ЗОБРАЖЕННЯ СВІТУ ТВАРИН У ЛІТЕРАТУРІ ДЛЯ ДІТЕЙ: ІСТОРИКО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ЕКСКУРС

Ключові слова: література для дітей, навчальна книга, світ тварин, діти, освіта, виховання, цінності, історико-педагогічний вимір, персоналія

Анотація

Метою статті є історичний екскурс у зображення світу живого у навчальній літературі для дітей із метою формування милосердного ставлення до тварин, насамперед тих, що оточують дитину, яких вона зустрічає щодня. Для досягнення мети використано такі методи: пошуково-бібліографічний – для систематизації та класифікації джерельної бази в синхронному і діахронному вимірах; аналіз, синтез, узагальнення, абстрагування – для виокремлення оповідань і казок про тварин із загального контексту літератури для дітей; проблемно-порівняльний метод, який дав змогу охарактеризувати різні тексти, присвячені зображенню світу тварин; біографічний, персоніфікований для з’ясування внеску окремих мислителів та діячів освіти у розгляд питання взаємостосунків «людина – тварина». У результаті дослідження з’ясовано, що література для дітей кінця ХІХ – початку ХХ ст., насамперед в особі К. Ушинського, знайомила їх зі світом тварин, прищеплювала милосердя до них. У тексті статті виокремлено тенденції у літературі про тварин, що отримали розвиток у роки Української революції (1917–1921). Незважаючи на нетривалість і короткочасність цього періоду, він вплинув на подальшу стратегію загальнолітературного і видавничого процесу, сприяв українізації, українському національному відродженню. Визначено і розкрито персоналізований, особистісний підхід дитячих письменників до питань виховання милосердного ставлення до тварин; з’ясовано, що йому притаманні діалогічність, спрямованість на комунікацію з дітьми через емоційні, морально-етичні засади. Висвітлено внесок українських дитячих письменників (Н. Забіли, О. Іваненко, О. Копиленка, П. Панча, М. Пригари, М. Трублаїні та ін.) та педагогів (Б. Грінченка, В. Сухомлинського, К. Ушинського) у художньо-образне, емоційно-етичне ознайомлення дітей зі світом тварин, яке формувало у них добре, гуманне ставлення до нього. У статті проаналізовано оповідання, казки, есе дитячих письменників, підкреслено емоційно-ціннісну, естетичну наповненість текстів про тварин. Особливу увагу приділено навчальній літературі для дітей – підручникам, зміст яких розглянуто як квінтесенцію уявлень дорослих про те, як діти мають взаємодіяти з тваринами, ставитися до них. Наголошено, що сучасна гуманітарна література включно з навчально-методичною позбулася ідеологічного й партійно-класового контексту як обов’язкового, необхідного для будь-яких наративів і водночас стала відкритою до всього світу з його здобутками, проблемами й викликами. Висновки. У результаті аналізу доходимо до загального висновку, що розглядувана проблема хоча й не перебувала у центрі уваги, але мала свою систему координат (література для дітей – навчальна література), яка наповнювала зміст загальних ідей через художньо-образний і пізнавально-світоглядний контекст. З’ясовано, що саме література для дітей уможливила зародження та поширення ідей про бережливе та відповідальне ставлення до тварин спочатку серед дорослих, а потім і серед дітей. Зроблено загальний висновок про перспективність поширення цих ідей: через художню літературу для дітей, а також навчальну літературу як специфічне відгалуження дитячої літератури.

Посилання

1. Сухомлинська Л.В. Формування у дітей ціннісного ставлення до тварин освітньо-виховними та художньо-образними засобами (кінець ХІХ – початок ХХІ ст.) : дис. … д-ра філософії : 011. Київ, 2023. 265 с.
2. Богданець-Білоскаленко Н. Проблема формування особистості у змісті підручників із читання для початкової школи (50-ті роки ХІХ ст. – 50-ті роки ХХ ст.) : монографія. Київ : Славутич-Дельфін, 2014. 150 с.
3. Міхно О.П. Підручники української мови і літератури часів української революції 1917–1921 рр. у фондах Педагогічного музею України. Шкільна мовно-літературна освіта: традиції і новаторство: VII Волошинські читання : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., м. Київ, 17 травня 2019 р. / за заг. ред. Т.О. Яценко. Київ, 2019. С. 168–174.
4. Кришмарел В. Методико-методологічні проблеми підручників з предметів духовно-морального спрямування. Збірник наукових праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. 2014. Ч. 1. С. 195–203.
5. Ушинский К.Д. Родное слово для детей младшаго возраста. Год второй : вторая после азбуки книга для чтения, с картинками в тексте. Изд. 128-е. Санкт-Петербург, 1914. С. 29–44.
6. Пата Л. Особливості становлення еколого-натуралістичної освіти в Україні на початку ХХ ст. Наукові записки. Психолого-педагогічні науки. 2011. № 10. С. 250–253.
7. Чорна Л. Розвиток природоохоронних ідей у період діяльності українських національних урядів (1917–1919). Архіви України. 2006. № 1/6. С. 141–152.
8. Борисенко В.Й., Телегуз І.О. Національна освіта і формування української модерної нації у 1921–1934 роках: європейські тенденції та радянські реалії : навчальний посібник. Київ : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2012. 156 с.
9. Читанка: перша книга після граматки / уклад. Т. Хуторний. Вид. 3-є, доп. Київ : Вид-во Е. Череповського, 1917. 129 с.
10. Рідний край: читанка з малюнками для початкових нар. шк. Кн. 1 / улож. гуртом слобожан під керуванням П. Ковалевського. Харків : Союз, друк. Б. Бенгіс, 1919. 119 с.
11. Грінченко Б. Українська граматка: до науки читання й писання. Київ : Вік, 1907. 64 с.
12. Рідне слово: українська читанка: перша після граматки книга для читання / склали Б. та М. Грінченки. Київ : Укр. учитель, 1912. 176 с.
13. Грінченко Б. Розум та почування у живої тварі: оповіданнячка про розум та почування живої тварі / з кн. Роменса «Ум животных» та «Сто рассказов из жизни животных» попереказувала М. Загірня. Вид. 2-е. Київ : Поступ, 1918. 160 с.
14. Мовчун А. Борис Грінченко: з любов’ю до дитини та її світу. Початкова школа. 2013. № 11. С. 47–51.
15. Огар Е. Українська дитяча книга кінця ХХ – початку ХХІ ст.: літературно-видавничий «портрет» на тлі доби. Studia o Książce i Informacji. Wrocław, 2015. T. 34. S. 95–108.
16. Яновская Э. Сказка как фактор классового воспитания. Путь просвещения. 1923. № 4. С. 55–95.
17. Путилова Е.О. История критики советской детской литературы, 1929–1936 гг. : учебное пособие / Ленингр. гос. пед. ин-т им. А.И. Герцена. Ленинград : ЛГПИ, 1975. 100 с.
18. Трублаїні М. Волохан: оповідання. Харків ; Одеса : Дитвидав, 1934. 34 с.
19. Трублаїні М. Пустуни на пароплаві: оповідання. Харків ; Одеса : Дитвидав, 1937. 20 с.
20. Олександр Копиленко: життя та творчість. Мала сторінка. URL: http://surl.li/lveli (дата звернення: 05.10.2023).
21. Під сонцем Батьківщини : антологія української радянської літератури для дітей / редкол.: В. Бичко та ін. Київ : Молодь, 1951. 634 с.
22. Сухомлинський В.О. Я розповім вам казку...: філософія для дітей / уклад. і авт. вступ. ст. О.В. Сухомлинська. Харків : Школа, 2016. 576 c.
23. Забіла Н. Зайчикові пригоди. Барвінок. 1978. № 3. С. 10–11.
24. Спораденко Н. Будильник. Барвінок. 1978. № 3. С. 20–21.
25. Фролова М. Телеграма з лісу. Барвінок. 1980. № 1. С. 10–11.
26. Савченко О.Я. Літературне читання. Українська мова : підручник. Київ : Освіта, 2015. 192 с.
27. Коваленко Л.Т. Українська література. 5 клас : підручник. Вид. 2-е, доопрац. Київ : Освіта, 2018. 256 с.
28. Савченко О.Я. Читанка : підручник для 2 кл. : у 2-х ч. Київ : Освіта, 2002. 2 ч.
Опубліковано
2023-12-05
Сторінки
5-14
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ