МІЖНАРОДНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ ТА СТАНДАРТИ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНОЗЕМНИХ МОВ У ЄВРОПЕЙСЬКОМУ ОСВІТНЬОМУ ПРОСТОРІ

Ключові слова: кваліфікаційні вимоги, стандарти професійної підготовки, національна кваліфіка- ційна рамка, професійна підготовка вчителя іноземних мов, якість формальної педагогічної освіти, Європейський освітній простір

Анотація

Наукова стаття присвячена питанню формування переліку міжнародних кваліфікаційних вимог та загальних і специфічних стандартів до підготовки вчителів іноземних мов у європейській моделі педагогічної освіти. Авторка висвітлює стан дослідження питання та здійснює аналіз загальноєвро- пейських вимог до професії педагога загалом та вчителя іноземних мов зокрема, який дав можливість дослідити ключові аспекти професії та шляхи її розвитку у найближчій перспективі. Визначено акту- альність досліджуваного питання, яка полягає у впровадженні та дотриманні запропонованих міжна- родних вимог у процесі підготовки вчителів іноземних мов протягом формальної педагогічної освіти. У публікації наведено визначення поняття «професійна підготовка вчителя іноземних мов», унаслідок чого аналізується відповідність програм підготовки вчителів міжнародним вимогам та стандартам, які впроваджені у європейському освітньому просторі. У статті здійснено огляд етапів створення міжнародної кваліфікаційної рамки та передумов її виник- нення, а також з’ясовано, яка рамка було базовою, час її прийняття й запровадження. Авторка розкриває особливості національних кваліфікаційних рамок країн Європи, їх мету створення та функції. У публікації визначено етапи створення переліку міжнародних вимог до якості кваліфікацій фахів- ців, описано їхню сутність та особливості. У результаті дослідження виявлено структурні компоненти кваліфікаційної рамки, серед яких слід назвати знання, уміння, компетентності. Також наведено струк- туру кваліфікаційних вимог до професії вчителя іноземних мов. В процесі огляду кваліфікаційної рамки у питанні якості підготовки фахівців виокремлено вимоги до професійної підготовки, які зазначені в освітніх стандартах окремих країн, а також розкрито поняття стандарту у педагогічній освіті. Виокремлено чотири основних цілі укладання міжнародних стандартів для підготовки вчителів та їх види. Визначено перелік стандартів для підготовки майбутніх учителів іноземних мов, які поділяються на три базові секції, такі як професійні цінності та якості; професійні знання та вміння; професійні навички. У результаті дослідження кваліфікаційних вимог кваліфікацій- ної рамки, міжнародних вимог та стандартів навчання іноземних мов виявлено позитивний виплив на якість підготовки вчителів іноземних мов у педагогічній освіті Європейського освітнього простору.

Посилання

1. Білецька І. Полікультурні засади іншомовної освіти у середніх навчальних закладах США : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01. Умань, 2014. 494 с.
2. Бондарук Я. Організація навчального процесу в системі підвищення кваліфікації учителів у США : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Черкаси, 2013. 302 с.
3. Гринюк С. Професійна підготовка майбутніх вчителів іноземних мов в університетах Фінляндії : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Київ, 2013. 20 с.
4. Заболотна О. Альтернативна освіта дітей та молоді шкільного віку у країнах Європейського Союзу : автореф. дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.01. Тернопіль, 2014. 35 с.
5. Колісніченко А. Професійна підготовка майбутніх учителів іноземних мов в університетах Нідерландів : дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Умань, 2020. 273 с.
6. Комар О. Організаційно-педагогічні засади неперервної освіти вчителів англійської мови в країнах Європейського Союзу : дис. … докт. пед. наук : спец. 13.00.04. Умань, 2019. 509 с.
7. Процько Є. Професійна підготовка вчителів англійської мови в Бельгії : автореф. дис. … канд. пед. наук : спец. 13.00.04. Кіровоград, 2016. 20 с.
8. Bosch G., Charest J. Vocational Training: International Perspectives. 1st Edition. Routledge, 2015. 31 р.
9. Brockmann M., Clarke L., Winch Ch. Bricklaying is more than Flemish bond Bricklaying qualifications in Europe. 2010. 87 р. URL: https://www.academia.edu/10176692/Bricklaying_is_more_than_Flemish_bond_Bricklaying_qualifications_in_Europe (дата звернення: 03.11.2018).
10. Centre of Study for Policies and Practices in Education (CEPPE). Chile “Learning Standards, Teaching Standards and Standards for School Principals: A Comparative Study”. OECD Education Working Papers. 2013. No. 99. Publishing, Paris. URL: https://doi.org/10.1787/5k3tsjqtp90v-en (дата звернення: 23.08.2019).
11. Coles M. Qualifications frameworks in Europe: platforms for collaboration, integration and reform. Making the European Learning Area a Reality : а paper for the conference, 3‒5 June 2007, Munich. URL: https://warwick.ac.uk/fac/soc/ier/glacier/qual/eqf/mike_coles_eqf.pdf (дата звернення: 09.11.2019).
12. Higginson C. Structures of Education and Training Systems in Europe: United Kingdom. England 2009/10. 2010. Eurydice. URL: http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/structures/041_UKEngland_EN.pdf (дата звернення: 27.06.2019).
13. Jalkanen J. Future language teachers’ pedagogical landscapes during their subject studies. Nordic Journal of Digital Literacy. 2015. Vol. 10. URL: https://www.idunn.no/dk/2015/02/future_language_teachers_pedagogical_landscapes_during_the (дата звернення: 28.06.2019).
14. Méhaut Ph. Vocational training in France: towards a new vocationalism? 2009. URL: https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00414410 (дата звернення: 13.07.2019).
Опубліковано
2021-08-02
Сторінки
98-103
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ