РОЗВИТОК ЗАГАЛЬНОКУЛЬТУРНОЇ І КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ В УМОВАХ ІНТЕРНАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: інтеграція, студенти ЗВО, академічна мобільність, ключові освітні компетентності, іншомовна комунікативна компетентність

Анотація

Актуальність статті обґрунтовується беззаперечним впливом процесів інтернаціоналізації освіти на впровадження якісних і кількісних змін в межах освітньої політики університетів. Проаналізовано поняття «інтернаціоналізація вищої освіти», яке тлумачиться як процес інтеграції освітньої, дослідницької та адміністративної діяльності ЗВО з міжнародною складовою. Звертається увага на те, що процес інтернаціоналізації вищої освіти охоплює не лише міжнародну діяльність закладів вищої освіти, але й зміст освіти, види і технології навчання, контроль за навчально-пізнавальною діяльністю студентів, управління закладом вищої освіти. Розглянуто основні напрями інтернаціоналізації освіти у Волинському національному університеті імені Лесі Українки в умовах інтеграції до світового і європейського простору вищої освіти: комплексне співробітництво з провідними зарубіжними університетами; впровадження міжнародних освітніх стандартів; реалізація програм, спрямованих на розвиток мобільності студентів та викладачів; проведення спільних науково-дослідних проектів та науково-комунікативних заходів. Висвітлено позитивні аспекти інтернаціоналізації вищої освіти для формування ключових освітніх компетентностей студентів, зокрема загальнокультурної і комунікативної. Акцентовано увагу на тісній взаємодії загальнокультурної та іншомовної комунікативної компетентностей через необхідність застосування лінгвістичних знань у діалозі культур. Стаття розкриває значення міжнародної академічної мобільності, що уможливлює участь студентів і викладачів у різноманітних навчальних та науково-дослідницьких програмах. Наголошено, що, користуючись перевагами академічної мобільності, студенти мають змогу ознайомитися з культурною спадщиною інших країн та поліпшити володіння іноземними мовами. Зазначено, що внаслідок інтернаціоналізації вищої освіти відкриваються нові перспективи для студентів, які перетворюються на активних учасників світового ринку освітніх послуг, спроможних у майбутньому успішно працювати за спеціальністю на рівні світових стандартів.

Посилання

1. Анісімова О.Ю. Інтернаціоналізація вищої освіти: моделі та механізми. Освітня аналітика України. 2019. № 3(7). С. 97–110.
2. Гайдукова О.О., Ніколенко Є.Я., Кратенко Г.С. Досвід медичного факультету Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в галузі інтернаціоналізації: сприятливі фактори та обмеження. Медична освіта. 2021. № 1. С. 11–16.
3. Додонова В.І., Колінько М.В. Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід Київського університету імені Бориса Грінченка. Схід. 2021. Том 1(1). С. 18–24.
4. Зубчевська С.В. Формування загальнокультурної компетентності студентів аграрного коледжу у позааудиторній діяльності : дис. ... канд. пед. наук : 13.00.07 ; Уманський держ. пед. ун-т ім. П. Тичини. Умань, 2015. 248 с.
5. Knight J. Updating the Definition of Internationalization. International Higher education. 2003. № 33. P. 2–3. URL: https://doi.org/10.6017/ihe.2003.33.7391 (дата звернення: 05.12.2021).
6. Ковальчук І.С., Суховецька С.В., Колодій-Загільська О.А. Базові наукові підходи формування комунікативної компетентності студентів немовних спеціальностей під час вивчення англійської мови. International Journal of Innovative Technologies in Social Science. 2019. № 6(18). С. 3–8.
7. Малинка М.М., Александрович Т.З. Особливості формування загальнокультурної компетентності у здобувачів вищої освіти за кордоном. Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи. Том IV: Зміни та синергія в розвитку науки та освіти : колективна монографія / за наук. ред.: Я. Ґжесяк, І. Зимомря, В. Ільницький. Конін–УжгородХерсон–Київ : Посвіт, 2020. С. 133–139.
8. Національний освітньо-науковий глосарій. Київ : ТОВ «КОНВІ ПРІНТ», 2018. 524 с.
9. Трима К.А. Специфіка інтернаціоналізації як критерію оцінювання якості освіти. Молодий вчений. 2017. № 11(51). С. 448–451.
10. Wit, K. The Consequences of European Integration for Higher Education. Higher Education Policy. 2003. № 16(2). P. 161–178. URL: https://doi.org/10.1057/palgrave.hep.8300014 (дата звернення: 07.12.2021).
Опубліковано
2022-06-07
Сторінки
21-26
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ