ПІДГОТОВКА СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ ТА МУЗИЧНОГО МИСТЕЦТВА ДО ПРАКТИКИ У ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ КАРАНТИНУ

Ключові слова: вища педагогічна освіта, музичне мистецтво, практична підготовка майбутніх учителів музики, дистанційне навчання, інноваційні педагогічні технології

Анотація

Метою дослідження стало висвітлення інноваційних підходів до організації педагогічної практики зі студентами спеціальності 025 «Музичне мистецтво» в умовах карантину, спричиненого пандемією Covid-19. У статті висвітлено поняття «практика» з психологічної, соціологічної та педагогічної точ- ки зору; розкрито зміст поняття «педагогічна практика» та розглянуто її значення; окреслено методи проведення педагогічної практики на факультеті дошкільної освіти та музичного мистецтва у закла- дах дошкільної освіти під час карантинних обмежень; подано методичну систему організації практики з музики студентів педагогічного коледжу та вказано її основні завдання; визначено складники дири- гентсько-хорової та інструментальної підготовки студентів факультету; розглянуто поняття «карантин» та «інновація»; проаналізовано цифрові системи управління навчанням; зазначено зміст поняття «дис- танційне навчання» та «дистанційні технології»; сформульовано поняття «педагогічна практика сту- дентів педагогічного коледжу факультету дошкільної освіти та музичного мистецтва. Методологія проведеного дослідження передбачала застосування системного підходу до аналізу освітнього процесу закладу вищої освіти, зокрема в частині організації практичної підготовки бакалав- рів музичного мистецтва. Дослідження проводилось із дотриманням таких методологічних принципів: об’єктивності, сутнісного аналізу, генетичного, єдності логічного й історичного, концептуальної єдно- сті дослідження. До теоретичних та емпіричних методів дослідження включено: аналіз, синтез, моде- лювання, порівняння, узагальнення окремих положень наукових підходів для обґрунтування провідної ідеї дослідження, спостереження за освітнім процесом, аналіз педагогічної документації. Дистанційне навчання в умовах карантину впроваджувалося в освітній процес завдяки дистан- ційним технологіям. Керівники педагогічної практики та викладачі коледжу застосовували Google Classroom, Telegram-канали, Viber та платформу для дистанційного навчання DistEdu. Для проведення занять використовують Zoom та читають лекції через Instagram. Під час карантину використання дис- танційних технологій навчання у системі вищої освіти у період підготовки та проведення педагогічної практики виявилося досить дієвим. Завдяки онлайн-платформам та інструментам студентами-практи- кантами педагогічного коледжу проведено музичні заняття та святкові дійства у різних вікових групах закладів дошкільної освіти.

Посилання

1. Горобець Т.В. Методичні засади організації практики з музики студентів педагогічного коледжу : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02. Київ, 2012. 310 с.
2. Фармацевтична енциклопедія. URL: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/3440/karantin (дата звернення: 27.11.2020).
3. Офіційний інформаційній портал Кабінету Міністрів України. Коронавірус в Україні. Карантинні заходи. URL: https://covid19.gov.ua/karantynni-zakhody (дата звернення: 27.11.2020).
4. Корбут О.Г. Дистанційне навчання: моделі, технології, перспективи. URL: http://confesp.fl.kpi.ua/ru/node/1123 (дата звернення: 25.10.2020).
5. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : колективна монографія. URL: http://dl.khpi.edu.ua/pluginfile.php/97667/mod_resource/content/1/ (дата звернення: 15.11.2020).
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
76-81
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ