НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В КОНТЕКСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: неперервна освіта, навчання іноземної мови, мотивація, наступність освіти, про- фесійна підготовка

Анотація

Стаття присвячена дослідженню ролі іноземної мови в контексті реалізації концепції неперервної освіти в Україні. Автори наголошують на важливості вивчення іноземної мови, яка забезпечує можли- вість академічної мобільності, успішного працевлаштування, конкурентоспроможності на ринку праці та самореалізації в будь-якій професійній діяльності, що в перспективі матиме позитивний вплив на соціально-економічний розвиток країни. У сучасних умовах іноземна мова, зокрема англійська, сприй- мається не тільки як навчальна дисципліна, а і як засіб міжкультурної комунікації, важливий інстру- мент спілкування в усіх сферах життєдіяльності людини. Тож навчання іноземної мови стає вагомим складником неперервної освіти. На думку авторів, ефективність системи неперервної освіти залежить від низки чинників, а саме відповідності знань і вмінь професійним та особистим потребам, ступеня активного залучення студентів у навчальний процес, забезпечення продуктивного зворотного зв’язку учасників освітнього процесу, реалізації принципу наступності в освіті, наявності стійкої мотивації, досягнення успіхів у навчанні. Оскільки провідна роль у реалізації концепції неперервної освіти нале- жить державі, автори вважають необхідним створення таких умов: посилення іншомовної підготовки на всіх рівнях освіти й забезпечення загальнодоступного освітнього середовища для вивчення інозем- ної мови; удосконалення нормативно-правової бази неперервної освіти; наступність освітніх стандар- тів і програм; залучення роботодавців, міжнародних організацій та інших стейкхолдерів на всіх етапах професійної підготовки майбутніх фахівців, від дидактичної участі в розробці програм і стандартів до оцінювання якості освіти; забезпечення гнучкості, варіативності, студентоцентрованості освітніх програм і їх відповідності сучасним потребам ринку праці; створення нових форм організації навчаль- ної діяльності; широке впровадження в освітній процес ефективних мультифункціональних платформ дистанційного навчання; організація навчальних курсів, зокрема іноземних мов, для активного працез- датного та безробітного населення; залучення зарубіжного педагогічного досвіду, сучасних освітніх технологій; посилення підготовки та якісне підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Посилання

1. Гагіна Н.В., Лось О.В. Роль сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчанні дорослих іноземної мови. Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Острог, 2018. Вип. 1(69). Ч. 1. С. 96–99.
2. Левашов А.С. Преемственность обучения иностранным языкам на разных этапах непрерывного образования. Актуальные научные исследования в современном мире : сборник научных трудов ХІV Междунар. науч. конф. (г. Переяслав-Хмельницкий, 26–27 июнь 2016 г.). Переяслав-Хмельницкий, 2016. Вып. 6 (14). Ч. 10. С. 56–61.
3. Стадний Є. Українське студентство за кордоном: дані до 2017/18 навчального року. URL: https://cedos.org.ua/uk/articles/ukrainske-studentstvo-zakordonom-dani-do-201718-navchalnoho-roku (дата звернення: 15.11.2020).
4. Council of the European Union. (2018). Council Recommendation of 22 May 2018 on key competences for lifelong learning (Text with EEA relevance).
Official Journal of the European Union. Р. 1–13. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-сontent/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018H0604(01)&rid=7 (last accessed: 01.12.2020).
5. European Commission. (2019, May). Council Recommendation on a comprehensive approach to the teaching and learning of languages. URL: https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-improving-teaching-and-learning-languages_en (last accessed: 11.12.2020).
6. European Union (2020, July). EU languages. URL: https://europa.eu/european-union/about-eu/eu-languages_en (last accessed: 22.10.2020).
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
70-75
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ