. URL: https://mon.gov.ua/storage/.../2019-06-24-proekt-kontsangl-movi-1.docx (дата звернення: 13.12.2020).
5. Яковлева О. Багатомовність українського суспільства як регулятивний фактор освіти і виховання в системі вищих навчальних закладів у контексті світового досвіду : дис … докт. філос. наук : спец. 09.00.10. Київ, 2016. 416 с.
6. A strong start for every child at MOE Kindergarten. Ministry of education. The republic of Singapore. URL: https://www.moe.gov.sg/preschool/moe-kindergarten (дата звернення: 13.12.2020).
7. Jayapragas P. Leaders in education program: the Singapore model for developing effective principalship capability. Current Issues in Comparative Education (CICE). 2016. V. 19, Issue 1. P. 92–108 URL: https://www.tc.columbia.edu/cice/pdf/08_Jayapragas.pdf (дата звернення: 13.12.2020).
8. MTL Review. Mother tongue languages review committee report: Nurturing active learners and proficient users. 2010. Ministry of education. The Republic of Singapore. URL: http://www.moe.gov.sg/media/press/files/2011/mtl-review-report-2010.pdf (дата звернення: 13.12.2020).
9. NEL. A framework. Nurturing early learners. A curriculum framework for kindergartens in Singapore. 2012. Ministry of education. Republic of Singapore. URL: https://www.nel.moe.edu.sg (дата звернення: 13.12.2020).
10. MTL. Language and literacy. Nurturing early learners. A curriculum framework for kindergartens in Singapore. Language and literacy. 2013. Ministry of education. Republic of Singapore. URL: https://www.nel.moe.edu.sg/resources/frameworks-and-guidelines (дата звернення: 13.12.2020).
11. NEL MTL. Nurturing early learners. A curriculum framework for kindergartens in Singapore. Framework for mother tongue languages. 2013. Ministry of education. Republic of Singapore. URL: https://www.nel.moe.edu.sg/resources/frameworks-and-guidelines (дата звернення: 13.12.2020).
12. NEL. Competencies. Nurturing our young for the future. Competencies for the 21st century. 2010. Ministry of education. The Republic of Singapore. URL: http://www.moe.gov.sg/education/21cc (дата звернення: 13.12.2020).
13. Population trends 2016. Ministry of trade and industry. Department of statistics. URL: https://www.singstat.gov.sg//media/files/publications/population/population2016.pdf (дата звернення: 13.12.2020).
14. Teng A. More pre-schools teaching Malay and Tamil. January, 2018. The Straits times. URL: https://www.straitstimes.com/singapore/education/more-pre-schools-teaching-malay-and-tamil (дата звернення: 13.12.2020).
15. Wu S.P. 15 Translation of language policy from pre-school to primary school in Singapore: multiplayers at work. Un(intended) language planning in a globalizing world: multiple levels of players at work / C.Ch.S. Kheng (ed). 2017. P. 267–289. DOI: http:/doi.org/10.1515/9783110518269-015 (дата звернення: 13.12.2020).
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
22-31
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ