ФОРМУВАННЯ КОМУНІКАТИВНИХ УМІНЬ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ ГРИ-ДРАМАТИЗАЦІЇ

  • М.В. Листопад
Ключові слова: комунікативна компетенція, спілкування, діти дошкільного віку, гра-драматизація

Анотація

У статті розглядається комунікативна компетенція дитини дошкільного віку як сфера вияву кому- нікативної функції мовлення, яка охоплює не тільки здатність до обміну думками, але і потребу в кон- тактуванні, обміні емоціями, налагодженні практичної взаємодії, а також метамовну функцію. Автором запропоновано поетапне вивчення рівня сформованості мовленнєвої комунікації старших дошкільників.

Посилання

1. Алексєєнко-Лемовська Л.В. Слово як лінгвістична категорія / Л.В. Алексєєнко-Лемовська // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка
і психологія. – Зб. статей: – Ялта. РВВ КГУ, 2013. – Вип. 39. – Ч. 1. – С. 120–129.
2. Арушанова А.Г. Исследование развития коммуникативной компетенции дошкольника // Наука о детстве и современное образование. Материалы Международной юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.В. Запорожца. – М. : Центр «Школьная книга», 2005. – С. 51.
3. Богуш А.М. Теоретичні засади художньо-мовленнєвої діяльності дітей дошкільного віку / А.М. Богуш // Педагогіка і психологія. – 1998. – № 3. – С. 112–120.
4. Водолага Н.В. Навчання розповідання дітей старшого дошкільного віку в театралізованій діяльності : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.02 / Наталія Володимирівна ; [наук. кер. Гавриш Н. В.] ; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д. Ушинського. – Одеса, 2001. – 20 с.
5. Гавриш Н.В. Розвиток мовленнєвотворчої діяльності в дошкільному дитинстві : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.02 / Наталія Василівна Гавриш. – Київ : РВВ СДПУ, 2002. – 438 с.
6. Коломинский Я.Л. Развитие коммуникативных способностей и социальной одаренности – одна из главных задач дошкольного образования / Я.Л. Коломинский, Е.А. Панько, Н.С. Старжинская // Наука о детстве и современное образование. Материалы Международной юбилейной научной конференции, посвященной 100-летию со дня рождения А.В. Запорожца. – М. : Центр «Школьная книга», 2005. – С. 134–135.
7. Крутій К.Л. Формування ключових компетенцій у дітей дошкільного віку в умовах полілінгвальності // Конспекти занять із навчання української мови і розвитку мовлення дітей середнього дошк. віку: Метод посібн. / Крутій К.Л., Котійь Н.І. та ін. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2007. – 248 с.
8. Піроженко Т.О. Комунікативно-мовленнєвий розвиток дошкільника. – Тернопіль : Мандрівець, 2010. – 152 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
98-102
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ