ЕТИКА ЯК ВНУТРІШНІЙ РЕСУРС ОСОБИСТІСНО-ПРОФЕСІЙНОГО ЗБАГАЧЕННЯ ПЕДАГОГА В УМОВАХ СУЧАСНИХ РЕАЛІЙ

Ключові слова: етика, педагог, освітня діяльність, емоційна підтримка, психоемоційна проблема, професійне вдосконалення, мотивація до професійної діяльності, травма-інформований підхід, асертивність

Анотація

Мета статті є розкриття особливостей і трансформацій етики в умовах воєнного часу, осмислення феномену етики як внутрішнього ресурсу подолання педагогом деструктивних проявів під час вирішення різноманітних професійних завдань, покращення психоемоційного стану в умовах війни. Методи. У процесі наукового пошуку застосовано теоретичні методи аналізу й узагальнення філософської, педагогічної, психологічної літератури, синтезу теоретичних положень для осмислення змісту наукової проблеми; а також емпіричні методи: анкетування, інтерв’ю з педагогами, інтерпретація і узагальнення отриманої інформації. Результати. Зазначено, що етика в умовах сьогодення уможливлює здатність педагога справлятися зі стресами, проявляти життєстійкість в умовах війни; розвивати комунікативні вміння; вдосконалюватись. Наведено результати статистичних опитувань учителів щодо їхнього психоемоційного стану та нагальних потреб у запитах до його поліпшення. Етика є потужним ресурсом удосконалення педагогічної поведінки, розвитку механізмів саморегуляції емоцій, стриманості, самооцінки поведінки, педагогічного такту й толерантності. Висвітлені ефективні управлінські та психолого-педагогічні практики підтримки педагога у його професійній діяльності, які за своєю природою мають емоційно-етичну природу. Висновки. Етика слугує певним ціннісним ресурсом особистісно-професійного збагачення й розвитку педагога в таких напрямах: емоційно-психологічний супровід педагогів з боку адміністрації закладів освіти, емоційна підтримка та мотивація; професійне вдосконалення фахівців; розвиток асертивної поведінки у спілкуванні; використання практик травма-інформованого підходу; своєчасна діагностика психологічних станів. Розвиток педагогом моральної самосвідомості можливий у процесі розширення інтелектуально-ціннісного середовища власного професійного становлення й особистісного вдосконалення, подолання психоемоційних проблем, які значною мірою пов’язані з війною.

Посилання

1. Андрущенко В. П. Етика війни. Культурологічний альманах. 2023. Вип. 2. С. 125–130.
2. Богданов С., Залеська О., Федорець О., Клюзко К., Флярковська О. Професійне зростання та емоційна підтримка педагогів. Киів : Пульсари, 2021. 53 с.
3. Головатенко Т. Реалізація принципів травмо-інформованого підходу на уроках англійської мови у початкових класах: метааналіз зарубіжних практик. Педагогічна освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 2023. № 39 (1). С. 80–86.
4. Головатенко Т. Освітологічний вимір концепту «травма-інформований підхід» у системі професійної підготовки вчителів початкових класів. Перспективи та інновації науки. Серія «Педагогіка». Серія «Психологія». Серія «Медицина», 2023. № 8 (26). С. 65–77.
5. Карамушка Л. Психічне здоров’я персоналу організацій в умовах війни: основні вияви та ресурси. Вчені записки Університету «КРОК». 2022. № 3 (67). С. 124–133.
6. Організація освітнього процесу в школах міста Києва в умовах воєнного стану: аналітичний звіт / Л. Гриневич, Л. Хоружа, М. Братко та ін. Київ : Київський університет імені Бориса Грінченка, 2023. 60 с.
7. Педагог у викликах воєнного часу : збірник статей / Уклад. Л. П. Ходанич. Ужгород : ЗІППО, 2022. 131 с.
8. Понад половина опитаних вчителів відчуває вигорання – результати дослідження. 2023 URL: https://life.pravda.com.ua/society/2023/01/27/25257/.
9. Професійна поведінка педагога в умовах воєнного стану в Україні / Н. М. Бирко, Н. Д. Богомол, О. В. Гречановська [та ін.]. Перспективи та інновації науки. 2022. № 12 (17). С. 46–54.
10. Стратегічний план діяльності МОН до 2027 року. https://mon.gov.ua/storage/app/media/Strateh.plan.diyalnosti.MON.do.2027.roku.pdf.
11. Тест «Самооцінка психічних станів» (Г. Айзенк). https://e-pidruchniki.com/content/898_45_test_samoocinka_psihichnih_staniv_g_aizenk.html.
12. Хоружа Л. Л. Етичний розвиток педагога. Київ :Академвидав, 2012. 208 с.
13. Шиманова О. Етика і професійна етика : навч-метод. посіб. Львів : ПП Сорока Т. Б., 2013. 132 с.
14. Шпекторенко І. В. Теорія мотивації Ф. Герцберга у контексті структури професійної мобільності персоналу. Аспекти публічного управління. 2013. № 1(1). С. 78–83.
15. Dziuba T., Karamushka L., Halushko I. et. al. Mental health of teachers in Ukrainian educational organizations Wiadomości Lekarskie. 2021. Vol. 74. Part 1, pp. 2779-2783. URL: https://wiadlek.pl/11-2021/.
16. Herzberg F. The Motivation to Work / F. Herzberg, B. Mausner, B. Snyderman. New Jersey : Transaction Publishers, 1993. 180 p.
17. Klaus D. Implementing a Trauma-Informed Compassionate Classroom to Increase Student Engagement and Academic Achievement. ProQuest Dissertations & Theses Global. 2022. 115 p. URL: https://www. proquest.com/docview/2660058115/fulltextPDF/1F426C91ADBB461DPQ/1?accountid=14586.
18. Ukrainian society in wartime : collective monograph / Dembitskyi S., Zlobina O., Kostenko N. & others ; Golovakha Ye. (ed.), Makeiev S. (ed.). Kyiv : Institute of Sociology of the National Academy of Sciences of Ukraine, 2022. 410 p. https://i-soc.com.ua/assets/files/monitoring/maket-vijna...2022dlya-tipografiivse.pdf.
Опубліковано
2024-06-26
Сторінки
36-42
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ