ІНДИВІДУАЛЬНА ОСВІТНЯ ТРАЄКТОРІЯ СТУДЕНТА: СУТЬ І КЛЮЧОВІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: індивідуальна освітня траєкторія, індивідуалізація навчання, вища освіта, сту- дент, індивідуальний навчальний план, індивідуальний підхід

Анотація

У статті розглянуто сутність індивідуальної освітньої траєкторії, визначено її особливості та теоре- тично обґрунтовано доцільність побудови для здобувачів вищої освіти. Досліджено законодавчу базу, що закріплює право студентів на навчання за індивідуальною освітньою траєкторією. Проаналізовано різні підходи до трактування поняття «індивідуальна освітня траєкторія» та міжнародний досвід інди- відуалізації навчання в закладах вищої освіти. Також акцентовано увагу на основних принципах, яких варто дотримуватися під час розроблення індивідуальної освітньої траєкторії студентів. Описано взає- мозв’язок індивідуалізації навчання та наукової діяльності здобувачів освіти. Актуальність поглибленого вивчення цієї теми викликана низкою соціальних чинників, що сти- мулюють реформування вищої школи. Однією з підстав реформ є необхідність індивідуалізації вищої освіти, що може забезпечити відповідність якості підготовки фахівців новим соціальним і професійним реаліям. Принцип індивідуалізації навчання реалізується через вільний вибір видів, форм і темпу здо- буття освіти, навчальних дисциплін та рівня їхньої складності, методів і засобів навчання. Пошук умов і шляхів реалізації індивідуальних освітніх траєкторій студентів стає важливим напрямом діяльності українських університетів. Вибір, побудова та реалізація індивідуальної освітньої траєкторії дають змогу здобувачу освіти розвивати саме ті універсальні та професійні компетентності, які мають попит у сучасному суспільстві. В ході дослідження доведено, що індивідуальна освітня траєкторія дає студенту можливість реалі- зувати свої індивідуальні потреби, опанувати необхідні для майбутньої професійної діяльності компе- тентності, які забезпечать йому конкурентоспроможність на ринку праці. З’ясовано, що індивідуальну освітню траєкторію студента потрібно розглядати в максимально широ- кому сенсі, оскільки оволодіння компетентностями є необхідною умовою і для старту кар’єри, і для продовження професійного шляху. Для індивідуалізації навчання потрібно вибудувати чітку та логіч- ну систему, в якій головним орієнтиром є студент, а також ефективна організація навчально-виховної роботи з ним.

Посилання

1. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 року № 2145-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 25.02.2021).
2. Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 (дата звернення: 25.02.2021).
3. Коростіянець Т. До постановки проблеми індивідуальних освітніх траєкторій студентів у вищій школі. Інноваційна педагогіка. 2019. Вип. 19. Т. 2. С. 9–12.
4. Краснощок І. Індивідуальна освітня траєкторія студента: теоретичні аспекти організації. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. 2018. № 60. Т. 1. С. 101–107.
5. Нємець Л., Гусєва Н., Суптело О. Міжнародний досвід використання індивідуальних освітніх траєкторій у підготовці студентів у галузі суспільної географії. Проблеми сучасної освіти. 2019. Вип. 10. С. 43–50.
6. Основним критерієм якості освіти для батьків і учнів є оволодіння ключовими компетентностями – результати дослідження. Міністерство освіти і науки України. 2021. URL: https://mon.gov.ua/ua/news/osnovnim-kriteriyem-yakosti-osviti-dlya-batkiv-iuchniv-ye-ovolodinnya-klyuchovimi-kompetentnostyamirezultati-doslidzhennya (дата звернення: 03.03.2021).
7. Тихомирова Т. Опыт проектирования индивидуальной траектории профессионально-личностного развития студента в исследовательской образовательной среде. Вестник КазНУ. Серия «Педагогические науки». 2014. № 3 (40). С. 47–56.
8. Шаров С., Шарова Т. Формування індивідуальної освітньої траєкторії студента засобами інформаційної системи. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. 2017. № 2 (19). С. 149–154.
9. The Quality Assurance Agency for Higher Education. Personal development planning: guidance for institutional policy and practice in higher education. 2009. URL: https://www.qaa.ac.uk/docs/qaas/enhancementand-development/pdp-guidance-for-institutional-policyand-practice.pdf?sfvrsn=4145f581_8 (дата звернення: 03.03.2021).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
56-61
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ