ФОРМУВАННЯ ПРЕДМЕТНО-МЕТОДИЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ЗАКЛАДІВ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: професійна підготовка, компетентність, майбутні вчителі, початкова школа, професійний стандарт учителя

Анотація

У статті розкрито проблему формування предметно-методичної компетентності у майбутніх учите- лів закладів початкової освіти. Доведено актуальність такої проблеми, що підтверджується прогресив- ним реформуванням освіти в усіх її сферах. Доведено ефективність використання науково-педагогічних методів дослідження (аналіз і синтез, струк- турно-системний, педагогічне спостереження), які дозволили здійснити аналіз нормативних документів, змоделювати освітній процес вивчення дисциплін теоретичного та методичного спрямування, виявити сформованість предметно-методичної компетентності у майбутніх учителів закладів початкової освіти. Здійснено аналіз професійного стандарту вчителя. Визначено мету професійної діяльності вчителя початкової школи, яка полягає в організації та здійсненні освітньої діяльності учнів, процесі формуван- ня у них ключових компетентностей, загальнолюдських та національних цінностей, а також розвитку інтелектуальних і творчих здібностей, необхідних для здійснення успішної самореалізації. Обґрунтовано складники предметно-методичної компетентності, отже, варто: моделювати зміст освіти відповідно до обов’язкових результатів навчання; формувати та розвивати в учнів ключові компетентно- сті та уміння; здійснювати інтегроване навчання, добирати і використовувати ефективні методики та тех- нології навчання і виховання учнів; розвивати критичне мислення; здійснювати оцінювання та моніто- ринг результатів навчання на засадах компетентнісного підходу; формувати ціннісні ставлення в учнів. Розкрито процес формування предметно-методичної компетентності у студентів у разі вивчення дисциплін: «Дидактика», «Методика навчання літературного читання», «Методика навчання україн- ської мови», «Методика навчання математики», «Методика навчання інтегрованого курсу «Я дослід- жую світ», «Технологічна освітня галузь з методикою навчання», «Здоров’язбережувальна освітня галузь з методикою навчання», «Образотворче мистецтво з методикою навчання», «Музичне мистецтво з методикою навчання», «Методика навчання інформатики в початковій школі», «Новітні освітні техно- логії», «Інноваційні технології у початковій освіті». Отримано результати дослідження, що свідчать про ефективність формування предметно-методич- ної компетентності у майбутніх учителів початкової школи в процесі вивчення педагогічних дисциплін професійного циклу підготовки.

Посилання

1. Державний стандарт початкової освіти. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти 1–2 класи. Київ : ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР», 2018. С. 91–121.
2. Нова Українська школа. Концептуальні засади реформування середньої школи / загальна ред. М. Грищенка. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkolacompressed.pdf (дата звернення: 26.01.2021).
3. Опанасенко Н.І. Дидактика початкової освіти : навчально-методичний посібник. Київ : Гуляєва В.М., 2019. 176 с.
4. Професійний стандарт за професіями «Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти», «Вчитель закладу загальної середньої ocвіти», «Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)». URL: https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/12/Nakaz_2736.pdf (дата звернення: 29.01.2021).
5. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти. 1–2 класи. Київ : ТД «ОСВІТА-ЦЕНТР», 2018. 240 с.
6. Типові освітні програми для закладів загальної середньої освіти: 1–2 та 3–4 класи. Київ : Видавництво «Світоч», 2019. 336 с.
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
129-134
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ