НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНОГО ПРОФІЛЮ В ХАРКІВСЬКОМУ ІНЖЕНЕРНО-ЕКОНОМІЧНОМУ ІНСТИТУТІ В 60-Х–70-Х РОКАХ ХХ СТОЛІТТЯ

Ключові слова: інженерно-економічна освіта, методична робота, планова економіка, навчально-методична рада, економіст

Анотація

У цій статті розглянуто питання навчально-методичної роботи під час підготовки економічних кадрів з інженерно-економічною кваліфікацією в Харківському інженерно-економічному інституті в період з командно-плановою системою економічного господарювання в Україні в 60-х–70-х роках ХХ століття. Вибір цього періоду цікавий з точки зору актуальності вивчення та впровадження історич- ного прогресивного досвіду підготовки фахівців для економічної галузі у вишах України. У роботі розкривається питання про відмінність економіста широкого профілю від інженера-еконо- міста, яке полягало у володінні інженером-економістом, крім загальноекономічних знань (планування, організації та аналізу господарської діяльності, організації праці на виробництві), ще й наявністю пев- ної інженерно-галузевої спеціалізації і великого обсягу отриманих організаційно-економічних знань (технічного нормування, планування, механізації обліку, постачання і збуту). У статті представлені всі напрями підготовки в Харківському інженерно-економічному інституті, а також обґрунтована їх доцільність для економіки України досліджуваного періоду. Дано уявлення про наявні у структурі ВНЗ факультетів і кафедр, чисельний і якісний склад професорсько-викладацького колективу і студентів. Досить повно розглядається навчально-методичний процес, що проводився в інституті, і спроби його вдосконалення. Наводяться реальні приклади навчально-методичної роботи кафедр інституту в напрямі постійної модернізації методик читання і наукового наповнення лекційного матеріалу, розробки лабо- раторних робіт і практичних завдань, поновлення курсів дисциплін, формування навчальних планів. Дослідження проводилося на підставі досконального вивчення і аналізу архівних матеріалів та доку- ментальних джерел нормативно-правового характеру, що відповідають періоду 1960–1970 років, які являють собою етап розквіту інженерно-економічної науки в Україні. Стаття являє собою науково-аналітичну роботу, орієнтовану на пошук прогресивних, добре зареко- мендованих на практиці педагогічних моделей, готових до більш глибокого вивчення, аналізу та подаль- шого впровадження у сучасний освітній процес підготовки економічних кадрів.

Посилання

1. Довідка з навчально-методичної роботи Кафедри економіки промисловості Харківського інженерно-економічного інституту за 1959–1960 навчальний рік. Держархів Харківської області (ДАХО). Ф. Р–4587. Оп. 4. Спр. 31. 3 арк.
2. Довідка про роботу Харківського інженерно-економічного інституту за 1959–1960 роки. ДАХО. Ф. Р–4587. Оп. 4. Спр. 26. 14 арк.
3. Звіт про роботу Харківського інженерно-економічного інституту за 1959–1960 навчальний рік. ДАХО. Ф. Р–4587. Оп. 2. Спр. 585. 86 арк.
4. Звіт про роботу Харківського інженерно-економічного інституту за 1969–1970 навчальний рік. ДАХО. Ф. Р–4587. Оп. 4. Спр. 855. 75 арк.
5. Навчальні плани за денним навчанням на 1959–1960 навчальний рік. Держархів м. Києва. Ф. Р–871. Оп. 20. Спр. 383. 172 арк.
6. Перспективний план розвитку Харківського інженерно-економічного інституту на 1959–1965 рр. та пояснювальна записка до нього. ДАХО. Ф. Р–4587. Оп. 2. Спр. 577. 111 арк.
7. Разумов И.М. Жизнь требует новой специальности – инженера-организатора. Вестник высшей школы. 1962. Вип. 5. С. 27–34.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
15-23
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ