ОСНОВНІ АСПЕКТИ НАВЧАННЯ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ В НЕМОВНИХ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ

  • В.Д. Каричковський
  • С.П. Каричковська
Ключові слова: іноземна мова, професійно-орієнтоване навчання, зміст та методика викладання, фахівець-аграрій, вищий навчальний заклад

Анотація

У статті розкрито актуальність проблеми професійної підготовки в умовах реформування системи вищої освіти. На основі аналізу науково-педагогічної літератури розглянуто теоретичні аспекти нав- чання іноземної мови в аграрних вищих навчальних закладах України. Виокремлено основні поло- ження, на основі яких будується схема навчання іноземної мови; дано визначення терміну «професій- но-орієнтоване навчання», розкрито специфіку навчання іноземної мови у немовних вищих навчальних закладах і виокремлено чинники, які ускладнюють роботу зі студентами; акцентовано увагу на мето- диці навчання іноземної мови, що особливо актуально у зв’язку із зростаючою роллю іншомовного спілкування у професійній діяльності сучасних фахівців.

Посилання

1. Рудешко Є. Іншомовна комунікативна компетентність студентів як передумова їх професійного розвитку / Є. Рудешко, Г. Іваненко // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов : тези доповідей. – К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 48–50.
2. Мурадова Н. Обучение профессионально-ориентированному общению на иностранном языке студентов неязыковых вузов / Н. Мурадова, С. Эрданова // Молодой ученый. – 2013. – № 11. – С. 822–824 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.moluch. ru/archive/58/8073/
3. Бойчевська І. Особливості вивчення іноземних мов у немовних навчальних закладах України / І. Бойчевська // Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини / під ред. М. Мартинюк. – Умань : ФОП О.О. Жовтий, 2015. – Вип. 1. – С. 44–55.
4. Освітньо-професійна програма підготовки бакалавра, спеціаліста і магістра. – Міністерство освіти і науки України. – К., 2002. – 51 с.
5. Кухарьонок С. Вдосконалення лексичної компетенції студентів немовних ВНЗ / С. Кухарьонок // Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей : збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир : \ Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 59–61.
5. Чиханцова О. Чинники ефективного оволодіння іноземними мовами студентами ВНЗ / О. Чиханцова // Актуальні проблеми психології : зб. наукових праць Інституту психології ім. Г.С. Костюка Національної академії педагогічних наук України ; за ред. С. Максименка та ін. – Житомир : Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2015. – Т. IХ. – Загальна психологія. Історична психологія. Етнічна психологія. – Вип. 6. – С. 102–109.
6. Буленок С. Інноваційні методи навчання іноземній мові у ВНЗ / С. Буленок, Л. Коваленко // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов: тези доповідей. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 15–17.
7. Покушалова Л. Обучение профессионально-ориентированному языку в техническом вузе / Л. Покушалова, Л. Серебрякова // Молодой ученый. – 2012. – № 5. – С. 305–307 [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.moluch.ru/ archive/40/4759/
8. Берман И. Методика обучения английскому языку в неязыковых вузах / И. Берман. – М. : Высшая школа, 2008. – 230 с.
9. Юсухно С., Корець Т. Навчання іноземних мов професійного спрямування студентів економічного профілю / С. Юсухно, Т. Корець // International Scientific and Practical Conference World science. – 2016. – 5(2). – 56–58.
10. Гродський І. Використання проектної методики у процесі вивчення іноземної мови студентами немовних спеціальностей / І. Гродський // Педагогіка та психологія: наука та практика на сучасному історичному етапі : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Харків, 26 27 квітня 2013 р.). Центр педагогічних досліджень. – Х., 2013. – С. 47–50.
11. Дьячкова Я. Цілі навчання професійно спрямовaного aнгломовного говоріння мaйбутніх прaвознaвців / Я. Дьячкова // Вісник Київського національного лінгвістичного університету. Серія «Педагогіка та психологія». – 2012. – Вип. 21. – С. 119–125.
12. Саєнко Н. Навчання іноземної мови студентів немовних спеціальностей на основі особистісно-діяльнісного підходу / Н. Саєнко // Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Іогоря Сікорського». Філософія. Психологія. Педагогіка. – 2010. – Випуск 2. – С. 192–196.
13. Король С. Специфіка навчання іноземної мови студентів технічних університетів / С. Король // Вісник Запорізького національного університету : Педагогічні науки. – Запоріжжя : Запорізький національний університет, 2008. – № 1. – С. 127–132.
14. Богатирьова К. Основні засади комунікативного підходу у вивченні іноземної мови / К. Богатирьова // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов : тези доповідей. – К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 13–15.
15. Большакова Н. Вивчення іноземних мов на факультативних заняттях студентами немовних спеціальностей / Н. Большакова // Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей : збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 11–13.
16. Смірнова Л. Інтегрований підхід як необхідна складова організації процесу іншомовної освіти на немовних факультетах / Л. Смирнова // Наукові записки. – Випуск 128. – Серія «Філологічні науки (мовознавство)» – Кіровоград : Редакційно-видавничий відділ Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, 2014. – C. 490–493.
17. Бабинець М. Європейське мовне портфоліо як новітній метод у викладанні іноземних мов / М. Бабинець // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов : тези доповідей. – К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 6–8.
18. Білоус Н. Warming-ups як засіб активізації навчального процесу в немовному ВНЗ / Н. Білоус, Н. Чала // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов : тези доповідей. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 11–13.
19. Галаган В. Психологічні передумови навчання дискусії / В. Галаган // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов : тези доповідей. – К.: Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 17–20.
20. Мойсієнко О. Навчання іншомовних компетенцій на основі тренувальних фірм / О. Мойсієнко, В. Семідоцька // Міжнародний досвід у викладанні іноземних мов : тези доповідей. – К. : Київський національний торгово-економічний університет, 2015. – С. 42–44.
21. Запоточна Л. Особливості використання інтерактивних прийомів навчання в практиці оволодіння англійською мовою студентів медичних вузів / Л. Запоточна // Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей : збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 21–23.
22. Крилов І. Інформаційні технології : теорія і практика / І. Крилов. – К. : Центр, 2006. – 128 с.
23. Глотова О. Підвищення ефективності самостійної роботи студентів іноземної мови за рахунок використання сучасних технологій / О. Глотова // Актуальні питання викладання іноземних мов у ВНЗ та самостійна робота студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (16–17 квітня 2009 р.). – Х. : Видавництво Національного фармацевстичного університету, 2009. – С. 11–16.
24. Безрукова А. Методика розробки, проведення та забезпечення навчальних занять при очно-дистанційному навчанні під час вивчення англійської мови не на мовних спеціальностях / А. Безрукова // Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей : збірник матеріалів І Всеукраїнського науково-практичного вебінару (26 листопада 2014 р.). – Житомир : Житомирський державний університет імені Івана Франка, 2014. – С. 3–6.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
81-85
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ