ОСВІТНЬО-ВИХОВНЕ СЕРЕДОВИЩЕ ДНЗ ЯК ЧИННИК ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

  • Т.В. Філімонова
Ключові слова: середовище, освітньо-виховне середовище ДНЗ, патріотичне виховання, старший дошкільний вік

Анотація

У статті розглянуто освітньо-виховне середовище ДНЗ як чинник патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку. Розкрито поняття «середовище», «освітньо-виховне середовище». Проаналізовано підходи науковців до поняття «освітньо-виховне середовище». Розкрито завдання освітньо-виховного середовища дошкільного навчального закладу

Посилання

1. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні // Дошкільне виховання. – 1999. – № 1. – С. 6–38.
2. Беляев Г.Ю. Педагогическая характеристика образовательной среды в различных типах образовательных учреждений / Г.Ю. Беляев. – М. : ИЦКПС, 2000. – 288 с.
3. Береснева З.И. Организация образовательного пространства и развивающей среды в ДОУ / З.И. Береснева // Управление ДОУ. – 2006. – № 6. – С. 60-70.
4. Жаровська О.П. Патріотичне виховання студентів в освітньо-виховному середовищі педагогічного університету : дис. … кан пед. наук : 13.00.07 / О.П. Жаровська. – Вінниця, 2015. – 285 с.
5. Калініченко, Н. Виховуюче середовище у системі педагогічних поглядів В. Сухомлинського / Н. Калініченко // Рідна школа. – 2005. – № 9-10. – С. 8–11.
6. Каплуновська О.М. «Україна – моя Батьківщина.» Парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку / О.М. Каплуновська, І.І. Кичата, Ю.М. Палець ; за наук. ред. О.Д. Рейпольської. – Тернопіль : Мандрівець, 2016. – 72 с.
7. Кулюткин Ю. Образовательная среда и развитие личности. / Ю. Кулюткин, С. Тарасов // Новые знания. – № 1. – 2001. – С. 6–7.
8. Лесгафт П.Ф. Семейное воспитание ребенка и его значение / П.Ф. Лесгафт. – М. : Либроком, 216 с.
9. Мусина В.Е. Патриотическое воспитание школьников : [учебно-методическое пособие] / В.Е. Мусина. – Белгород : ИД «Белгород» НИУ «БелГУ», 2013. – 156 с.
10. Потапюк, Л. Соціальне середовище як фактор розвитку та становлення світогляду учнів / Л. Потапюк // Педагогічний пошук. – 2001. – № 4. – С. 63–65.
11. Руссо Ж.-Ж. Педагогические сочинения : в 2-х т. / Под ред. Г.Н. Джибладзе ; сост. А.Н. Джуринский. – М. : Педагогика, 1981. – Т. 1. – 656 с.
12. Слободчиков В.И. Образовательная середа: реализация целей образования в пространстве культуры / В.И. Слободчиков // Новые ценности образования: Культурные модели школы. – Вып. 7. – М., 1997. – С. 177-184
13. Тлумачний словник сучасної української мови: Загальновживана лексика / за заг. ред. В. Калашника. –
Х. : ФОП Співак, 2009. – 960 с.
14. Щуркова Н.Е. Воспитание: новый взгляд с позиций культуры / Н.Е. Щуркова. – М., 1997. – 78 с.
15. Ясвин В.А. Образовательная среда: от моделирования к проектированию / В.А. Ясвин ; науч. ред. В.П. Лебедевой, В.И. Панова. – М. : ЦКФЛ РАО,
1997. – 366 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
113-117
Розділ
СЕКЦІЯ 3 ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА ВИХОВАННЯ