КОМПЛЕКСНЕ ПОЄДНАННЯ НАПРЯМІВ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ З МЕТОЮ ФОРМУВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ВИТРИВАЛОСТІ В МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ ПОЛІЦІЇ

Ключові слова: професійно важливі якості, курсант, професійна підготовка, фізична витрива- лість, ситуаційне завдання, комплексний підхід

Анотація

У праці розглянуто питання, пов’язанні з формуванням фізичної витривалості майбутніх офіцерів поліції шляхом комплексного поєднання напрямів фізичної, тактичної, вогневої та психологічної під- готовки. Розглянутий термін фізична підготовка поліцейського, а саме фізична підготовка поліцейських – це спеціалізована професійно-прикладна система фізичного виховання, яка спрямована на збереження здоров’я, творчої та трудової активності, усебічний розвиток фізичних і психічних якостей, спеціаль- но-прикладних і життєво важливих умінь і навичок, необхідних для виконання службових завдань, визначені її загальні та спеціальні завдання. Ефективність виконання прийомів фізичного впливу працівниками поліції залежить від розвит- ку фізичних якостей. Розвиток швидкісного складника фізичної витривалості дає змогу випередити суперника, відреагувати швидше й виграти час у поєдинку. Вияв комплексних форм швидкісних рис тісно пов’язаний із рівнем розвитку сили, гнучкості, координаційних здібностей, досконалістю техніки виконання певної рухової дії. Виконання прийомів фізичного примусу вимагає від поліцейських розвитку такої риси, як гнучкість. Такі дії виникають під час застосування поліцейських заходів примусу, переслідування правопоруш- ників, подолання різноманітних перешкод. У складних, непередбачуваних умовах ефективніше виконуватимуть рухові завдання працівники з достатнім рівнем розвитку спритності. Основними елементами спритності є координованість, точ- ність, своєчасність і раціональність рухів і дій. Розвиток силового складника окремих груп м’язів дасть змогу вдосконалити прояв вибухової сили поліцейському, що є актуальним при затриманні правопорушника, який чинить злісну непокору. Розкрита сутність тактичної, вогневої та професійно-психологічної підготовки майбутніх офіцерів поліції, визначені їх напрями й засоби реалізації. Установлено, що забезпечення поєднання напрямів підготовки (фізичної, тактичної, вогневої та пси- хологічної) можливо за умови оволодіння курсантами алгоритмами дій поліцейського в різних ситуаці- ях професійної діяльності як під час проведення навчальних занять, так і під час проходження навчаль- ної практики і стажування на посаді. Запропоновано приклад сценарію ситуаційного завдання на тему: «Групове порушення публічного порядку», що допоможе вирішити низку питань, а саме: 1) оволодіти діями при припиненні групового порушення публічного порядку; 2) удосконалювати дії з дотримання заходів особистої безпеки; 3) удо- сконалити тактики комунікації; 4) удосконалювати вміння здійснювати «контакт і прикриття».

Посилання

1. Ануфрієв М.І., Бутов С.Є. Основи спеціальної фізичної підготовки працівників органів внутрішніх справ : навчальний посібник / заг. ред. Я.Ю. Кондратьєва, Є.М. Моісеєва. Київ : Національна академія внутрішніх справ України, 2003. 338 с.
2. Бондаренко В.В. Професійна підготовка працівників патрульної поліції: зміст і перспективні напрями : монографія. Київ, 2018. 524 с.
3. Гаврик С.Ю., Черников А.И. Совершенствование огневой подготовки полицейских. Особливості підготовки поліцейських в умовах реформування системи МВС України : збірник матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (Харків, 20 трав. 2016 р.). Харків, 2016. 268 с.
4. Делікатний С.К. Професійно-психологічна підготовка працівників органів внутрішніх справ. Інформаційний бюлетень Республіканського навчально-методичного центру Української академії внутрішніх справ. 1995. № 3. 154 с.
5. Теорія і методика фізичного виховання : у 2 т. / під ред. Т.Ю. Круцевич. Київ : Олімпійська література, 2012. Т. 1 : Загальні основи теорії та методики фізичного виховання. 392 с.
6. Черкашин А.І., Акіменко Д.О., Бондаренко Я.Г. Тактико-спеціальна підготовка працівників патрульної служби міліції України : навчальний посібник. Харків : ХНУВС, 2009. 272 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
56-63
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ