ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ МАТЕРІАЛОЗНАВСТВА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРІВ ДЕКОРАТИВНОГО МИСТЕЦТВА

Ключові слова: декоративні матеріали, декоративне мистецтво, властивості матеріалів, обробка матеріалів, обробка поверхні

Анотація

Стаття присвячена проблемам підготовки бакалаврів декоративного мистецтва. Дослідження здій- снювалось за допомогою методів аналізу, синтезу, порівняння, абстрагування та узагальнення. Пока- зана важливість вивчення матеріалознавства в декоративному мистецтві загалом та як складника професійної підготовки майбутніх фахівців зокрема. Змістовна частина вивчення дисципліни поряд з ознайомленням здобувачів вищої освіти з основами матеріалознавства як науки та переліком основних властивостей матеріалів має включати в себе широкий спектр різноманітних груп матеріалів. До таких груп матеріалів та виробів варто зарахувати: металеві матеріали та вироби; матеріали та вироби з дере- вини; керамічні матеріали та вироби; скло та вироби зі скла; матеріали і вироби з природного каме- ню; матеріали і вироби на основі полімерів та мінеральних в’яжучих речовин; текстильні матеріали та вироби; шкіра і хутро. Доведена важливість детального вивчення різноманітних властивостей матеріалів. При цьому поряд із вивченням основних фізичних, механічних та хімічних властивостей матеріалів, посилена увага має приділятись тим властивостям, які необхідно враховувати бакалаврам декоративного мистецтва в процесі майбутньої професійної діяльності. До таких груп властивостей належать: технологічні, які характеризують здатність матеріалу сприймати різні технологічні операції щодо зміни форми, розмірів та окремих властивостей виробу; експлуатаційні, які пов’язані з умовами експлуатації та (або) впливом довкілля; екологічні, які характеризують ступінь впливу матеріалу на навколишнє середовище і живі організми; естетичні, які характеризують рівень художньої виразності матеріалу. Показана доцільність ознайомлення здобувачів вищої освіти з основними групами методів обробки матеріалів та виробів, а саме: шляхом пластичного деформування, шляхом різання та за допомогою термічних методів. Підкреслена важливість вивчення різних способів обробки поверхні виробів (фар- бування, лакування, емалювання, нікелювання, хромування), оскільки такі методи мають не лише есте- тичну складову частину, а й слугують важливим компонентом захисту виробів від дії різноманітних зовнішніх чинників.

Посилання

1. Гервас О.Г. Художня обробка матеріалів : навч.- метод. посібник. Умань : ФОП Жовтий О.О., 2016. 162 с.
2. Захарченко В.О. Матеріалознавство та основи технології виробництва товарів : навч. посібник. Харків : ХДУХТ, 2016. 251 с.
3. Пилипчук О.Д., Полубок А.П. Рішення творчого задуму художньо-декоративної форми в залежності від застосованих матеріалів. Science Rise. 2019. № 4. С. 36–39.
4. Подолянчук С.В. Вивчення технічних дисциплін як важлива складова підготовки вчителя трудового навчання. Актуальні проблеми підготовки вчителя трудового навчання та технологій середньої школи: теорія, досвід, проблеми. 2018. Вип. 1. С. 91–94.
5. Подолянчук С.В. Системний підхід до вивчення технічних дисциплін при підготовці вчителів трудового навчання та технологій. Проблеми підготовки сучасного вчителя. 2019. № 1(19). С. 102–110.
6. Пушкарьова К.К., Кочевих М.О. Матеріалознавство для архітекторів та дизайнерів : навч. посібник. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. 424 с.
7. Федор О.О. Екологічність сучасних матеріалів в оздобленні інтер’єру. Науковий вісник Закарпатського художнього інституту. 2012. № 2. С. 245–250.
8. Яковець Ю.М., Щуцька Г.В. Використання екологічних та нетрадиційних матеріалів для виготовлення та оздоблення галантерейних виробів. Технології та дизайн. 2019. № 4. URL: https://drive.google.com/file/d/12TtfLdtrAlcEqpDNyHAS-Kjc2_sCKe8g/view. (дата звернення: 08.12.2020).
9. Kamak, A.O. The importance use of traditional decorative applied art in of school system of training to art, labor and technology. European Journal of Natural History. 2016. №1. Pp. 22–25.
10. Nabil S., Kirk D. S., Plötz T., Trueman J., Chatting D., Dereshev D., Olivier P. Interioractive: smart materials in the hands of designers and architects for designing interactive interiors. Proceedings of the 2017 Conference on Designing Interactive Systems. Edinburgh, UK, 10–14 June 2017. Edinburgh, 2017. Pp. 379–390.
11. Zeng, J., Jiang, M. The Role and Application of Decorative Materials in Interior Design. 2nd International Conference on Social Sciences, Arts and Humanities (SSAH 2018). Tianjin, China, 09–10 June 2018. Tianjin, 2018. Pp. 298–302.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
111-116
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ