ЯКІСТЬ ОСВІТИ: ДО ГЕНЕЗИ ПОНЯТТЯ

  • О.О. Біляковська
Ключові слова: освіта, якість, якість освіти, особистість, система

Анотація

Стаття присвячена аналізу сучасних підходів щодо розуміння сутності понять «якість», «освіта», «якість освіти», висвітлених у наукових джерелах, простежено взаємозв’язки між ними. Розглянуто категорію «якість освіти» у філософському, соціологічному, соціальному та педагогічному контекстах.
Якість освіти представлено як ієрархічну систему, а також визначено її компоненти.

Посилання

1. Александрова О.А. Образование: доступность или качество – последствия выбора / О.А. Александрова // Знание. Понимание. Умение. – 2005. – № 2. – С. 83–93.
2. Аристотель. Метафизика: [сочинения в 4-х т.] / Аристотель; [ред. В. Асмус]. – М. : Мысль, 1975. – Т. 1. – 399 с.
3. Бойцов Б.С чего начинается качество? / Б. Бойцов, Ю. Шленов, Ю. Крянев // Высшее образование в России. – 2000. – № 1. – С. 40–46.
4. Вища освіта України і Болонський процес : навч. посіб. / авт. кол. : [М.Ф. Степко, Я.Я. Болюбаш, В.Д. Шинкарук, В.В. Грубінко, І.І. Бабин] ; за ред. В.Г. Кременя. – Тернопіль : Навчальна книга. – Богдан, 2004. – 384 с.
5. Гегель Г.В. Ф. Энциклопедия философских наук: в 3 т. / Г.В. Ф. Гегель. – М. : «Мысль», 1974. – Т. 1. – 452 с.
6. Гончаренко С.У. Український педагогічний словник / С.У. Гончаренко. – К. : Либідь, 1997. – 375 с.
7. Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; головний ред. В.Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.
8. Загальноєвропейський простір освіти – досягнення мети: Комюніке Конференції європейських міні- 28 Педагогічні науки Випуск LXXVI. Том 1. 2017
міністрів освіти, м. Берген, 19–20 травня 2005р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.edupolicy.org.ua/ _dx/main_ua/high-edu_ua/bologna_ua.html.
9. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р. № 1556-VII [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/ 1556-18.
10. Короткий термінологічний словник інноваційних педагогічних технологій [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://oblosvita.com/navigaciya/
skrynka/zahody/6264-korotkij-terminologichnij-slovnikinnovacijnix-pedagogichnix-texnologij.html.
11. Коротков Є. Концепція якості освіти / Є. Коротков [Електронний ресурс] – Режим доступу : http://osvita.ua/school/manage/gener al/1342/
12. Крутій К.Л. Моніторинг як сучасний засіб управління якістю освіти в дошкільному навчальному закладі: монографія / К.Л. Крутій. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2010. – 172 с.
13. Лернер И.Я. Качества знаний учащихся. Какими они должны быть? / И.Я. Лернер. – М. : Знание, 1978. – 48 с.
14. Ляшенко О. Якість освіти як основа функціонування й розвитку сучасних систем освіти / О. Ляшенко // Педагогіка і психологія. – 2005. – № 1 (46). – С. 5–12.
15. Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 року від 25.06.2013 р. №344/2013 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/344/2013.
16. На шляху до Європейського простору вищої освіти: відповіді на виклики глобалізації Комюніке Конференції Міністрів європейських країн, відповідальних за сферу вищої освіти, м. Лондон, 16–19 травня 2007 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.edupolicy.org.ua/_dx/main_ua/high-edu_ua/
bologna_ua.html.
17. Педагогика: учебное пособие для студентов педагогических учебных заведений / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, А.И. Мищенко, Е.Н. Шиянов. – М. : Школа-пресс, 2000. – 512 с.
18. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти. – К. : Ленвіт, 2006. – 35 с. [Електронний ресурс]. – Режим
доступу : http://www.enqa.eu/indirme/esg/ESG%20in%20 Ukrainian.pdf.
19. Тлумачний словник української мови / За ред. В. С. Калашника. – 2-ге вид., випр. і доп. – Х. : Прапор, 2005. – С. 992 с.
20. Чемерис О.А. Педагогічні умови забезпечення якості фундаментальної підготовки майбутніх учителів математики : автореф. дис. …канд. пед. наук: спец.
13.00.04 / О.А. Чемирис. – Житомир, 2007. – 20 с.
21. Шишов С.Е. Мониторинг качества образования в школе / С.Е. Шишов, В.А. Кальней. – М. : Российское педагогическое агентство, 1998. – 354 с.
22. Щудло С.А. Вища освіта у пошуках якості: Quo Vadis / С.А. Щудло. – Харків-Дрогобич : Коло, 2012. – 340 с.
23. Якса Н.В. Основи педагогічних знань : навч. посіб. / Н.В. Якса. – К. : Знання, 2007. – 358 с.
Опубліковано
2017-04-24
Сторінки
24-28
Розділ
СЕКЦІЯ 1 МЕТОДОЛОГІЯ ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ