КОНЦЕПТУАЛЬНА РОЛЬ МЕНТОРИНГУ І СУПЕРВІЗІЙНИХ ПРАКТИК У РОЗВИТКУ ЗАГАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗДОБУВАЧІВ ТРЕТЬОГО ОСВІТНЬО-НАУКОВОГО РІВНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

  • В.Г. Муромець
Ключові слова: загальні (універсальні) компетентності, підготовка докторів філософії, компетентнісні засади, заклади вищої освіти, європейський досвід

Анотація

У статті представлений європейський досвід підготовки здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти (PhD) на засадах компетентнісного підходу. Проаналізовано сучасні тенденції щодо розвитку загальних компетентностей здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у контексті забезпечення якості докторської освіти. Акцентовано увагу на ролі менторингу і супервізійних практик упродовж навчання на докторській програмі незалежно від спеціалізації. Схарактеризовано перелік загальних компетентностей, які формуються здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти.

Посилання

1. Докторські програми в Україні: досвід НаУКМА / Моренець В.П., Винницький М.І., Кострова Л.І. та ін. ; за ред. В.П. Моренця. – К.: Університет. вид-во «Пульсари», 2010. – 160 с.
2. Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система. Довідник користувача / пер. з англ., за ред. Ю.М. Рашкевича та Ж.В. Таланової. – 2-ге вид. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2015. – 106 с.
3. Навички для сучасної України. Резюме [Електронний ресурс]. – К.: Word Bank Group, 2015. – 20 c. – Режим доступу: http://www.ipq.org.ua/ua/ news/93. – Назва з екрану.
4. Таланова Ж.В. Докторська підготовка у світі та Україні [Текст] : монографія / Ж.В. Таланова ; Нац. акад. пед. наук України, Ін-т вищ. освіти. – К. : Міленіум, 2010. – 475 с. – Бібліогр.: с. 432–475 (437 назв). – ISBN 978-966-8063-90-2 : Б. ц.
5. Розроблення освітніх програм. Методичні рекомендації / Авт. : В.М. Захарченко, В.І. Луговий, Ю.М. Рашкевич, Ж.В. Таланова / За ред. В.Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120.
6. Doctoral Programmes in Europe, BFUG Report, European University Association, 2010.
7. Jan Petter Myklebust, Rune Nilsen, Analysis of Policies of Doctoral Education Reform in Europe, Doctoral programs in Europe and Ukraine: International Conference Proceedings (2007).
8. The development of national qualification frameworks in Europe. – Luxembourg: Publication Office of the European Union, 2009. – 116 p.
9. Schulz B. The importance of soft skills: Education beyond academic knowledge [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://hdl.handle.net/10628/39 http://www.keytrain.com/softskills.asp
10. Wendler C., Bridgeman, B., Cline, F., Millett, C., Rock, J., Bell, N., and McAllister, P. (2010). The Path Forward: The Future of Graduate Education in the United States. Princeton, NJ: Educational Testing Service.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
86-89
Розділ
СЕКЦІЯ 2 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА НАВЧАННЯ