ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ТРАНСВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РОЗВИТКУ СУСПІЛЬСТВА

Ключові слова: трансверсальність, постмодернізм в освіті, суспільство сталого розвитку, тран- сверсальні компетентності, уміння й навички

Анотація

Стаття присвячена проблемі розвитку трансверсальних компетентностей у сучасному суспільстві. Виявлено, що головним завданням освіти є адаптація до змін і забезпечення роботодавців спеціаліста- ми, які зможуть успішно справитися з будь-якими труднощами сучасності. Необхідність виокремлен- ня низки міждисциплінарних компетентностей, що забезпечують трансфер навчання та відповідають вимогам ХХІ століття, визначає актуальність дослідження. Мета статті полягає у виявленні передумов для формування трансверсальних компетентностей у суспільстві. Методологічний складник дослі- дження базується на комплексі теоретичних методів, таких як аналіз, обґрунтування й узагальнення наукової літератури, порівняння теоретичного матеріалу, метод систематизації отриманих результатів. Визначено, що сучасний освітній процес ґрунтується на засадах суспільства сталого розвитку, головна мета якого є задовольнити потреби сучасності, не ставлячи під загрозу потреби майбутніх поколінь. Концепція освіти для сталого розвитку є принципово новим поглядом на освіту, що ґрунтується на спів- відношенні соціально-економічного добробуту з культурними та освітніми традиціями й позитивним ставленням до навколишнього середовища. Щоб сформувати підготовчу систему майбутніх фахівців, виявлено теоретико-методичні підходи, що є актуальними сьогодні. Відповідно до висвітлених аспектів розвитку суспільства, виокремлено синергетичний підхід, системний, діяльнісний і компетентнісний. Наголошено, що необхідність імплементації трансверсальних компетентностей в освітній про- цес визначається тим, що вони відповідають швидкому темпу зростання соціально-економічних змін у суспільстві, які можна спостерігати глобально. Відзначено характерні риси трансверсальних компе- тентностей, які необхідні для їх формування в суспільстві. Доведено, що фахівець, який володіє тран- сверсальними компетентностями, є спеціалістом інноваційного типу, який може легко пристосуватися до будь-якого виробничого середовища й адаптуватися до змін суспільства. Відповідно до отриманих результатів, виявлено, що передумовами формування трансверсальних компетентностей у суспіль- стві базуються на принципах постмодернізму в освіті та засадах суспільства сталого розвитку. Серед основних передумов – постмодерністська освіта, навчання протягом усього життя, вимоги суспільства сталого розвитку й соціально-економічні зміни ХХІ століття, що формують нову парадигму навчан- ня. Перспектива дослідження полягає в подальшому використанні теоретичних знань для проведення емпіричного дослідження, пов’язаного зі створенням моделі формування трансверсальних компетент- ностей у майбутніх менеджерів.

Посилання

1. Вірченко В. Синергетичний підхід в економічних дослідженнях. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. Вип. 110. С. 34–36.
2. Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку : науково-методичний посібник. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 200 с.
3. Горбунова Л. Ключові компетенції у транснаціональному освітньому просторі: визначення та імплементація. Філософія освіти. 2016. Вип. 2 (19). С. 97–117.
4. Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти. Вісник Національної академії державної прикордонної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2009. Вип. 2. С. 41–51.
5. Курлянд З.Н., Хмелюк Р.І., Семенова А.В. Педагогіка вищої школи : навчальний посібник / за ред. З.Н. Курлянд. Київ : Знання, 20007. 495 с.
6. Соболь Н. Трансверсальні уміння й навички в структурі професійної компетентності перекладача. Вісник Національної академії державної прикордонної служби України. Серія «Педагогіка». 2016. Вип. 4. С. 1–9.
7. Хренова В.В. Сучасні теоретико-методологічні підходи до фахової підготовки майбутніх учителів технології. Педагогічний альманах. 2018. Вип. 37. С. 210–216.
8. Burbules Nicholas C. Poastmodernism and Education. The Oxford Handbook of Philosophy and Education. Oxford University Press, 2009.
9. Cedefop (2008). European Training Thesaurus. URL: http://www.cedefop.europa.eu/EN/Files/3049_en.pdf (дата звернення: 14.12.2020).
10. OECD. Creating Effective Teaching and learning environmentsfirst results from TALIS. Paris : OECD, 2009. 310 р.
11. Starokozhko O., Kryzhko V., Zhygyr V. The transversal character of polyparadigmal educational space. Naukovyi Visnyk Natsionalnoho Hirnychoho Universytetu. 2020. Issue 3. P. 191–197.
12. UNESCO. Issues and trends in education for sustainable development. Paris : UNESCO Publishing, 2018. 271 p.
13. Whittermore Simon. Transversal Competencies for Future Proofing the Workforce. White paper : Skilla, 2018. 48 p.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
64-69
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ