ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКОГО КОМПОНЕНТА ПРОФЕСІЙНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ ПІД ЧАС НАСКРІЗНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ПРАКТИКИ

Ключові слова: науково-дослідницькі вміння, професійно-методична компетентність, наскрізна педагогічна практика, майбутній учитель, завдання для самоспостереження

Анотація

У статті розглядаються питання формування науково-дослідницьких умінь майбутніх учителів анг- лійської мови як компонента їх професійно-методичної підготовки у стінах мовних закладів вищої освіти. Автори статті наводять можливості наскрізної педагогічної практики як ефективного засобу науково-дослідницької діяльності майбутніх учителів. Стаття містить детальний опис трьох стадій наскрізної педагогічної практики, цілі та завдання кож- ного етапу, що пропонуються авторами нової Типової програми «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра». В статті зазначається, що спільний проект Британської Ради в Україні та Міністерства освіти і науки України «Шкільний учитель нового покоління» довів свою ефективність у формуванні професійно-методичної компетентності майбутніх учителів завдяки наскрізній педаго- гічній практиці, яка надала можливість студентам поєднати їх теоретичні знання з методики навчання англійської мови з їх практичним утіленням у реальних умовах навчання. Автори виділяють декілька типів науково-дослідницьких умінь, необхідних для наукової діяльності майбутніх учителів, та про- понують способи їх формування на кожній із виокремлених стадій наскрізної педагогічної практики. Автори зауважують, що перший досвід своєї науково-дослідницької діяльності студенти отримують під час виконання спеціально розроблених завдань спостережувального характеру, які стимулюють їх пізнавальну та саморозвивальну функції, поглиблюють та розширюють теоретичні знання з методики навчання іноземної мови. Автори експериментального дослідження переконливо доводять факт того, що наскрізна педагогіч- на практика стимулює майбутніх учителів до створення власних форм, засобів та методів навчання анг- лійської мови, що і вказує на її ефективність. Методологія дослідження базується на системному під- ході до організації, спостереження та оцінювання перших спроб студентів у їх науково-дослідницькій діяльності. Під час наскрізної педагогічної практики, проводячи власні наукові дослідження з обраних тем, майбутні вчителі довели валідність експериментальних результатів та можливість використання запропонованих ними технологій у реальних умовах навчання. Дослідження, проведене авторами статті, підтвердило, що наукова та експериментальна діяльність студентів під час наскрізної педагогічної практики сприяє розвитку їх науково-дослідницьких умінь.

Посилання

1. Биштова Э.А. Научно-исследовательская деятельность как фактор профессионального развития студента. Известия РГПУ им. А.И. Герцена. 2008. № 49. C. 253–257.
2. Бопко І.З. Формування готовності до науково-дослідницької діяльності майбутніх магістрів гуманітарного профілю в інформаційному середовищі : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04, Терноп. нац. пед. ун-т ім. В. Гнатюка. Тернопіль : [б.в.], 2013. 20 с.
3. Майєр Н.В. Формування методичної компетентності у майбутніх викладачів французької мови: теорія і практика: монографія. Київ : Вид. центр КНЛУ, 2015. 472 с.
4. Чернілевський Д.В., Томчук М.І., Дубасенюк О.А., Антонова О.Є., Захарченко В.І., Вознюк О.В., Сіранчук Н.З. Методологія наукової діяльності : навчальний посібник, вид. 3-є, перероблене / за ред. Д.В. Чернілевського. Вінниця : Вид-во АМСКП, 2012. 364 с.
5. Никитина Е.Ю. Формирование готовности студентов педагогического вуза к научно-исследовательской деятельности средствами проблемного обучения : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования». Новокузнецк, 2007. 198 с.
6. Організація педагогічної практики в кредитно-модульній системі навчання (освітньо-кваліфікаційні рівні «бакалавр», «спеціаліст») / Укл.: Соловей М.І., Ніколаєва С.Ю., Спіцин Є.С. та ін. Київ : Ленвіт, (2006). 106 с.
7. Типова програма «Методика навчання англійської мови». Освітній ступінь бакалавра». Івано-Франківськ : НАІР, 2020. 126 с.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
80-85
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ