НОВІ ВИКЛИКИ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ

Ключові слова: концепція дистанційної освіти, дистанційне навчання, дистанційна освіта, освіта протягом усього життя, онлайн-навчання, традиційна освітня система

Анотація

Нещодавно світ розділений пандемією, яка спричинила низку медичних, економічних і політичнихпроблем. В освіті це змусило навчальні заклади перейти на дистанційне навчання. Як результат, цестало, з одного боку, стимулом для впровадження інноваційних технологій, а з іншого – індикаторомосновних його проблем і недоліків. У статті розглядаються основні виклики та розбіжності, спричиненішвидким упровадженням дистанційної освіти.Аналізуються описані в низці наукових робіт концепції дистанційної освіти задля знаходження їїчіткого визначення в науковій літературі та робиться спроба визначити ключові особливості дистан-ційного навчання шляхом порівняння дидактичних принципів, що використовуються в традиційно-му навчанні, із сучасними ідеями дистанційної освіти. Наголошується, що дистанційне викладаннянавчальних предметів без безпосереднього спілкування з викладачем переконало освітню спільнотув необхідності створення особливої дидактичної системи, придатної для нових дистанційних форм навчання. Зазначається, що застосування сучасних інформаційних технологій і методів навчання є недо-статньою умовою його ефективності.Також наведено перелік основних труднощів, які поставали перед викладачами та студентами в про-цесі переходу на дистанційний спосіб навчання. Наголошується на необхідності встановлення чіткихправил спілкування задля успішної взаємодії між викладачем і студентами, зокрема у використанніелектронної пошти, соціальних мереж і різноманітних месенджерів. Також розглядається низка нега-тивних наслідків бездумного запровадження технічних засобів для навчання і спілкування, надмірневикористання яких заради пошуку готових відповідей і рішень може призвести до погіршення кри-тичного мислення студентів, завадити розвитку їхніх творчих здібностей і здатності чітко й правильновисловлювати свої думки та ідеї, навіть спричинити складнощі в спілкуванні як усній, так і в письмовійформі.У результаті розгляду особливостей запровадження дистанційного навчання в час світової пандеміїнаголошується на важливості розробки єдиної національної системи дистанційної освіти для врегулю-вання взаємин між усіма суб’єктами дистанційного навчання та координації його теоретичного, мето-дологічного й організаційного забезпечення.

Посилання

1. Bernard R.І., Abrami Р, Borokhovski Е. A MetaAnalysis of Three Types of Interaction Treatments in Distance Education. 2009.
2. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (date of access: 11.12.2020).
3. Head T.J.B., Lockee B., Olive K.M. Method, Media, and Mode: Clarifying the Discussion of Distance Education Effectiveness. Quarterly Review of Distance Education. 2002. URL: https://eric.ed.gov/?id=EJ657870 (date of access: 11.12.2020).
4. Кухаренко В.М. Перешкоди впровадженню дистанційного навчання. Дистанційна освіта: реалії та перспективи : матеріали 1-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф., 12 грудня 2018 р. Харків : ХНПУ і м. Г.С. Сковороди, 2018. С. 35–38.
5. Means B., Bakia M., Murphy R. Learning Online: What Research Tells Us about Whether, When and How. New York : Routledge, 2014. 232 с.
6. Blended English: Technology-enhanced teaching and learning in English literary studies / N. Milthorpe, R. Clarke, L. Fletcher, R. Moore, H. Stark та ін. Arts and Humanities in Higher Education. 2018. № 17. С. 345–365.
7. The COVID-19 outbreak is also a major education crisis / UNESCO. 2020. URL: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition (date of access: 11.12.2020).
Опубліковано
2021-02-23
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 6 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ