ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ОСНОВИ ПРОЄКТУВАННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЗВО

Ключові слова: інформаційні технології, дистанційне навчання, педагогічний процес, педагогічні технології, проєктування дистанційного навчання, суб’єкт-суб’єктний підхід

Анотація

Актуальність дослідження визначається тим, що дистанційне навчання є одним із перспективних напрямів розвитку системи вищої освіти. Для організації дистанційного навчання закладу вищої освіти (далі – ЗВО) будують процес освітньої взаємодії на відстані зі збереженням усіх властивих їй компо- нентів (мети, завдань, змісту, методів, організаційних форм, засобів навчання) з використанням інфор- маційних ресурсів. Проте, як показують результати емпіричних досліджень, дистанційне навчання не завжди реалізується на необхідному техніко-технологічному рівні. Водночас перед вищою освітою від- криваються нові горизонти, пов’язані з інноваційними освітніми технологіями, які сприяють створен- ню знань, управлінню ними, їх поширенню, доступу до них і контролю за якістю засвоєння та засто- сування на практиці. Отже, зростання технологічності, мoдepнi освітні тенденції є детермінувальними чинниками, які організовують дистанційне навчання як ефективний механізм засвоєння студентами змісту освітніх програм. Тому метою цієї статті є визначення теоретико-методичних основ проєкту- вання дистанційного навчання в умовах ЗВО. Методологічну основу дослідження становлять біхевіо- ристський, когнітивістський, конструктивістський та конективістський підходи. У роботі використано комплекс методів дослідження: аналіз науково-методичних праць; систематизацію і узагальнення даних (для визначення теоретичних засад використання інструментів дистанційного навчання). У статті кон- статовано, що дистанційне навчання є сукупністю сучасних психолого-педагогічних і телекомунікацій- них технологій, методів і засобів, що забезпечує студентам можливість навчання без відвідування ЗВО. Запропоновано сутнісну характеристику дистанційного навчання як цілеспрямованого організованого процесу активної опосередкованої засобами інформаційних технологій спільної діяльності викладачів і здобувачів вищої освіти, під час якої майбутні випускники набувають компетентностей, необхідних для професійної діяльності. Визначено зміст проєктування дистанційного навчання на концептуально- му, технологічному та предметному рівнях.

Посилання

1. Положення про дистанційне навчання : затв. Наказом МОН України від 25.04.2013 р. № 466. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 18.01.2021).
2. Биков В.Ю. Моделі організаційних систем відкритої освіти : монографія. Київ : Атіка, 2008. 684 с.
3. Блощинський І.Г. Сутність та зміст поняття «дистанційне навчання» в зарубіжній та вітчизняній науковій літературі. Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. 2015. Випуск 3. С. 15‒34.
4. Бондар В. Теорія і практика едукації педагогічних кадрів: традиційна та інноваційна парадигма. Освітній простір України. 2014. Вип. 2. С. 4‒10.
5. Декларация Циндао : Международная конференция по ИКТ и образованию на период после 2015 года (Циндао (КНР), 23–25.05 2016 г.). URL: https://docplayer.ru/76835834-Deklaraciya-cindao-mezhdunarodnayakonferenciya-po-ikt-i-obrazovaniyu-na-period-posle-2015-goda.html (дата звернення: 21.01.2021).
6. Дистанційне навчання: психологічні засади : монографія / М.Л. Смульсон та ін. Кіровоград : Імекс-ЛТД, 2012. 240 с.
7. Інформаційно-аналітична довідка про результати опитування щодо стану використання технологій дистанційного навчання у закладах вищої освіти України. URL: https://www.sqe.gov.ua/images/materials/опитування/зво/Опитування_дистанційне%20навчання_ЗВО.pdf (дата звернення: 21.01.2021).
8. Концепція розвитку дистанційної освіти в Україні. URL: http://uiite.kpi.ua/2019/06/03/1598/.2 (дата звернення: 18.01.2021).
9. Кухаренко В.М., Бондаренко В.В. Екстрене дистанційне навчання в Україні : монографія. Харків : Видво КП «Міська друкарня», 2020. 409 с.
10. Латыпова В.А., Тюрганов А.Г. Эффективная форма дистанционного обучения. Технические науки: проблемы и перспективы : материалы III Междунар. науч. конф., г. Санкт-Петербург, июль 2015 г. Санкт-Петербург, 2015. С. 16‒19.
11. Носкова М.В. Підготовка керівника загальноосвітнього навчального закладу у системі післядипломної освіти до використання інтернет-технологій у професійній діяльності : дис. …канд. пед. наук : 13.00.04. Київ, 2015. 332 с.
12. Федорова Н.Ф., Фірсова Л.О. Освіта як педагогічний процес у соціокультурній цивілізації. Освіта та розвиток обдарованої особистості. 2014. № 5. С. 11‒15.
13. Фурманенко І. Знання онлайн : тренди в індустрії e-learning. URL: https://mind.ua/openmind/20218476-znannya-onlajn-trendi-v-industriyi-e-learning (дата звернення: 25.01.2021).
14. Brammer S., Clark Т. COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures. British Journal of Management. 2020. Vol. 31. Р. 453‒456.
15. Goleman D. Emotional Intelligence. New York : Bantam books, 1995. 352 p.
16. Owen P. Hall. Editorial: COVID-19 and the Future of Management Education. URL: https://gbr.pepperdine.edu/2020/05/editorial-covid-19-and-the-futuremanagement-education/ (дата звернення: 25.01.2021).
17. The Padagogy Wheel – It’s Not About The Apps, It’s About The Pedagogy. URL: http://www.teachthought.com/criticalthinking/blooms-taxonomy/the-padagogywheel/Dan Pink: the puzzle of motivation. TEDTal. 2009. URL: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rrkrvAUbU9Y (дата звернення: 25.01.2021).
Опубліковано
2021-05-05
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ