ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ПІДЛІТКІВ В УМОВАХ КОМПЕТЕНТНІСНО СПРЯМОВАНОЇ ОСВІТИ

  • Д.В. Великжаніна
Ключові слова: життєва компетентність, компетентнісно спрямована освіта, підліток, майбут- ній соціальний педагог, професійна підготовка соціальних педагогів

Анотація

У статті порушено проблему професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів до форму- вання життєвої компетентності підлітків. Проаналізовано поняття життєвої компетентності особи- стості. Виокремлено педагогіку життєтворчості та педагогіку партнерства дітей, педагогів і батьків, новітні методи та технології навчання і виховання дітей як теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх соціальних педагогів у напрямку формування життєвої компетентності підлітків в умовах компетентнісно спрямованої освіти.

Посилання

1. Булах І. Психологічні основи особистісного зростання підлітків : дис. … д. пед. наук : спец. 19.00.07 «Педагогічна та вікова психологія» / І. Булах ; Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова. – К., 2004. – 581 с.
2. Вайнола Р. Методика викладання дисциплін соціально-педагогічного циклу : [навч. посібник] / Р. Вайнола. – К. : Центр учбової літератури, 2012. – 140 с.
3. Van Loo J., Semeijn J. (2004) Defining and measuring competences : An application to graduate surveys. – Research Centre for Education and the Labour Market, Maastricht University. – Р. 10.
4. Вишневський О. Теоретичні основи сучасної української педагогіки / О. Вишневський. – Вид. 3-тє, доопрац., доп. – К. : Знання. – 2008. – 568 с.
5. Єрмаков І., Пузіков Д. Проектне бачення компетентнісно спрямованої 12-річної середньої школи : [практично зорієнтований посібник] / І. Єрмаков, Д. Пузіков. – К., 2005. – 108 с.
6. Життєва компетентність особистості : від теорії до практики / за ред. І. Єрмакова. – Запоріжжя : Центріон, 2005. – 640 с.
7. Життєва компетентність особистості : [науково-методичний посібник] / за ред. Л. Сохань, І. Єрмакова, Г. Несен – К. : Богдана, 2003. – 520 с.
8. Концепція реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 р., схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http:// www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249613934
9. Чепіль М. Педагогічні технології : [навчальний посібник] / М. Чепіль, Н. Дудник. – К. : Академвидав, 2012. – 224 с.
Опубліковано
2017-06-26
Сторінки
133-137
Розділ
СЕКЦІЯ 4 ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ