МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ФАХІВЦІВ ІЗ ПИТАНЬ ЦИВІЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

Ключові слова: методологічний підхід, заклади та установи освіти, підвищення кваліфікації фахівців, цивільна безпека

Анотація

Статтю присвячено теоретичному аналізу проблеми пошуку методологічних підходів до підвищен- ня кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки, що визначає їх професійні перспективи із забезпе- чення безпечної життєдіяльності людей. Мета дослідження – теоретичний аналіз проблеми застосування методологічних підходів до підви- щення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки. Методи дослідження. Для досягнення поставленої мети й розв’язання визначених завдань у проце- сі наукового пошуку нами використовується набір методів, адекватних природі досліджуваного явища: аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації теоретичних положень. Результати та висновки. Здійснено узагальнення наявних у сучасному педагогічному дискурсі мір- кувань для врахування під час вибору методологічних підходів до підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільного захисту. Підтверджується теза про те, що професійні якості фахівця з питань цивільної безпеки формуються, зокрема, в процесі підвищення кваліфікації, а вдосконалюються під час професій- ної діяльності. Визначено, що особливості підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки в закладах та установах освіти зумовлюють об’єктивну потребу вибору декількох методичних підходів. У сучасній педагогічній науці є різні підходи до класифікації методів, проте методологічну основу процесу підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки, на думку автора, становлять андрагогічний, акмеологічний, системний, особистісно-діяльнісний, контекстний підходи, які дають змогу обґрунтувати їх професійні перспективи із забезпечення безпечної життєдіяльності людей. Запропоновані методоло- гічні підходи до підвищення кваліфікації фахівців із питань цивільної безпеки є вирішальними для нау- кового обґрунтування ефективної професійної підготовки. Методологічні підходи відображають певне поняття про об’єкт, певну процедуру побудови дослідницького циклу, дослідницьку стратегію розвитку професійних компетентностей фахівців із питань цивільної безпеки. Досліджувані методологічні підходи орієнтовані на особистість фахівця, діяльність якого пов’язана з розв’язанням завдань щодо захисту насе- лення і територій від небезпек природного та техногенного характеру; на розвиток його професійних яко- стей, які підвищують мотивацію в професійній діяльності, формують прагнення до самовдосконалення. Узагальнення наявних у педагогічному дискурсі міркувань дало змогу дійти висновку, що забез- печення теоретико-методологічного підґрунтя вироблення поглядів на оптимальні шляхи формуван- ня та розвитку професійної компетентності фахівців із питань цивільної безпеки під час підвищення кваліфікації в закладах та установах освіти здійснюється через поєднання методологічних підходів як методологічної основи їх реалізації в освітньому процесі.

Посилання

1. Гвоздій С.П. Теоретичні і методичні засади підготовки майбутніх фахівців соціономічних спеціальностей до безпеки життя і професійної діяльності : монографія. Одеса : ОНУ, 2016. 419 с.
2. Сисоєва С.О. Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень : підручник. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.
3. Філософський енциклопедичний словник / Голова редколегії В.І. Шинкарук. НАН України, Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди. Київ : Абрис, 2002. 742 с.
4. Ипполитова Н.В. Взаимосвязь понятий «методология» и «методологический подход». Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия Образование. Педагогические науки. № 13 (146). 2009. С. 9–15.
5. Юдин Э.Г. Методология науки. Системность. Деятельность. Москва, 1997. 444 с.
6. Словник української мови: в 11 тт. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за ред. І.К. Білодіда. Київ : Наукова думка, 1970–1980. Т. 4. С. 250.
7. Петренко Л.М. Теорія і практика розвитку інформаційно-аналітичної компетентності керівників професійно-технічних навчальних закладів : монографія. Дніпропетровськ : ІМА-прес, 2013. 456 с.
8. Освіта дорослих: світові тенденції, українські реалії та перспективи : монографія / За заг. ред. акад. Н.Г. Ничкало, акад. І.Ф. Прокопенка. Інститут педагогічної освіти та освіти дорослих імені І. Зязюна НАПН України, Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. Харків : ФОП Бровін О.В., 2020. 546 с.
9. Яшник С.В. Андрагогічний підхід у підготовці керівників до управлінської діяльності. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія : Педагогіка, психологія, філософія. 2014. Вип. 199 (1). С. 426–436.
10. Борщ Ж. Андрагогічний підхід до підготовки майбутнього вчителя. Полтава : Педагогічні науки. 2012. Вип. 55. С. 58–63.
11. Дятленко Н.М. Андрагогічний підхід у післядипломній освіті вихователів дошкільних закладів. Київ. Освітологічний дискурс. 2010. № 1. С. 90–102.
12. Фрицюк В.А. Теоретичні та методичні засади підготовки майбутніх педагогів до безперервного професійного саморозвитку : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04. Вінниця, 2017. 532 с.
13. Огієнко О. Акмеологічний підхід у контексті освіти дорослих. Педагогічна майстерність академіка Івана Зязюна. : зб. наук. пр. / [редкол.: Н.Г. Ничкало (голова), та ін. ; Ін-т пед. освіти і освіти дорослих НАПН України. Київ : Богданова А.М., 2013. С. 160–168.
14. Каліна К.Є., Штефан Л.А. Методологічні підходи до дослідження проблем педагогічної теорії і практики. Теорія та методика навчання та виховання. 2019. Вип. 46. С. 59–69. DOI: 10.34142/23128046.2019.46.05 (дата звернення: 20.01.2021).
15. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ : учебное пособие. Київ : МАУП, 2003. 368 с.
16. Коваль Л.Є. Методологічні підходи до організації професійного розвитку майстрів виробничого навчання. Імідж сучасного педагога. Полтава : ПОІППО. 2018. № 1 (178). С. 39–42.
17. Ягупов В.В. Професійний розвиток особистості фахівця: поняття, зміст та особливості. Наукові записки НаУКМА. Педагогічні, психологічні науки та соціальна робота. 2015. Т. 175. С. 22–28.
18. Капінус О.С. Використання технології контекстного навчання у формуванні професійної суб’єктності майбутнього офіцера. Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць. Київ : Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2019. Вип. 71. С. 124–129.
19. Масич В.В. Компетентнісний підхід як методологічне підґрунтя формування продуктивно-творчої компетентності майбутнього фахівця. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. Запоріжжя : 2016. Вип. 51. С. 216–223.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
100-106
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ