ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНО-МОВЛЕННЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ МОРСЬКИХ СПЕЦІАЛІСТІВ

Ключові слова: професійно-орієнтоване спілкування, підмова спеціальності, професійна фразеоло- гія, вербальні маркери, лінгвістичне наповнення тексту

Анотація

У статті визначено особливості професійно-мовленнєвої діяльності фахівців морської галузі. Про- фесійно-орієнтована комунікативна компетенція визначається як важлива складова частина професій- ної підготовки морських фахівців, отже, ключовим завданням мовленнєвої підготовки у закладах вищої освіти є розвиток усіх складових частин цього феномена. Стверджується, що розроблення ефективної моделі формування професійно-орієнтованої комунікативної компетенції майбутніх фахівців морської галузі та підбір адекватної методики її викладання є неможливими без урахування усіх аспектів та осо- бливостей професійної комунікації. Визначено, що специфіка сфери діяльності представників морської галузі зумовлює певні вимоги до професійно-орієнтованого мовлення морських фахівців. Доведено, що морську англійську мову можна визначати як підмову спеціальності, оскільки вона, по-перше, обслу- говує спеціальну, окрему, самодостатню галузь діяльності, а також має свої специфічні особливості на всіх рівнях вивчення. Ретельний аналіз нормативних документів, безпосередньо пов’язаних з організацією комунікації на морі, дав змогу дійти висновку про те, що стислість, ясність, точність та недопущення різнотлума- чень є основними базовими вимогами щодо професійного мовлення фахівців морської галузі, адже від їх своєчасної, лаконічної і недвозначної комунікації залежить безпека судноплавства, життя людей та навколишнього середовища. З’ясовано, що, оскільки спілкування зазвичай відбувається в умовах дефіциту часу та психологічного напруження, то до суттєвих лінгвістичних особливостей стандартної морської фразеології належать перш за все мінімальне використання або навіть опущення вживання функціональних лексичних одиниць, таких як артиклі та допоміжні дієслова (a/an, the, am/is/are тощо). Крім того, визначено, що з огляду на можливі технічні перешкоди під час здійснення радіозв’язку та можливі шумові перешкоди під час особистого спілкування рекомендується уникати скорочених форм, які є типовими для повсякденного англомовного спілкування. Нарешті, особливістю професій- ного мовлення морських фахівців під час здійснення радіозв’язку є обов’язкове використання вербаль- них маркерів на позначення типу повідомлення та завершення фрази.

Посилання

1. Лейчик В. Языки для специальных целей – функциональные разновидности современных развитых национальных языков. Общие и частные проблемы функциональных стилей. Москва, 1986. С. 16–28.
2. Мороз О. Особливості формування професійно-орієнтованої комунікації майбутніх фахівців морського флоту в умовах неперервної освіти. Молодий вчений. 2019. Вип. 7.2 (71.2). С. 118–121.
3. Смелікова В. Підготовка майбутніх судноводіїв до професійно-орієнтованого спілкування засобами кейс-технологій : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Херсон, 2017. 305 с.
4. Тарнопольский О., Кожушко С. Методика обучения английскому языку для делового общения. Киев : Ленвит, 2004. 192 с.
5. IMO Standard Marine Communication Phrases (SMCP). URL: https://www.segeln.co.at/media/pdf/smcp.pdf (дата звернення: 01.11.2020).
6. International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978, amended (Consolidated text). Санкт-Петербург : ЗАО «ЦНИИМФ», 2010. 806 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
100-104
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ