СТРАТЕГІЧНІ ДОМІНАНТИ РОЗВИТКУ ЗАКЛАДУ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

Ключові слова: ринок праці, освітній процес, професійна освіта, якість підготовки, кваліфіковані робітничі кадри.

Анотація

Мета дослідження полягає в окресленні стратегічних напрямів розвитку закладів професійної освіти, визначенні основних чинників, що сприяють популяризації професійної освіти, факторів, що забезпечують підвищення якості професійної підготовки здобувачів освіти у закладах професійної освіти. Для досягнення мети використано теоретичні й емпіричні методи, метод статистичного дослідження. Методика дослідження базується на наукових положеннях компетентнісного, діяльнісного, системного, середовищного, інформаційного підходів. Результати. Сучасний освітній процес закладів професійної освіти потребує реалізації новітніх підходів. З цією метою важливо розробити концепцію розвитку закладу, яка буде відображати стратегічні цілі й напрями його діяльності. Необхідним елементом розробки стратегії є здійснення SWOT-аналізу з визначенням сильних і слабких сторін закладу, його можливостей та ймовірних зовнішніх загроз. Успішний розвиток закладу професійної освіти можливий за умови узгодженої діяльності з потенційними роботодавцями, вивчення потреб ринку праці, забезпечення закладу сучасним матеріально-технічним забезпеченням, якісним складом педагогічного колективу, достатнім фінансуванням. Значну роль у реформуванні освітнього процесу закладів професійної освіти відіграє міжнародна співпраця, участь у європейських програмах. Вагомим чинником популяризації професійної освіти є профорієнтаційна робота, а її елементом – кар’єрне консультування. Створення центрів кар’єри у закладах професійної освіти – один із напрямів стратегічного планування. Значну роль в організації освітнього процесу відіграє уміння використовувати цифрові ресурси й електронні засоби навчання, тому формування і розвиток цифрової компетентності учасників освітнього процесу – нагальна потреба сучасного суспільства. Висновки. У результаті проведеного дослідження визначено основні підходи до розробки стратегії закладу професійної освіти з урахуванням вимог сьогодення. З’ясовано причини, що гальмують процес підготовки здобувачів освіти закладів професійної освіти. Окреслено основні напрями якісної організації професійної підготовки здобувачів освіти.

Посилання

1. Ключові компетентності для навчання протягом життя. Рамкова програма ЄС щодо оновлених ключових компетентностей. 2018. URL: http:// dlse.multycourse.com.ua/ua/page/15/53.
2. Концепція реалізації державної політики у сфері професійної (професійно-технічної) освіти «Сучасна професійна (професійно-технічна) освіта» на період до 2027 року. 12 червня 2019. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/419-2019-%D1%80#n8.
3. Професійна освіта. Міністерство освіти і науки України. 2020. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/ profesiyno-tekhnichna-osvita.
4. Ринок праці України: сьогодення і тенденції майбутнього. Європейська Бізнес Асоціація. 2022. URL: https://eba.com.ua/rynok-pratsi-ukrayiny-sogodennya-itendentsiyi- majbutnogo/.
5. Ситуація на ринку праці та діяльність Державної служби зайнятості у січні–березні 2023 року. Державний центр зайнятості. 2023. URL: https:// www.dcz.gov.ua/analitics/67.
6. EU4SKILLS. Міністерство освіти і науки України. 2023. URL: https://mon.gov.ua/ua/tag/eu4skills.
7. Kovalchuk V., Maslich S., Tkachenko N., Shevchuk S., & Shchypska T. Vocational Education in the Context of Modern Problems and Challenges. Journal of Curriculum and Teaching. 2022. No. 11 (8). URL: https:// doi.org/10.5430/jct.v11n8p329.
8. Overview of the current state of education and science in Ukraine in terms of Russian aggression (as of December 2022). URL: https://drive.google.com/file/d/1w Lmm2ongB9HNRIrQHqSdVrBsHECTNruV/view
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
55-61
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ