ЗАСТОСУВАННЯ ЗАСОБІВ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ НЕФІЛОЛОГІЧНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Ключові слова: дистанційне навчання, засоби, дистанційний курс, українська мова як іноземна, студенти-нефілологи

Анотація

У процесі вивчення української мови іноземними студентами разом із традиційними методаминавчання, які передбачають «живе спілкування», чільне місце посідають і засоби дистанційної освіти.Вони мають достатню кількість переваг перед іншими формами навчання. Так, під час дистанційногонавчання покращуються комунікативні навички іноземних громадян як у навчальних, так і в позана-вчальних ситуаціях, що сприяє прискореному та якісному засвоєнню навчального матеріалу, а такожє зручними у використанні. Завдяки телекомунікаційним технологіям, наприклад, відеозв’ язку, інозем-ні студенти мають змогу підтримувати регулярний контакт з викладачем, навіть перебуваючи в іншійкраїні. Практичний навчальний матеріал можна оперативно отримати в електронному вигляді. У статтінаводиться визначення поняття «дистанційне навчання», його концепція та форми реалізації. Окрес-люється, що основна мета дистанційної освіти полягає у наданні знань та навчальних матеріалів задопомогою сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. Розглядається застосування засобівдистанційного навчання під час викладання української мови як іноземної студентам нефілологіч-них спеціальностей. Аналізуються результати експериментального дослідження, а саме впроваджен-ня дистанційного курсу для студентів заочної форми навчання. Розглядаються переваги та недолікидистанційного навчання. Відзначається ефективність комбінованого виду навчання. Наводиться низка доводів на доказ того, що впровадження дистанційного навчання сприятиме успішній адаптації іно-земних студентів до навчання у закладах вищої освіти України. Рекомендується подальше створенняпевних навчальних дистанційних програм, які сприятимуть задоволенню комунікативних потреб іно-земних студентів-нефілологів у позааудиторний час та забезпечуватимуть самостійну роботу студентівусіма необхідними навчальними матеріалами.

Посилання

1. Аксенов Ю.В., Петров А.Е., Полат Е.С. Концепция дистанционного обучения на базе компьютерных телекоммуникаций. URL: https://journals.susu.ru/pit-edu/article/view/174 (дата звернення: 05.07.2021).
2. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение : учебно-методическое пособие. Москва : ВУ, 1997. 197 с.
3. Богомолов А.Н., Ускова О.А. Дистанционное обучение русскому языку как иностранному: обзор отечественных и зарубежных информационных технологий и методик. Москва : ЦМО МГУ, 2004. 74 с.
4. Вимоги до структури дистанційного курсу, затверджені рішенням Координаційної ради з питань електронного (дистанційного) навчання Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна від 08.10.2013 р. Протокол № 2. URL: http://dist.karazin.ua/moodle/course (дата звернення: 01.08.2021).
5 Гильмутдинов А.Х., Ибрагимов Р.А., Цивильский И.В. Электронное образование на платформе Moodle. Казань : КГУ, 2008. URL: https://ua1lib.org/book/749171/0666c5?id=749171&secret=0666c5 (дата звернення: 01.08.2021).
6. Кречетников К.Г., Черненко Н.Н. Дистанционное обучение. Достоинства, недостатки, вопросы организации (аналитический обзор). URL: http://www.hr-portal.ru/article/distantsionnoe-obuchenie-dostoinstvanedostatki-voprosy-organizatsii-krechetnikov-k-g-cherne (дата звернення: 29.07.2021).
7. Малитиков Е.М., Карпенко М.П., Колмогоров В.П. Дистанционное образование в Российской Федерации и странах СНГ: вопросы теории и практики. Телекоммуникации и информатизация образования. 2001. № 3. С. 16–36.
8. Про затвердження Положення про дистанційне навчання. Наказ МОН України, Положення від 25.04.2013 № 466. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0703-13 (дата звернення: 21.07.2021).
9. Чеботарёва О.И. Методика адаптации учебных материалов для очно-дистанционного обучения английскому языку : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.02. О.И. Чеботарёва; ФГОУ ВПО «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова». Москва, 2012. 26 с.
10. Alahuhta, P., Nordbȁck, E., Sivunen, A., & Surakka, T. (2014). Fostering team creativity in virtual worlds. Journal of Virtual Worlds Research, 7(3), 1–22. Retrieved March, 25, 2018. URL: https://journals.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/view/7062 (дата звернення: 30.07.2021).
Опубліковано
2021-11-15
Сторінки
102-107
Розділ
СЕКЦІЯ 5. СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ