МЕДІАКОМПЕТЕНТНІСТЬ СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОЇ АНГЛОМОВНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Ключові слова: медіаграмотність, mediasapiens, англомовне середовище, імплементація, медіакомпетентність, медіаосвіта, медіапродукт

Анотація

У статті описуються шляхи використання медіапродуктів для створення англомовного середовища під час освітнього процесу, розкрито основні принципи медіаграмотності, розглянуто та впорядковано основні елементи медіакомпетентності педагога у процесі навчання. Метою статті є обґрунтування особливостей формування медіакомпетентності сучасного педагога та реалізації професійного потенціалу. У дослідженні використано методи педагогічного аналізу, узагальнення інформації, викладено матеріали анкетування майбутніх педагогів. Проаналізовано праці українських та закордонних науковців щодо способів імплементації медіа в освітній процес та взаємодії знань, умінь, цінностей і здатностей задля забезпечення вивчення англійської мови медіакомпетентним педагогом. Висвітлена ефективна реалізація принципів медіаграмотності, що реалізується через розвиток критичного мислення та самореалізації у системі медіа– вчитель–учень для формування ключових компетентностей, визначених Державними стандартами. Охарактеризовано медіакомпетентність учителя як основу самоосвіти та форму для створення, пошуку та вдалого застосування медіапродукту на уроках іноземної (англійської) мови, для забезпечення розвитку навичок монологічного та діалогічного мовлення. Використані методи дослідження – метод підбору та систематизації матеріалу – дали змогу підібрати інформацію, яка допомогла розкрити питання щодо «медіа» загалом та дійти зазначених висновків. У висновках обґрунтовано актуальність впровадження інформаційних та мультимедійних технологій у освітньо-виховний процес та створення власного медіапродукту; визначено перспективу подальшого дослідження процесу формування медіаграмотності майбутнього педагога в умовах англомовного середовища та дослідження процесу пропедевтичних заходів щодо вивчення англійської мови.

Посилання

1. Huber S. iPads in the Classroom – A Development of a Taxonomy for the Use of tablets in school. Books on Demand GmbH, Norderstedt, 2012. 109 p. URL: http://l3t.eu/itug/images/band2.pdf (дата звернення: 22.12.2021).
2. Висоцька О.Є. Освіта для сталого розвитку. Дніпропетровськ : Роял Принт, 2011. 200 с.
3. Дорожня карта з медіаосвіти і медіаграмотності. Медіаосвіта та медіаграмотність, 2016. URL: http://www.medialiteracy.org.ua/index.php/biblioteka/publikatsii/19-publikatsii/572-dorozhnya-karta-z-mediaosvity-i-mediahramotnostiukrayiny.html (дата звернення: 22.12.2021).
4. Ковальчук В.І. Формування у студентів навичок ХХІ століття у процесі професійної підготовки. Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції «Управління закладами освіти на засадах акмеологічного підходу». Житомир : ФО-П Левковець, 2018. С. 224–230.
5. Концепція впровадження медіаосвіти в Україні (нова редакція) / за ред. Л.А. Найдьонової, М.М. Слюсаревського. Київ, 2016. 16 с. URL: https://ms.detector.media/mediaosvita/post/16501/2016-04-27-kontseptsiya-vprovadzhennya-mediaosvity-v-ukraininova-redaktsiya/ (дата звернення: 22.12.2021).
6. Медіаосвіта та медіаграмотність : підручник / Ред.-упор. В.Ф. Іванов, О.В. Волошенюк ; За науковою редакцією В.В. Різуна. Київ : Центр вільної преси, 2012. 352 с.
7. Наумук І.М., Коноваленко Т.В., Акулова Н.Ю. Екологія інфомедійного простору : навчально-методичний посібник. Мелітополь : ММД, 2021. 84 с.
8. Онкович Г. Професійно-орієнтована медіаосвіта у вищій школі. Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. Київ : Педагогічна преса, 2014. № 2(53). С. 80–87.
9. Пермінова Л.А. Дидактична підготовка майбутніх учителів початкової школи засобами ІКТ : навчально-методичний посібник. Херсон : Айлант, 2017. 100 с.
10. Симмонс А. Сторителлинг. Как использовать силу историй. Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. 272 с.
11. Словник іншомовних слів / уклад.: С. Морозов, Л. Шкарапута. Київ : Наукова думка, 2002. 680 с.
12. Федоров А.В. Медиаобразование будущих педагогов. Таганрог : Кучма, 2005. 314 с.
13. Чуприна В. Медіакомпетентність як складник професійної компетентності вчителя, 2020. URL: https://medialiteracy.org.ua/mediakompetentnist-yakskladova-profesijnoyi-kompetentnosti-vchytelya/ (дата звернення: 25.12.2021).
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
5-11
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ