ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ ПСИХОЛОГІВ ДО РОБОТИ З ПІДЛІТКАМИ, СХИЛЬНИМИ ДО ДЕВІАНТНОЇ ПОВЕДІНКИ

Ключові слова: підлітки, девіантна поведінка, майбутні психологи, схильні до девіантної поведінки підлітки, готовність майбутніх психологів, формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки

Анотація

Стаття присвячена теоретичному аналізу педагогічних умов формування готовності майбутніх пси- хологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Проаналізовано зміст проблеми у науковій літературі, визначено основні педагогічні умови формування готовності майбутніх психоло- гів до роботи з підлітками-девіантами. Виявлено, що в науковій літературі представлено узагальнення стосовно педагогічних умов формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності, серед яких виділяють форми і методи організації освітнього середовища в закладі освіти, взаємодію між студентами-психологами та викладачами, включення студентів до розв’язання проблемних завдань професійного спрямування та реалізації творчого підходу у навчанні. У процесі наукового пошуку нами використовувалися такі методи, як: аналіз та синтез, порівняння, класифікація, узагальнення, конкретизація. Констатовано, що розвиток складників готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки, залежить від педагогічних умов, які реалізовуються в процесі про- фесійної підготовки. Узагальнено, що педагогічні умови формування готовності майбутніх психологів до роботи з під- літками, схильними до девіантної поведінки, є тими педагогічними заходами, вимогами, зовнішніми впливами, які забезпечують конструювання освітнього простору, ефективний перебіг освітніх процесів та дозволяють формувати у майбутніх випускників готовність зазначеної якості. Виділено педагогічні умови, які сприятимуть формуванню готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками-девіантами, зокрема: спрямованість освітнього середовища на якісну теоретичну підготовку майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки; реалі- зація практико-орієнтованого, акмеологічного та компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутніх психологів; рефлексивне ставлення студентів-психологів до здобуття освіти за вибраним фахом; використання інноваційних та проблемно-пошукових методів навчання, які сприятимуть фор- муванню пізнавальної активності майбутніх психологів.

Посилання

1. Баркаева И. Психолого-педагогические условия формирования готовности педагога-психолога к работе с девиантными подростками : автор. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Калининград, 2009. 25 с.
2. Затворнюк О. Формування у майбутніх психологів готовності до професійного самовдосконалення : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 310 с.
3. Ковалькова Т. Формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2016. 390 с.
4. Луцик Г. Структура готовності майбутніх психологів до роботи з підлітками, схильними до девіантної поведінки. Професійна освіта: проблеми і перспективи. ІПТО НАПН України. 2018. С. 30–36.
5. Ратєєва В. Формування готовності майбутніх психологів до використання засобів естетотерапії у професійній діяльності: практико зорієнтований аспект. Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. 2016. С. 125–132.
6. Рекешева Ф. Условия развития психологической готовности к профессиональной деятельности студентов-психологов : автор. дис. ... канд. пед. наук : 19.00.13. Астрахань, 2007. 24 с.
7. Сердюк Н. Педагогічні умови формування конкурентоздатності майбутніх психологів у процесі фахової підготовки : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04. Тернопіль. 2018. 275 с.
8. Синишина В. Психолого-педагогічні умови формування готовності майбутніх практичних психологів до професійної діяльності. Педагогічні інновації у фаховій освіті. 2019. С. 163–170.
9. Яценко И. Педагогические условия формирования готовности психологов в работе с семьями и детьми «группы риска» : автор. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08. Калининград, 2010. 21 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
94-99
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ