ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕННЯ МОВЛЕННЄВИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ У РАЗІ АУТИСТИЧНИХ ПОРУШЕНЬ У ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

Ключові слова: аутистичні порушення, РАС, мовленнєвий розвиток, комунікативна діяльність, соціалізація

Анотація

Ефективність процесу соціалізації дитини з розладами аутистичного спектра залежить від низки складних невирішених питань, а також від теоретико-методологічного розроблення корекційних про- грам. Незважаючи на велику кількість праць, які присвячені дослідженню різних аспектів розвитку дітей з РАС, необхідно констатувати, що у вітчизняній та зарубіжній літературі так і не сформовано усталеної, повноцінної дефініції з цього питання. Мета статті – огляд теоретичного аспекту дослідження мовленнєвих особливостей у разі аутистич- них порушень у дітей дошкільного віку. Проведений аналіз вітчизняної та зарубіжної літератури щодо проблеми виникнення РАС, його сутності, мовленнєвих особливостей і комунікативної взаємодії дітей з оточуючими. Охарактеризовані прояви мовленнєвого розвитку у дітей дошкільного віку з розлада- ми аутистичного спектра, які впливають на процес соціалізації. Розглянуто різноманіття особливостей поведінки дітей з РАС та характерні риси особистості. Встановлено, що розлади аутистичного спектра у дітей мають низку характерологічних особливос- тей розвитку та поведінки, які не притаманні іншим нозологіям, а саме: стереотипність рухів та проявів, порушення комунікації (вербальної та невербальної), регідність інтересів, відсутність зацікавленості у взаємодії з оточуючими. Більшість науковців прийшли до думки, що РАС – це специфічний стан розвитку дитини, який проявляється у сенсорно-перцептивних розладах та дефіциті, а тому потребує детального вивчення та розроблення корекційних методик, які дадуть можливість корегувати розвиток особисто- сті. Виявлено, що дошкільники з розладами аутистичного спектра мають низку труднощів у встанов- ленні соціальної взаємодії, що пов’язано з характерологічними особливостями розвитку, суттєво впли- ває на процес соціалізації дитини у суспільство. Дослідники зазначали, що інклюзивна освіта дітей з РАС повинна базуватися на двох напрямах: корекції поведінки та формування навичок та умінь. Мето- ди корекції повинні розроблятися індивідуально шляхом комплексного підходу до стану особистості.

Посилання

1. Колупаєва А.А. Навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивному середовищі : навчально-методичний посібник / А.А. Колупаєва, О.М. Таранченко. Харьків : Видавництво «Ранок», 2019. 304 с.
2. Логопедія : підручник / За ред. М.К. Шеремет. Київ : Видавничий Дім «Слово», 2015. 776 c.
3. Островська К.О., Качмарик Х.В., Дробіт Л.Р. Основи діагностики дітей з розладами аутистичного спектра : навчальний посібник. Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка. 2017. 124 с.
4. Скрипник Т.В. Феноменологія аутизму : монографія. Київ : Видавництво «Фенікс», 2010. 320 с.
5. Шульженко Д.І. Основи психологічної корекції аутистичних порушень у дітей. Київ, 2009. 385 с.
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
128-132
Розділ
СЕКЦІЯ 5 СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА