ФОРМУВАННЯ РОЗВИВАЛЬНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА В НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ

Ключові слова: розвивальне освітнє середовище, Нова українська школа, безбар’єрність, диференціація, індивідуалізація, проєктна діяльність, дослідницьке навчання

Анотація

Мета статті – обґрунтувати педагогічні умови формування розвивального освітнього середовища в початковій школі як чинника особистісного розвитку здобувачів початкової освіти. Методи. Застосовано комплекс методів дослідження, таких як аналіз, синтез, порівняння, дедукція, індукція, узагальнення. Результати. З’ясовано, що поняття розвивального освітнього середовища з’явилося в педагогічній та психологічній термінології лише в останнє десятиліття. Воно не має однозначного визначення та постійно еволюціонує, але більшість учених використовує його для комплексного опису специфічних особливостей навчального закладу. Визначено педагогічні умови формування розвивального освітнього середовища в початковій школі, як-от: реалізація ідеї безбар’єрності; диференціація та індивідуалізація навчання учнів; упровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій. Акцентовано увагу на важливості просторово-предметної організації розвивального освітнього середовища, що потребує широкого використання нових технологій, мультимедійних засобів навчання, оновлення навчального обладнання. Важливими завданнями навчальних засобів, дидактичних матеріалів та обладнання є формування інтересу до навчання, сприяння розвитку інтелектуальних, творчих і пізнавальних здібностей здобувачів початкової освіти. Висновки. Зроблено висновок, що розвивальне освітнє середовище – це сучасний освітній простір, багатофункціональний, гнучкий, із креативним дизайном, без перенасичення. У розвивальному освітньому середовищі враховуються індивідуальні особливості учнів, їхні потреби та інтереси, що дає змогу кожному працювати відповідно до власного темпу. Усі аспекти розвитку особистості, включаючи когнітивний, емоційний, соціальний і фізичний, беруться до уваги в розвивальному освітньому середовищі.

Посилання

1. Бібік Н.М. Нова українська школа: порадник для вчителя. Київ : Плеяди, 2017. 206 с.
2. Гораш К.В. Сучасні тенденції змін освітнього середовища закладів загальної середньої освіти. Науковий вісник Ужгородського університету. 2021. Вип. 2(49). С. 42–47.
3. Деміракі Т.В. Моделювання освітнього простору в умовах реалізації концепції «Нова українська школа». Методичні рекомендації. 2018. 36 с.
4. Державний стандарт початкової освіти. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/87-2018-п/ed20190816#Text
5. Долгош Н.М., Молнар Т.І. Розвивальне освітнє середовище початкової школи: категорійно-дефінітивний аналіз. Наука майбутнього. 2022. Вип. 2(10). С. 147–153.
6. Концепція «Нова українська школа». URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova–ukrainska–shkola–compressed.pdf
7. Мушка О.В. Методологічні принципи проєктування освітнього середовища гімназії. Анотовані результати науково-дослідної роботи Інституту педагогіки НАПН України за 2019 рік. Київ : Інститут педагогіки, 2019. С. 240–241.
8. Рощіна С.М. Розвивальне освітнє середовище навчального закладу як умова особистісного розвитку учнів. Педагогічний альманах. 2021. Вип. 12. Ч. 1. С. 34–38.
9. Трубачева С.Е., Мушка О.В. Традиції та інновації у проєктуванні освітнього середовища сучасної гімназії. Український педагогічний журнал. 2021. № 4. С. 45–47.
10. Химинець В.В. Оновлення початкової ланки освіти в контексті євроінтеграційної політики України. Учитель початкової школи. 2018. Вип. 9. С. 3–5.
Опубліковано
2024-04-22
Сторінки
20-25
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ