ДОДАТКОВІ ОСВІТНІ РЕСУРСИ: РОЛЬ РЕФЛЕКСИВНОГО КОМПОНЕНТА В РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ ФАХІВЦЯ

Ключові слова: компонент, морська англійська, професійна діяльність, професійно-особистісний саморозвиток, рефлексія, самоаналіз, фахівець морського транспорту

Анотація

У статті представлено дослідження, у якому аналізується рефлексивний компонент комунікативної діяльності, що виявляє здатність і вміння студентів оцінювати результати власної діяльності, уміти усвідомлювати та коригувати свою поведінку, прагнути до самовдосконалення. Сутністю рефлексивного компонента є розуміння майбутнім фахівцем морського транспорту механізмів власної професійної діяльності, соціального й індивідуального способу буття. Компонент передбачає здійснення оцінки власних дій у процесі цілеспрямованого професійного саморозвитку, що дає змогу виділити складові успіху чи виявити причини неуспішності своєї діяльності. Уміння свідомо контролювати результати своєї діяльності, рівень власного розвитку, динаміку особистісного зростання і є реалізацією цього компонента. Рефлексивний компонент дає змогу студентам усвідомити себе як суб’єкта діяльності, свої властивості, здібності; усвідомлювати цілі й оцінювати структуру діяльності, визначати шляхи її вдосконалення й оптимізації; оцінити вплив зовнішніх факторів на стан професійно-особистісного саморозвитку. Мета рефлексивного компонента полягає в тому, щоб стимулювати самоаналіз і самовдосконалення у процесі розвитку професійної іншомовної комунікації. Цей компонент дає змогу студентам аналізувати й обдумувати використання іноземної мови в професійному контексті, допомагаючи їм покращити свої навички професійного спілкування. Дослідження професійної іншомовної комунікації може бути доповнене рефлексивним компонентом, завдяки якому майбутні фахівці зможуть самостійно аналізувати свої власні знання, уміння та навички. Рефлексивний компонент може передбачати аналіз проблемних ситуацій і сприяти пошукові шляхів для покращення комунікативних навичок на робочому місці. В основі використання рефлексивного компонента лежать такі показники, як наявність емоційно-вольової стійкості, здатність долати психологічні бар’єри у спілкуванні, усвідомлення особистої відповідальності. Активна рефлексивна позиція є необхідною умовою саморозвитку фахівця, а її відсутність практично повністю унеможливлює його особистісно-професійний саморозвитк. Загалом рефлексивна практика покращує комунікативні навички, розвиваючи самосвідомість та емоційний інтелект, фактори, які дають змогу розпізнавати комунікативні помилки. Зрештою, рефлексія покращує якість спілкування, сприяючи глибшому розумінню та більш ефективній взаємодії між членами екіпажу. Рефлексивні здібності можна розвивати й коригувати на заняттях або під час позанавчальної роботи.

Посилання

1. Булатов М. Рефлексія // Філософський енциклопедичний словник / В. І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України. Київ : Абрис, 2002. С. 547.
2. Сотер М. Формування готовності майбутніх інженерів-судномеханіків до міжкультурної комунікації (дис. канд. пед. Наук : 13.00.04) Тернопіль, 2018. С. 125.
3. Фурман В. Фoрмувaння рeфлeксивнoї кoмпeтeнтнoстi мaйбутньoгo прoфесioнaлa в умoвaх сучaсного oсвiтньoгo прoстoру. Педагогічний процес: теорія і практика, 2016. № 1 (52). С. 12–16.
4. Agouridas V., & Race P. Enhancing knowledge management in design education through systematic reflection in practice. Concurrent Engineering. 2007. № 15 (1). Р. 63–76.
5. Abrahamsen A.S., Weihe P., van Leeuwen W.M.A., Debes F. Impact of work exposure on cognitive performance in Faroese deep-sea fishers: a field study International maritime health. 2022. № 73 (3). Р. 150–161.
6. Berrill D.P., & Addison E., Gausdal A.H. Developing regional communities of practice by network reflection: The case of the Norwegian electronics industry. Entrepreneurship & Regional Development. 2008. № 20 (3). Р. 209–235.
7. Chang B. Reflection in learning. Online Learning. 2019. № 23 (1). Р. 95–110.
8. De Jesus S.J.B. Emotional dimensions as correlates to coping behaviors among Filipino seafarers: Basis for a proposed coping skills program. Journal of Maritime Research. 2022. № 19 (2). Р. 79–97.
9. Edmunds C.E.R., Harris A.J.L., Osman M. Applying Insights on Categorisation, Communication, and Dynamic Decision-Making: A Case Study of a ‘Simple’ Maritime Military Decision Review of General Psychology. 2022. № 26 (4). Р. 426–445.
10. Kember D., Leung D.Y.P., Jones A., Loke A.Y., McKay J., Sinclair K., Tse H., Webb C., Yuet Larsen D.P., London D.A., & Emke A.R. Using reflection to influence practice: Student perceptions of daily reflection in clinical education. Perspectives on Medical Education. 2016. № 5 (5). Р. 285–291.
11. Kurshubadze N., Dolidze T., Vasadze N. The Importance of ESP (Maritime English) in the Maritime Industry for Safety Maintenance Onboard and Ashore (2022) Proceedings of the International Association of Maritime Universities Conference. 2022 October. Р. 252–260.
12. Lileikis S. Maritime Transport Employees’ Psychological Defense Mechanisms and Self-management TransNav. 2022. № 16 (1). Р. 115–120.
13. Nurlatifah L., Purnawarman P., & Sukyadi D. The implementation of reflective assessment using Gibbs’ reflective cycle in assessing students’ writing skill. The 3rd international conference on progressive education (icope): Harmonizing Competencies in Education Transformation towards Society 5.0. AIP Publishing, 2023. 325 р.
14. Nurjamin A., Salazar-Espinoza D.-E., Saenko N., & Bina E. Learner-oriented assessment matters: testing the effects of academic buoyancy, reflective thinking, and learner enjoyment in self-assessment and test-taking anxiety management of the EFL learners. Language Testing in Asia. 2023. № 13 (1). Р. 96–99.
15. Ovens A., & Tinning R. Reflection as situated practice: A memory-work study of lived experience in teacher education. Teaching and Teacher Education. 2009. № 25 (8). Р. 1125–1131.
16. Roberts C. Developing future leaders: The role of reflection in the classroom. Journal of Leadership Education. 2008. № 7 (1). Р. 116–130.
17. Roskos K., Vukelich C., & Risko V. Reflection and learning to teach reading: A critical review of literacy and general teacher education studies. Journal of Literacy Research. 2001. № 33 (4). Р. 595–635.
18. Smith J. Wellness at sea: a new conceptual framework for seafarer training. https://eprints.utas.edu.au/22788/ Retrieved January. 2016. № 6. Р. 64.
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
13-20
Розділ
СЕКЦІЯ 1 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ