ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОХОРОНИ КОРДОНУ: ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ТА УЗАГАЛЬНЕННЯ ДОСВІДУ

Ключові слова: фахівці з охорони кордону, дистанційне навчання, професійна підготовка, країни Європейського Союзу, теоретичні основи, технології.

Анотація

У статті представлено огляд наукових джерел та публікацій, метою якого є визначення теоретичних основ застосування технологій дистанційного навчання у підготовці фахівців з охорони кордону. З’ясовано, що ці технології довели свою ефективність у контексті вдосконалення та покращення якості професійної підготовки прикордонників. Застосування технологій дистанційного навчання в професійній підготовці фахівців з охорони кордону є важливим і необхідним елементом у сучасному світі. Основні теоретичні засади, що обґрунтовують застосування технологій дистанційного навчання в професійній підготовці фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу, включають такі аспекти, як: ефективність навчання, економічність, широкий доступ до навчання, сучасність технологій, мобільність та гнучкість, інтерактивність і співпраця, а також актуальність знань. З’ясовано, що серед досить широкого спектра досліджень, виконаних у попередні роки, автори зосереджують свою увагу на застосуванні технологій дистанційного навчання з метою підготовки та перепідготовки офіцерських кадрів та молодшого персоналу прикордонних відомств України та інших кра- їн, для підвищення рівня їхньої кваліфікації у системі перепідготовки, для осучаснення знань фахівців з охорони кордону щодо нормативно-правових аспектів у сфері охорони кордону, поліпшення їхньої комунікативної підготовки (зокрема, володіння іноземною мовою). Важливою є роль технологій дистанційного навчання для розвитку лідерських якостей фахівців охорони кордону, поліпшення їхніх навичок з тактичної медицини тощо. Застосування технологій дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу є важливим елементом відповіді на виклики сучасного світу. Дистанційне навчання дозволяє ефективно забезпечувати якість професійної підготовки фахів- ців з охорони кордону та забезпечувати їхнім знанням та навичкам відповідність сучасним вимогам та стандартам. Однак, незважаючи на увагу вчених до цієї проблеми, на сьогодні представлені лише поодинокі публікації, у яких наведено досвід застосування технологій дистанційного навчання у професійній підготовці фахівців з охорони кордону в країнах Європейського Союзу.

Посилання

1. Діденко О., Балендр А., Рижиков В., Нові- кова Т., Туз О. Професійна мобільність майбут- нього фахівця у структурі готовності до діяльності за фахом: сутнісно-понятійний аспект. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордон- ної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2021. № 24(1). С. 108–120. URL: https://doi.org/10.32453/ pedzbirnyk.v24i1.633.
2. Лапінський В.В., Регейло І.Ю. Навчання з використанням електронних засобів навчального призначення як керований процес. Проблеми сучас- ного підручника : збірник наукових праць. Київ, 2012. Вип. 12. С. 481–486.
3. Морська Л.І. Методична система підготовки майбутнього вчителя іноземних мов до використання інформаційних технологій у навчанні учнів : моногра- фія. Тернопіль : ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2007. 243 с.
4. Мушак А.Я. Комп’ютерне моделювання проце- сів дистанційного навчання в Інтернет-технологіях : автореф. дис. … канд. техн. наук : 01.05.02 «Матема- тичне моделювання та обчислювальні методи». Київ, 2004. 20 с.
5. Сисоєва С.О. Технологізація освіти і професій- ної діяльності в умовах неперервної професійної освіти. Педагогічні технології у неперервній освіті : моногра- фія. / С.О. Сисоєва, А.М. Алексюк, П.М. Воловик та ін. ; за ред. С. О. Сисоєвої. Київ : Віпол, 2001. С. 27–45.
6. Ткачук Л.В. Психологічні особливості дистан- ційного навчання як перспективної освітньої техно- логії. URL: http://www.zippo.net.ua/data/files/KafPsihol/ NavchRobota/lvtkachuk_02. pdf.
7. Назар М.М. Характерні психологічні особли- вості дистанційної освіти через мережу ІнтернетМедіа- освіта в Україні: наукова рефлексія викликів, практик, перспективи, 2013. № 1(1), с. 264–274.
8. Debeş G. Distance learning in higher education during the COVID-19 pandemic: advantages and disadvantages. Int. J. Curr. Instr. 2021. 13, 1109–1118.
9. Lassoued Z., Alhendawi M., and Bashitialshaaer R. An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Educ. Sci. 2020. 10:232. DOI: 10.3390/educsci10090232.
10. Altun T., Akyıldız S., Gülay A., Özdemir C. Investigating education faculty students’ views about asynchronous distance education practices during COVID-19. Psycho Educ. Res. Rev. 2021. 10, 34–45.
11. Андрощук О. Інформаційні технології інтелек- туалізації підтримки прийняття рішень в діяльності Державної прикордонної служби України : моногра- фія. Хмельницький : Вид-во Нац. академії Держ. при- кор. служби України ім. Богдана Хмельницького, 2011. 222 с.
12. Блажук О. Інформаційні технології у підго- товці майбутніх офіцерів-прикордонників. Науко- вий вісник Ужгородського національного універси- тету. Вип. 33, с. 26–29, 2014. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/Nvuuped_2014_33_9.
13. Псьол С.В., Цвяк Л.В. Дистанційне навчання в системі професійної підготовки прикордонників: дос- від і перспективи розвитку. Збірник наукових праць. Серія «Педагогічні та психологічні науки». Хмель- ницький : Вид-во НАДПСУ, 2010. № 56. С. 101–104.
14. Діденко O., Андрощук O., Маслій M., Балендр A., Білявець, С. Використання електронних освітніх ресурсів у підготовці майбутніх офіцерів прикордонних підрозділів. Інформаційні технології і засоби навчання. 2020, № 80 (6), с. 39–57.
15. Балендр A. Створення дистанційного курсу навчання прикордонників за галузевою рамкою квалі- фікацій на основі платформи Virtual Aula. Інформаційні технології і засоби навчання : електрон. наук. фахов. вид. 2018. Т. 63, № 1. С. 68–80. URL: http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ITZN_2018_63_1_9.
16. Блажук О.А. Організація дистанційної форми навчання майбутніх офіцерів-прикордонників з використанням інформаційних технологій. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педа- гогіка і соціальна робота». УжНУ, 2011. Вип. 22. С. 14–17.
17. Bloshchynskyi I.H. Methods of Distance Learning of Personnel in the State Border Guard Service of Ukraine. Středoevropský věstník pro vědu a výzkum. Pedagogika, Psychologie a Sociologie. Praha : Publishing house Education and Science, 2015. № 2 (15). P. 27–34.
18. Блощинський І.Г. Теорія та практика профе- сійної підготовки фахівців Державної прикордонної служби України з використанням технологій дистан- ційного навчання : монографія. Хмельницький : вид-во НАДПСУ, 2016. 496 с.
19. Діденко О.В., Балендр А.В., Комарницька О.І., Блощинський І.Г. Інформаційно-комунікаційні техно- логії в іншомовній підготовці фахівців з охорони кор- дону країн Європейського Союзу. Інформаційні техно- логії і засоби навчання. 2018. Т. 67. № 5. С. 56–71.
20. Балендр А., Корольов В., Адамчук О., Яким- чук А., Сінкевич С., Блощинський І. Розвиток дис- танційного навчання прикордонників у країнах Євро- пейського Союзу. Інформаційні технології та засоби навчання. 2019. Том 71. № 3. С. 305–319.
21. Lemeshko O.V., Yankovets O.V., Lemeshko V.V., Yankovets A.V., Basaraba I.O. Massive open online courses as a means of border guards’ professional competence development. Information Technologies and Learning Tools. 2020. Vol. 75, № 1. P. 279–293, DOI: https://doi.org/10.33407/itlt.v75i1.2969.
22. Самойленко О., Заболотна О. Застосування тех- нологій інтерактивного навчання за дистанційною фор- мою під час організації практичних занять з майбутніми офіцерами-прикордонниками з дисциплін професій- ного спрямування. Збірник наукових праць Національ- ної академії Державної прикордонної служби України: Серія «Педагогічні науки». 2021. № 2 (25). URL: https:// periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/pedzbirnyk/article/ view/790/756. 23. Лазоренко О. Підготовка майбутніх бакалаврів безпеки державного кордону з використанням тех- нологій дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордон- ної служби України. Серія «Педагогічні науки». 2021. Том 26, № 3. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/index. php/pedzbirnyk/article/view/880.
24. Федоренко О., Мірошніченко А. Розвиток професійної компетентності фахівців прикордонної служби засобами дистанційного навчання. Збірник наукових праць Національної академії Державної при- кордонної служби України: Серія «Педагогічні науки». 2022. Том 30, № 3. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/ index.php/pedzbirnyk/article/view/1096.
Опубліковано
2023-07-03
Сторінки
82-89
Розділ
СЕКЦІЯ 4 СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ