ҐЕНЕЗА ПІДГОТОВКИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ЗАСОБОМ ПРИВАТ-ДОЦЕНТУРИ В УНІВЕРСИТЕТАХ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТОЛІТТЯ): МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ НАУКОВОГО ПОШУКУ

Ключові слова: діяльнісний та комплексний методологічні підходи, наукові методи, науково-педагогічні кадри, приват-доцентура

Анотація

Мета статті: розглянути особливості реалізації діяльнісного та комплексного методологічних під- ходів у контексті аналізу системи підготовки науково-педагогічних кадрів засобом приват-доцентури в університетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття, теоретичних положень щодо методів дослідження із зазначеної проблеми. Методи дослідження: аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, класифікація, порівняння, пошуково-бібліографічний метод. Результати дослідження. Зазначено принципи діяльнісного підходу (розвитку, історизму, предметності; інтеріоризації та ексте- ріоризації; єдності будови зовнішньої та внутрішньої діяльності; активності), вимоги до комплексного підходу (встановлення взаємозв’язків досліджуваного явища, урахування зовнішніх впливів, усунен- ня випадкових факторів), вимоги до наукових методів (детермінованість, заданість ціллю досліджен- ня, результативність, надійність, ефективність). Діяльнісний підхід дає змогу визначити ефективність запровадженого інституту приват-доцентури в системі підготовки науково-педагогічних кадрів в уні- верситетах України другої половини ХІХ – початку ХХ століття, спрямовує на виявлення його цільової, змістовної, процесуальної, організаційної та технологічної цілісності. Комплексний підхід уможливив вивчення предмета наукового дослідження – підготовка науково-педагогічних кадрів засобом при- ват-доцентури в дореволюційних університетах України – на основі виокремлених складників (потре- ба, суб’єкт, об’єкт, зміст діяльності, умови, результат). Акцентовано увагу на теоретичних положеннях щодо наукових методів (історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-структурний, істори- ко-діахронний, хронологічний, моделювання, персоналістично-біографічний, контент-аналізу, інтер- претації та ін.), які використано в дослідженні. Висновки. Методологічне обґрунтування наукового дослідження дає можливість цілісно розкрити зазначену проблему.

Посилання

1. Андреев И.Д. Методологические основы познания социальных явлений. Москва : «Высшая школа», 1977. 328 с.
2. Бережнова В.Е. Аргументация в прикладном исследовании. Педагогика. Москва, 2001. № 9. С. 33–39.
3. Білуха М.Т. Методологія наукових досліджень : підручник. Київ : АБУ, 2002. 480 с.
4. Бобрышов С.В. Методология историко-педагогического исследования развития педагогического знания : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01. Санкт-Петербург, 2007. 45 с.
5. Гупан Н.М. Українська історіографія історії педагогіки. Київ : «А. П. Н.», 2002. 224 с.
6. Дічек Н. Біографічний метод як інструмент дослідження вітчизняної історії педагогіки. Шлях освіти, 2001. № 4. С. 15–19.
7. Дружилов С.А. Психология профессионализма. Инженерно-психологический подход. Харьков : Издательство «Гуманитарный центр», 2011. 296 с.
8. Загвязинский В.И. Методология и методика дидактического исследования. Москва : Педагогика, 1982. 160 с.
9. Зузяк Т.П. Тенденції становлення педагогічної освіти на Поділлі (кінець XVIII – початок XX століття) : дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Полтава, 2018. 562 с.
10. Зязюн І. Педагогічне наукове дослідження у контексті цілісного підходу. Порівняльна професійна педагогіка. Київ; Хмельницький : ХНУ, 2011. Вип. 1. С. 19–32.
11. Козловський Ю.М. Інтеграційні процеси у професійній освіті : методологія, теорія, методика : монографія. Львів : Вид-во Львівська політехніка, 2018. 420 с.
12. Козловський Ю.М. Методологія педагогічного дослідження : навч. посібник. Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2018. 196 с.
13. Кохановский В.П. Философия и методология науки. Ростов н/Д : Феникс, 1999. 576 с.
14. Кыверялг А.А. Методы исследования в профессиональной педагогике. Таллин : «ВАЛГУС», 1980. 334 с.
15. Лаврентьев Г.В., Лаврентьева Н.Б. Методологический анализ системного и комплексного подходов и разработка электронного учебно-методического комплекса. Известия Алтайского государственного университета. Педагогика и психология. Барнаул, 2011. Т. 1 (70). С. 16–20.
16. Лекції з педагогіки вищої школи : навчальний посібник / за ред. В.І. Лозової. Харків : «ОВС», 2010. 480 с.
17. Лихачев Б.Т. Педагогика : курс лекций. Москва : Юрайт-Издат, 2003. 607 с.
18. Луговий В.І. Тенденції розвитку педагогічної освіти в Україні (теоретико-методологічний аспект) : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.01. Київ, 1995. 48 с.
19. Лудченко А.А., Лудченко Я.А., Примак Т.А. Основы научных исследований : учеб. пособие / под ред. А.А. Лудченко. Киев : О-во «Знання», КОО, 2000. 114 с.
20. Марцин В.С. Наукознавство : підручник. Київ : УБС НБУ, 2007. 579 с.
21. Методология в сфере теории и практики / А.Т. Москаленко и др.; ответств. ред. : А.Л. Симанов, В.Н. Карпович. Новосибирск : Наука. Сибирское отделение, 1988. 306 с.
22. Методы системного педагогического исследования / под ред. Н.В. Кузьминой. Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1980. 172 с.
23. Образцов П.И. Методы и методология психолого-педагогического исследования. Санкт-Петербург : Питер, 2004. 268 с.
24. П’ятницька-Позднякова І.С. Основи наукових досліджень у вищій школі : навчальний посібник. Київ, 2003. 116 с.
25. Павленок П.Д. Краткий словарь по социологии. Москва : ИНФРА-М, 2000. 272 с.
26. Пидкасистый П.И. Педагогика. Учебное пособие для студентов педагогических вузов и педагогических колледжей. Москва : Педагогическое общество России, 2003. 608 с.
27. Подкорытов Г.А. Историзм как метод научного познания. Ленинград : Изд-во Ленинградского университета, 1967. 190 с.
28. Сисоєва С.О., Кристопчук Т.Є. Методологія науково-педагогічних досліджень. Рівне : Волинські обереги, 2013. 360 с.
29. Скалкова Я. Методология и методика педагогического исследования. Москва : Педагогика, 1989. 224 с.
30. Скаткин М.Н. Методология и методика педагогических исследований (В помощь начинающему исследователю). Москва : «Педагогика», 1986. 152 с.
31. Струманський В.П. Методологія і методика історико-педагогічного дослідження. Педагогіка і психологія. Київ, 1996. № 2. С. 141–146.
32. Сухомлинська О. Персоналія в історико-педагогічному дискурсі. Шлях освіти. Київ, 2001, № 4. С. 10–15.
33. Таможська І.В. Теоретичні і методичні засади підготовки науково-педагогічних кадрів в університетах України (друга половина ХІХ – початок ХХ століття) : автореф. дис. … докт. пед. наук : 13.00.01. Полтава, 2020. 40 с.
34. Философский энциклопедический словарь / гл. редакция : Л.Ф. Ильичев, П.Н. Федосеев, С.М. Ковалев, В.Г. Панов. Москва : Советская энциклопедия, 1983. 840 с.
35. Фіцула М.М. Педагогіка вищої школи. Київ : Академвидав, 2010. 456 с.
36. Хриков Є.М. Методологія педагогічного дослідження : монографія. Харків : ТОВ «ДІСА ПЛЮС», 2018. 298 с.
37. Шейко В.М., Кушнаренко Н.М. Організація та методика науково-дослідницької діяльності. Київ : «Знання», 2008. 310 с.
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
13-20
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ