ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ МЕНЕДЖЕРІВ У ГАЛУЗІ МОРСЬКОГО ТА РІЧКОВОГО ТРАНСПОРТУ

Ключові слова: кар’єрні можливості, цифровізація освіти, методика, інформаційно-комцнікаційні технології, активні методи навчання, метод кейсів (case-study)

Анотація

Мета статті – проаналізувати наукові здобутки щодо формування професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі морського та річкового транспорту, визначити й обґрунтувати організаційно-педагогічні умови їх професійної підготовки в закладі вищої освіти. Методи дослідження: теоретичні та емпіричні загальнонаукові методи (аналіз, синтез, порівняння, систематизація, узагальнення). Результати дослідження. Уточнено, що під професійною компетентністю майбутнього менеджера у галузі морського та річкового транспорту розуміємо інтегральну характеристику, що визначає здатність фахівця вирішувати завдання професійної сфери з використанням знань, життєвого досвіду, цінностей і схильностей. Встановлено, що організаційно-педагогічні умови у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів в галузі морського та річкового транспорту мають включати в себе: мотивацію до навчальної діяльності та розвиток пізнавальної активності у здобувачів вищої освіти; прагнення до самореалізації особистості, яке досягається завдяки підтримці в закладі вищої освіти різних інноваційних практик при підготовці майбутніх фахівців, зокрема впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій навчання, активних методів навчання, технології створення електронного портфоліо, методу доцільно підібраних завдань, методу кейсів (case-study), «ділову гру» та ін; реалізацію методичних умінь і навичок викладачів та забезпечення їх професійного розвитку з метою підвищення якості надання освітніх послуг у закладі вищої освіти. Визначено, що організаційно-педагогічні умови являють собою характеристику педагогічної системи, яка відображає сукупність потенційних можливостей просторового освітнього середовища, реалізація яких забезпечить упорядковане та спрямоване ефективне функціонування, а також розвиток педагогічної системи у формуванні професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі морського та річкового транспорту. Висновки. Організаційно-педагогічні умови формування професійної компетентності майбутніх менеджерів у галузі морського та річкового транспорту дають змогу орієнтуватися на співробітництво між учасниками освітнього процесу, на розвиток їх особистісного потенціалу та активну позицію здобувачів освіти до навчання.

Посилання

1. Бурлаєнко Т.І. Особливості використання ділової гри у формуванні економічної компетентності майбутніх менеджерів. Вісник післядипломної освіти. Київ, 2016. № 16 (29). С. 17–31.
2. Демидова Г.А. Організаційно-педагогічні умови формування лідерського потенціалу менеджера соціально-трудової сфери в рефлексивної середовищі додаткової професійної освіти. Педагогічні та психологічні науки: актуальні питання: матеріали Міжнародної заочної науково-практичної конференції. Ч. I. (31 жовтня 2012 року), 2012. 200 с.
3. Єжова О. Сутність організаційно-педагогічних умов педагогічного процесу. Психолого-педагогічні науки. 2014. № 3. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/32308608.pdf.
4. Ізмаїльський інститут водного транспорту. URL: https://www.education. ua/universities/237/.
5. Компетентностный подxод в педагогическом образовании / под ред. проф. В.А. Козырева, проф. Н.Ф. Радионовой и проф. А.П. Тряпицкой. Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. 392 с.
6. Лаптев В.В. Методическая теория обучения информатике. Аспекты фундаментальной подготовки. Санкт-Петербург : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2003. 352 с.
7. Рыжова Н.И., Медянова П.В. Модель методики обучения социально-коммуникативной деятельности специалиста туристской индустрии в условиях профессиональной подготовки в вузе. Современные проблемы науки и образования. 2014. № 2. URL: www.science-education.ru/116-12513.
8. Національний Університет Кораблебудування ім. адмірала Макарова. URL: https://nuos.edu.ua/pro-universitet/.
9. Одеський національний морський університет. URL: https://onmu.odessa.ua/ua/nn-imb/trans-tech-bach/trans-business.html.
10. Потапчук О. Організаційно-педагогічні умови формування готовності майбутніх інженерів-педагогів до професійної діяльності з використанням інформаційно-комунікаційних технологій. Серія «Педагогіка, соціальна робота». Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія : Педагогіка. Соціальна робота. 2015. Вип. 37. С. 141–143. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuped_2015_37_46.
11. Погребная Е.Н. Психолого-педагогические основы активных методов обучения. URL: http://tnaia.narod.ru/sk.
12. Словник української мови: в 11 тт. / за ред. І.К. Білодіда. 1970–1980.
13. Ткаченко М.О. Cпецифіка та зміст фахової підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва. URL: http://dspace.hnpu.edu.ua/bitstream/12345%206789/201/1/Тка188ченко%20М.О.%20.pdf.
14. Фролова О.О. Формування соціокультурноі компетенції майбутніх судноводіїв у процесі вивчення професійно орієнтованих дисциплін) : дисс. … канд. пед. наук : 13.00.04. Херсон, 2015. 179 с.
15. Чижевський Б.Г. Організаційно-педагогічні умови становлення ліцеїв в Україні : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 ; Інститут педагогіки АПН України, 1996. 249 с.
16. Энциклопедия профессионального образования : в 3 т. / руководитель авт. кол., науч. и лит. ред. С.Я. Батышев ; науч.-ред. совет: Батышев С.Я. (пред.) и др. Москва : Рос. акад. образования : Проф. образование, 1999. URL: https://www.anovikov.ru/dict/epo.pdf.
Опубліковано
2022-02-08
Сторінки
57-63
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ