КРИТЕРІЇ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ МОБІЛЬНОСТІ МАЙБУТНІХ ВИКЛАДАЧІВ, ЩО НАВЧАЮТЬСЯ НА ЕКОНОМІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЯХ

Ключові слова: професійна мобільність, критерії, показники, викладач, викладацька (педагогічна) діяльність, професійно-педагогічна мобільність

Анотація

У статті визначено та охарактеризовано критерії (мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, особистісно-креативний, комунікативно-іншомовний), показники та рівні сформованості професійної мобільності майбутніх викладачів, що навчаються на економічних спеціальностях. Визначено, що такі критерії, як мотиваційно-ціннісний, когнітивно-діяльнісний, особистісно-креативний та комунікатив- но-іншомовний, відіграють значну роль у формуванні професійної мобільності майбутнього викла- дача закладу вищої освіти. Зроблено спробу привернути увагу до складових компонентів структури професійної мобільності майбутнього викладача закладу вищої освіти. Розглянуто критерії, до яких віднесено мотиваційно-ціннісний (усвідомлення важливості опанування великої кількості знань для ефективної професійної діяльності майбутнього викладача; наявність ціннісних орієнтирів на постійне оновлення набутих у процесі навчання знань для досягнення успіху у професійній діяльності; бажання ефективно використовувати професійно значущі знання, вміння та навички у майбутній професійній діяльності для кар’єрного росту); когнітивно-діяльнісний (володіння професійно-значущими знаннями у галузі своєї спеціальності на міжнародному рівні; володіння професійною термінологією; обізнаність із методами виконання професійних завдань із застосуванням професійно важливих знань та вмінь); особистісно-креативний (орієнтація на саморозвиток та самовдосконалення через усвідомлення необ- хідності вирішувати професійні завдання більшої складності; вільне оволодіння професією у формі творчого використання набутих загальних та професійних навичок; готовність до продукування нових ідей, здатність приймати блискавичні творчі рішення); комунікативно-іншомовний (наявність пріори- тетних уявлень про комунікативні процеси у викладацькій діяльності; володіння засобами вербальної та невербальної комунікації іноземною мовою у межах професійної діяльності; здатність знаходити та опрацьовувати іншомовні автентичні професійні джерела для отримання інформації міжнародного рівня). Визначено, що володіння професійно важливими знаннями та засвоєння нових знань у профе- сійній галузі відповідно до цих компонентів допоможе майбутньому викладачу закладу вищої освіти досягти високого рівня професійної мобільності, що вплине на результат та якість підготовки майбут- ніх фахівців. Професійно мобільний майбутній викладач має бути готовим до професійного спілку- вання, володіти іноземною мовою для просування у своїй кар’єрі; спроможним пристосовуватись до потреб соціуму, вирішувати проблемні ситуації; встановлювати професійні контакти з колегами; вра- ховувати співпрацю з науково-педагогічними працівниками на міжнародному рівні; володіти знаннями з інформаційних технологій; орієнтуватись у комп’ютерних технологіях, працювати у мережі Інтернет, користуватись електронною поштою, вебплатформами; володіти знаннями культури, вміти правильно поводитись у професійній сфері.

Посилання

1. Про освіту : Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-19. Відомості Верховної Ради (ВВР). 2017. № 38–39. Ст. 380. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/page (дата звернення: 02.02.2021).
2. Батищев Г. Особенности культуры глубинного общения. Вопросы философии. 1995. № 3. C. 109–129.
3. Borbala R. First Steps in Theoretical and Applied Linguistics. Budapest Konzorcium. 2006. URL: https://docplayer.net/6565405-First-steps-in-theoretical-andapplied-linguistics-borbala-richter.html (дата звернення: 02.02.2021).
4. Гордєєва Т. Критерії професійної мобільності соціальних працівників. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2014. № 1 (22). С. 98–110.
5. Іванченко Є. Формування професійної мобільності майбутніх економістів у процесі навчання у вищих навчальних закладах : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Одеса, 2005. 20 с.
6. Lusting M.W., Koester J. Intercultural Competence: Interpersonal Competence across Cultures. 6th ed. Pearson Education. 2010. URL: https://www.pearson.com/us/higher-education/program/Lustig-Intercultural-Competence-Interpersonal-Communication-Across-Cultures-6th-Edition/PGM120744.html (дата звернення: 02.02.2021).
7. Richards J.S. Communicative Language Teaching Today. Cambridge : Cambridge University Press, 2006. 82 р.
8. Семенова А. Словник–довідник з професійної педагогіки. Одеса : Пальміра, 2006. 272 с.
9. Сушенцева Л. Формування професійної мобільності майбутніх кваліфікованих робітників у професійно-технічних навчальних закладах: теорія і практика : монографія / ред. Н. Ничкало. Кривий Ріг, 2011. 439 с.
10. Тернопільська В. Структура професійної компетентності майбутнього фахівця. Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету. Серія «Педагогіка». 2012. Вип. 9. С. 208–213.
11. Ващенко І., Гринько В. Критерії діагностики рівня професійної мобільності у викладачів вищої школи. Проблеми сучасної психології. 2013. № 19. С. 97–105.
12. Власенко О. Педагогічна діяльність викладача вищої школи: теоретичний аспект. Таврійський вісник освіти. 2014. № 3. С. 73–78.
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
92-97
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ