НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ МОРСЬКОЇ ГАЛУЗІ ЗАСОБАМИ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Ключові слова: українське наукове мовлення, цифрові інструменти, платформа LMS MOODLE, контент курсу «Сучасне українське наукове мовлення», освітньо-цифрове середовище

Анотація

У дослідженні актуалізовано потребу застосування цифрових інструментів не тільки як прогресив- ної дидактичної категорії, а і як ефективного засобу змішаного або виключно дистанційного навчання. Мета статті полягає в аналізі цифрових інструментів та репрезентації їх у процесі навчання україн- ської мови майбутніх фахівців морської галузі. У процесі дослідження застосовано методи аналізу, синтезу, узагальнення, індукції, дедукції. Результати наукової розвідки визначають сутність поняття «цифрові інструменти» як ключової кате- горії дослідження. У статті проаналізовано видове різноманіття сучасних цифрових інструментів та їх функціональне призначення, зокрема таких, як Zoom, Skype, Webex, Google Meet, Classtime, Moodle, Learning Apps, Canva, Genially, Storyboardthat. Обґрунтовано доцільність та ефективність застосування платформи LMS MOODLE під час опанування української мови здобувачами вищої освіти спеціаль- ності «Річковий та морський транспорт». Із цією ж метою розроблено та репрезентовано на базі інфор- маційного середовища MOODLE (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) у вебсистемі Херсонської державної академії (LMS MOODLE KSMA) контент курсу «Сучасне українське наукове мовлення» для майбутніх фахівців морської галузі. Описано складники розробленого контенту, пара- метри їх налаштувань та можливості цифрового інструменту під час роботи з теоретичним матеріа- лом курсу, в процесі діагностувального тестування з теми або під час виконання практичних завдань. Одним із результатів дослідження є презентація вправ і завдань для розвитку наукового мовлення май- бутніх судноводіїв та формування у них дослідницької компетентності в процесі роботи з джерельною базою та науковими текстами. Висновки. З’ясовано, що сучасне освітньо-цифрове середовище активно розвивається, має великий потенціал та оперує набором різноманітних сервісів, які мають свої технічні характеристики та параме- три. Практичне застосування їх в освітньому процесі вищої школи стає нормою та констатує синергію цифровізації та словесних методів навчання. Саме тому викладач вишу нині має широкі практичні можливості для ефективної роботи в умовах дистанційного або змішаного навчання.

Посилання

1. Положення про дистанційне навчання. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13#Text (дата звернення: 24.01.2021)
2. Кухаренко В.М. Перешкоди впровадженню дистанційного навчання. Дистанційна освіта: реалії та перспективи : матеріали 1-ї Всеукраїнської наук.-практ. конф., 12 грудня 2018 р. Харків : ХНПУ ім. Г.С. Сковороди, 2018. С. 35–38.
3. Blended English: Technology-enhanced teaching and learning in English literary studies / N. Milthorpe, R. Clarke, L. Fletcher, R. Moore, H. Stark et al. Arts and Humanities in Higher Education. 2018. № 17. С. 345–365.
4. The COVID-19 outbreak is also a major education crisis / UNESCO. 2020. URL: https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/globalcoalition (date of access: 24.01.2021).
5. Нагрибельна І. Методична інноватика в навчанні початкового курсу української мови. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. Вип. 27. Том 6. С. 110–11.
6. Нагрибельна І.А., Сугейко Л.Г., Мельничук Ю.Ю. Упровадження дистанційного курсу з методики навчання української мови на основі системи MOODLE. Інформаційні технології і засоби навчання, 77(3), 2020. 162–174. https://doi.org/10.33407/itlt.v77i3.2759 (дата звернення: 24.01.2021).
Опубліковано
2021-05-05
Сторінки
151-157
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ