СУЧАСНІ ТРЕНДИ РОЗВИТКУ УКРАЇНСЬКОЇ ЛІНГВОМЕТОДИКИ: ГЛОБАЛЬНИЙ І НАЦІОНАЛЬНИЙ ВИМІРИ

Ключові слова: українська лінгвометодика, трансформація лінгвометодики, міжпредметна інтеграція, діджиталізація навчання, Український правопис, сертифікація вчителів

Анотація

Мета розвідки – визначення сучасних трендів розвитку української лінгвометодики на основі розуміння глобальних викликів, що вливають на трансформування освітньої системи. Для досягнення мети використано такі методи: аналіз наукових джерел і нормативних документів (постанов і розпоряджень Кабінету Міністрів України, концепцій, навчальних програм); теоретичне осмислення й узагальнення наукових засад досліджуваної проблеми; індуктивно-дедуктивний метод, абстрагування та ідеалізація у визначенні трендів розвитку національної лінгвометодики у 20-ті роки ХХІ ст. Результати дослідження. На визначення сучасних трендів в українській лінгвометодиці впливають чинники глобального характеру (наслідки пандемії коронавірусної хвороби, соціальні трансформації й масштабні потрясіння), національного (відповідність європейської та української освітніх систем рівневі технологічного розвитку; гібридна війна від 2014 р. й повномасштабна – від 2022 р., спотворена демографічна ситуація, освітня міграція й еміграція українців, зокрема здобувачів освіти і вчителів) характеру. Виокремлюємо п’ять трендів розвитку української лінгвометодики в сучасних реаліях: 1) трансформація української лінгвометодики; 2) міжпредметна інтеграція; 3) діджиталізація предметів мовно-літературної освітньої галузі; 4) упровадження норм нової редакції Українського правопису в шкільну мовну практику; 5) експертне оцінювання (сертифікація) професійних компетентностей учителів. Висновки. Виокремлені в розвідці тренди розвитку української лінгвометодики в 20-ті роки ХХІ ст. спрямовано на розуміння сутності трансформаційних процесів, що відбуваються в останні п’ять років у шкільній мовній освіті. Дискусія про те, як ці трендові напрями впливають на навчання української мови підлітків покоління Альфа, дасть змогу вибрати ефективні методики, змоделювати нові підходи й технології навчання, що відповідатимуть потребам наступних п’яти-десяти років. Отже, йдеться, власне, не про вдосконалення, осучаснення чи реорганізацію освітньої системи, а про її трансформацію – якісні зміни «правил гри»: підходів, принципів, методів, прийомів і засобів навчання.

Посилання

1. Войтовський К. Глобальні тренди розвитку науки і технологій: нові виклики і можливості : аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. 2020. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-05/nauka-i-tehnologii.pdf
2. Інтегрований мовно-літературний курс (українська мова, українська та зарубіжні літератури). 7–9 класи: модельна навчальна програма для закладів загальної середньої освіти / І.П. Старагіна та ін. Київ, 2023. URL: https://drive.google.com/file/d/1dIDrVkUm5r2_PRDiAYeTJPZTzVGmBQ8/view
3. Карпенко М. Трансформація освітньої сфери у сучасному світі та перспективи її актуалізації в Україні : аналітична записка Національного інституту стратегічних досліджень. Гуманітарний розвиток. 2019. № 9. URL: https://niss.gov.ua/doslidzhennya/gumanitarniyrozvitok/transformaciya-osvitnoi-sferi-u-suchasnomusviti-ta-perspektivi
4. Кулатта Р. Цифрові громадяни. Як виробити здорові діджитал-навички у ваших дітей / пер. з англ. А. Дудченко. Київ : Yakaboo Publishing, 2022. 216 с.
5. Маленко О. Новітня дидактика, механізми дії, коректність використання, навчальна продуктивність. Стратегічні напрями розвитку сучасної української лінгводидактики : монографія / за ред. Е. Палихати, О. Петришиної. Тернопіль : Підручники і посібники, 2021. С. 23–32. URL: http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/19064/1/Monogr_Lingvodidakt.pdf
6. Омельчук С., Степанова М.О. Трансформація структури сучасного уроку української мови в умовах дистанційного навчання. Педагогічні науки. 2021. Вип. 97. С. 12–21. URL: https://ps.journal.kspu.edu/index.php/ps/article/view/4489/3961
7. Омельчук С. Сучасна українська лінгводидактика: норми в термінології і мовна практика фахівців : монографія. Київ : Києво-Могилянська академія, 2019. 356 с. URL: http://ekhsuir.kspu.edu/handle/123456789/16409
8. Резнікова О.О. Національна стійкість в умовах мінливого безпекового середовища : монографія. Київ : НІСД, 2022. 532 с. URL: https://niss.gov.ua/sites/default/files/2022-03/reznikova-ukraineresilience2022_02.pdf
9. Український правопис. Київ : Наук. думка, 2019. 392 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/Pravopys.2019/ukr.pravopys-2019.pdf
10. Global Strategic Trends. The Future Starts Today : Sixth Edition. UK : Ministry of Defence UK. 2018. 282 p. URL: https://assets.publishing.service.gov.uk/media/62828be5e90e071f69f22596/GST_the_future_starts_today.pdf
11. Spivakovsky O.V., Omelchuk S.A., Kobets V.V., Valko N.V., and Malchykova D.S. Institutional policies on artificial intelligence in university learning, teaching and research. Information Technologies and Learning Tools, vol. 97, no. 5, pp. 181–202, Oct. 2023. URL: https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/5395
Опубліковано
2024-04-22
Сторінки
5-13
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ