ОБҐРУНТУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ МЕТОДИКИ ВИХОВАННЯ ЕСТЕТИЧНОГО СМАКУ В МАЙБУТНІХ МУЗИЧНО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ЗАСОБАМИ ВОКАЛЬНОЇ МАЙСТЕРНОСТІ

Ключові слова: музичне мистецтво, учитель музики, естетичне виховання, методика, компетентність, художній ідеал, мода

Анотація

У статті розглядається інтегрований підхід до професійної підготовки майбутніх музично-педагогічних працівників. Поєднуються ідеї естетичного виховання й музичної освіти. Зазначено, що естетичний смак – це готовність музично-педагогічних працівників аналізувати та сприймати красиве, визначати естетичну цінність музичних творів, переломлювати естетичне сприйняття через механізми виконання творів музичного мистецтва, виховувати в учнів естетичну культуру. Метою статті є теоретичне обґрунтування методики виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників засобами вокальної майстерності. Методологією дослідження є компетентнісний підхід. Новизну складає методика виховання естетичного смаку в майбутніх музично-педагогічних працівників засобами вокальної майстерності. Методика – це алгоритм і процедури оновлення змісту виховання, використання варіативних методів і форм, засобів виховної роботи. Формування здатності до естетичного смаку відбувається в процесі викладання вокальної майстерності. На емоційно-мотиваційному етапі розкрито зв’язок мотиваційної сфери з емоціями, що є суттєвим у професії. Особливостями змістово-виконавчого етапу методики є оновлення змісту вокальної підготовки шляхом доповнення психолого-педагогічними знаннями про естетичний смак. Відбувається удосконалювання вмінь концертно-виконавської, композиторської, диригентської, музикознавчої, дослідницької, педагогічної, звукорежисерської, менеджерської видів діяльності у сфері музичного мистецтва засобами вокальної майстерності. Змістом рефлексивно-контролювального етапу методики є власні роздуми й переживання, сумніви й переконання в правильності власних дій, аналіз власного психічного й морального станів, відчуття естетичної насолоди та гармонії, контроль і стримування власних емоцій, самопізнання й саморегуляція. Практична значущість методики полягає в тому, що підвищується рівень сформованості естетичного смаку майбутніх музично-педагогічних працівників. Це відбивається на якості виконання музичних творів, творчому самовираженні, визнанні талантів вдячними глядачами.

Посилання

1. Денис С.О. Самооцінка студента-музиканта в контексті сценічно-вокальної підготовки. Молодий учений. 2019. № 2(66). Лютий. С. 84–87.
2. Косінська Н.Л. Методика формування сценічно-образної культури майбутніх учителів музичного мистецтва у процесі вокальної підготовки : дис. … канд. пед. наук : 011 ; Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. Київ, 2021. 270 с.
3. 李美子 李 巍:《刍议高校声乐教学中的审美教育,《中国多媒体与网络教学学报. 2021. 年第6期192页.
4. Лі Мейзі, Лі Вей. Про естетичну освіту у викладанні вокальної музики в коледжах та університетах. Журнал китайської мультимедіа та мережевого навчання. 2021. № 6. С. 192.
5. Лю Мейхуань, Кравченко Г.Ю. Формування духовних цінностей і духовної культури в університетах Китаю: теоретичний аспект. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 24. Т. 1. С. 209–214. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/24/part_1/42.pdf.
6. Методика виховної роботи в закладах освіти. Методичні вказівки до семінарських занять та самостійної роботи студентів спец. 014 Середня освіта (Музичне мистецтво) / укл.: Скорик Т.В. Чернігів : НУЧК імені Т.Г. Шевченка, 2018. 96 с.
7. Ревенко І.В., Чжан Сюамінь, Лі Хан. Рефлексивні вміння як основа професійного саморозвитку майбутнього вчителя музичного мистецтва. The 5 th International scientific and practical conference “World science: problems, prospects and innovations” (January 27-29, 2021). Perfect Publishing, Toronto, Canada. 2021. Рр. 981–984.
8. Рибалко Л.С., Черновол-Ткаченко Р.І., Куценко Т.В. Акмеологічні засади професійної самореалізації вчителів у системі методичної роботи загальноосвітніх навчальних закладів: колективна монографія. Харків : Вид. група «Основа», 2017. (Бібліотека журналу «Управління школою»; Вип. 7 (174)). 127 с.
9. Стандарт вищої освіти у галузі знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 025 (Музичне мистецтво) для другого (магістерського) рівня вищої освіти (2020). URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2020/03/025-myzichne-mystectvo-M.pdf.
10. Стрілько В.В. Формування естетичних смаків старшокласників у роботі загальноосвітньої школи. Харків : Колегіум, 2011. 252 с.
11. Хлистун О.С. Гламур і мода: культурологічна рефлексія. Theory and History of Culture. Issues in Cultural Studies. 2021. № 37. С. 93–102.
12. Цуранова О.О., Аржанухіна С.В. Поліхудожній підхід до інструментально-виконавської підготовки майбутніх учителів музики. Педагогічні науки. ХДУ. 2020. Вип. 91. С. 98–103.
13. 岳世一娃:《声乐教学中情感与审美能力培养 对策》,《当代音乐》 2021 年第 7 期43页.
14. Юе Шиїва. Заходи щодо розвитку емоцій та естетичних здібностей у навчанні вокальної музики. Сучасна музика. 2021. Вип. 7. С. 43.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
30-36
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ